Now Reading
Usuku Lwamalungelo Abantu
Dark Light

Usuku Lwamalungelo Abantu

Amalungelo abantu ngamalungelo okufanele wonke umuntu abe nawo ngoba nje engumuntu. Ngo-1948, iZizwe Ezihlangene zachaza izihloko ezingu-30 zamalungelo abantu ku-Universal Declaration of Human Rights. Yasungula amalungelo abantu emhlabeni wonke ngesisekelo sobuntu, inkululeko, ubulungisa nokuthula.

INingizimu Afrika ifake amalungelo abantu angehlukaniseki kuMqulu Wamalungelo Amalungelo, Isahluko sesi-2 soMthethosisekelo weRiphabhulikhi yaseNingizimu Afrika, 1996. Izihloko zoMthethosisekelo wethu zingashintshwa kuphela ngeningi lokubili kokuthathu ePhalamende, okusho ukuthi kunzima kunoma ngubani, kuhlanganisa nohulumeni, ukuthatha amalungelo ayisisekelo esakhamuzi.

UMthethosivivinywa Wamalungelo olondolozwe kuMthethosisekelo wethu uyisisekelo sentando yeningi yethu yomthethosisekelo nemele. UMthethosisekelo njengomthetho wethu omkhulu usho ukuthi akukho mithetho engashaywa ephambana nawo. UMthethosivivinywa Wamalungelo ubuye udingide kabanzi umlando waseNingizimu Afrika wengcindezelo, ubukoloniyali, ubugqila, ukucwasa ngokobuhlanga kanye nokucwasa ngokobulili kanye nezinye izinhlobo zokuphulwa kwabantu.

UMthethosivivinywa Wamalungelo ugxilisa amalungelo abo bonke abantu ezweni lethu ekuqinisekiseni okuhlala njalo kwamagugu entando yeningi yesithunzi somuntu, ukulingana nenkululeko.

See Also

Usuku Lwamalungelo Abantu, zingama-21 kuNdasa

Usuku Lwamalungelo Abantu eNingizimu Afrika ngokomlando luxhunyaniswa nomhla zingama-21 kuNdasa 1960, kanye nezenzakalo zaseSharpeville. Ngalolo suku kwashona abantu abangu-69 kwathi abangu-180 balimala ngesikhathi amaphoyisa edubula esixukwini esinokuthula esasibuthene siphikisana nemithetho yamapasi. Lolu suku lwaphawula ukuqinisekiswa kwabantu abavamile, besukuma ngazwi linye ukuze bamemezele amalungelo abo. Kube usuku oluyingqophamlando emlandweni wezwe lethu ukuthi namuhla silugubha njengoSuku Lwamalungelo Abantu njengesikhumbuzo samalungelo ethu kanye nezindleko ezikhokhelwe amalungelo ethu ayigugu.

Scroll To Top