Now Reading
Ukuvakashela epaki kwasiza uLiso nabangani bakhe bazi ngezilwane
Dark Light

Ukuvakashela epaki kwasiza uLiso nabangani bakhe bazi ngezilwane

ULiso uyakuthanda ukungena ku-inthanethi. Isizindalwazi sakhe asithandayo sinakho konke akudingayo ukuze azithokozise.

Ufunda izinhlobo eziningi zomdanso. Ufunda okungamaqiniso abengawazi ngemvelo. Uzitholela abangani emhlabeni wonke.

“Make siyohamba epaki,” kusho uBaba, esusa amehlo akhe kulaptop. “Kungcono ngibe ku-inthanethi,” kusho uLiso.

“Ngingadlala, ngingafunda, futhi ngingazivocavoca,” kusho yena. “Kungani-ke ngidinga ukuya kwenye indawo?” “Hhayi-ke,”

kusho uBaba. “Kukhona izinto eziwumlingo emhlabeni wangempela…” “Kwakuhle lokho,” kusho uLiso.

 “Kuzwakala kukuhle kakhulu!” “Bekunjalo,” kusho uThalia. “UMama uthe bekuyinyoni yenduna. Ibilethe ukudla esidlekeni.”

UThalia wayekhathele kakhulu ukuthi angadansa, ngakho-ke uLiso wabhalela umngani wakhe u-Ina umqhafazo. “Make siyodlala epaki lokuchitha isizungu laku-inthanethi,” kusho uLiso. “Angeke ngikwazi,” kuphendula u-Ina. “Ngiya epaki nabazali bami. Emhlabeni wangempela!” “Kulungile,” kusho uLiso. “Ngizokhuluma nawe ekuhambeni kwesikhathi.”

ULiso wayicabangisisa le ndaba. Wase ememeza. “Baba!” kumemeza yena. “Masiyohamba epaki!”

UBaba wavala ilaptop yakhe. Ku-inthanethi, uLiso ahlangene nomngani wakhe uJamila. “Bewenzani?” kubuza uJamila.

“Angenzanga lutho olutheni,” kusho uLiso. “Bengiku-inthanethi.” “Kwakuhle,” kusho uJamila. “Besiyohamba epaki. Sibone izinhlobo ezahlukene zezinyoni. Sibone ihlokohloko lakha isidleke ngasechibini!” “Kwakuhle lokho!” kusho uLiso. “Kuzwakala kukuhle kakhulu.” “Bekunjalo,” kusho uJamila. “UBaba uthe yinyoni yenduna ebeyakha isidleke, eyensikazi iyile yayosihlola.

See Also

Angicabangi ukuthi isithandile, ivele yasihlakaza sonke!” ULiso wayokhuluma nomngani wakhe uThalia. “Make sidanse,” kusho uLiso. “Emva kwesikhashana, kusho uThalia. “Ngikhathele, kade ngiyogijima. “Uyogijima? kubuza uLiso.

“Ubugijima kuphi?” “Besigijima ehlathini elihle,” kusho uThalia. “Sibone impunzi, inkawu, kanye nomkholwane, onomlomo osawolintshi kanye nesisila eside!” Epaki, uLiso kanye noBaba wakhe babona inyoni enombala oluhlaza okwesibhakabhaka ogqamile enogedla olude oluluhlaza okotshani. “Ewu,” kusho uLiso, “kazi uhlobo luni lwenyoni-ke lolu!” “Ngicabanga ukuthi umkholwane waseKnysna,” kusho uBaba. “Make sizame ukuwulandela.” Inyoni yandiza isuka phezulu kwesinye isihlahla iya kwesinye. Inyoni yahlala egatsheni lesihlahla. Inyoni yehlela esigqikini somkhovu. ULiso kanye noBaba wakhe bayilandela, begijima indlela yonke.

“Liso, awuyibingeleli ngani,” kubuza uBaba. “Mhlawumbe umkholwane womlingo nje?” ULiso wathi ukukhwehlela kancane…  “Sawubona bo,” kusho izwi. “Wenzani lapha?” ULiso kanye noBaba wakhe bahlahla amehlo…

Eceleni kwabo, phakathi nepaki, kwakukhona uJamila, uThalia kanye no-Ina, nabazali babo! “Nankuya usuka futhi umkholwane,” kumemeza uLiso.  “Make siwulandele!” “Lezi zinyoni zisisuse ezikrinini zethu, zasikhipha ezindlini, zasiyisa emvelweni ndawonye,” kusho uBaba kaLiso. “Vele phela ziyizinyoni zomlingo.”

Scroll To Top