Now Reading
Isifundo kwabasakhulayo ngempilo yasedolobheni neyasemakhaya
Dark Light

Isifundo kwabasakhulayo ngempilo yasedolobheni neyasemakhaya

Esikhathini sanamuhla abantu sebahlala ezindaweni ezihlukene abazithandayo. Ngelinye ilanga abangani okwabe kungoGundane bahlangana. UGundane Wasemakhaya noGundane wasedolobheni babingelelana. UGundane Wasemakhaya, Wabheka phezulu, kodwa isibhakabhaka esiluhlaza sasicashe ngemuva kwezakhiwo ezimpunga

 “Ngabe zikuphi zonke izihlahla?” kubuza yena. “Ubani odinga izihlahla?” kusho uGundane Wasedolobheni. “Izakhiwo eziphakeme zasedolobheni zinde kakhulu kunezihlahla lezo!” UGundane Wasemakhaya wathi ukukhwehlela. “Ngifuna ukuya ekhaya.” “Akukho lutho olwenzeka emakhaya,” kusho uGundane Wasedolobheni. “Uthi kodwa anibulawa isizungu nje lapho?” UGundane Wasemakhaya wahleka. “Woza uzozibonela ngokwakho!”

Wezwa ukukhwashaza kanye nomsindo wezinyosi kanye nobuklwe-klwe-klwe. “Izinyoni zabelana nathi ngamajikijolo,” kusho uGundane Wasemakhaya. “Kanti-ke izinyosi zabelana nathi ngoju. Impilo imnandi nje lapha!” Kwavela isilwane esiyindilinga, sigingqa ibhola ngemilenze yaso ezacile. “Ibhungane lobulongwe ligcina izinto zihlanzekile.” “Ngabe lesi silwane, uNdabushe, senzani-ke sona?” “Sidla thina phela,” kusho uGundane Wasemakhaya. “Baleka bo!”

Into yokuqala eyaqashelwa uGundane Wasedolobheni ukuthi lapha kwakuthule.

UGundane Wasemakhaya wayehlala ngaphansi kwesiqu sesihlahla esikhulu, ngaphansi kwesibhakabhaka esiluhlaza esibanzi. “Ake ulalele nje,” kusho yena

See Also

Lokho kwase kwanele kuGundane Wasedolobheni. “Kungcono ngibalekele izimoto kunokuthi ngibhekane nekati lasendle elesabekayo!” UGundane Wasekhaya wahlala emzini wakhe wasemakhaya, lapho ayethokozela khona ukuthula komphefumulo nokwendawo. Wayeke ayokwenza okuthile edolobheni. Kodwa uma eya lapho wayeqiniseka ngokuthi ukhona uGundane Wasedolobheni ongamvikela, uGundane Wasedolobheni wabuyela endlini yakhe yasedolobheni.

Uma umsindo usumkhulu nakuye, wayeya eholidini kwamzala wakhe. Sengathi sizithanda kakhulu izindawo esizazi kahle Yini wena oyithanda ngendawo ohlala kuyo?

Scroll To Top