Now Reading
Usizi lwaboHlanga: Bonke ubuhlungu buya enhliziyweni
Dark Light

Usizi lwaboHlanga: Bonke ubuhlungu buya enhliziyweni

Silandela ithuna  elinguBlock C 573. Unina akasibonanga isidumbu esabe sesiyizibhucu 


Ngenxa yezinhlungu ayekuzo wayebubula kuhle kwenkunzi yenkomo ephiselwe ngomkonto esikhonkosini. Epaquza ecela ushwele nosizo kubabulali bakhe. Okubuhlungu wukuthi bonke ayecela kubo usizo abantu ababemazi, bazi nomndeni wakhe omunye efunda naye esikoleni sinye. Bonke bangabaselokishini elilodwa iHambanathi, oThongathi. Kwathi noma owayengaba wusizo efika okungudadewabo uSindi ababulali bamlutha bathi akahambe abuye nokuthe uma esenza njalo wafika wabikelwa amalumbo okuthi umfowabo owayengakwazi nakuhamba ngenxa yokushaywa usukumile weqa.

Lokhu kwaba wukuqala kohambo olude lomdeni wakwaMbuthu nomphakathi waseHambanathi uthungatha okungenani ithambo lendodana yabo, uBobo Andile Mbuthu. Kwenzeka konke nje lokhu izwe likhungethwe wukhuvethe okwabe kuphoqa ukuthi kube nomhlalandlini, abantu bengavunyelwe ukuba baphume. Nokho umunyu wagqabula wonke amaketanga ngoba abafundi namalungu omphakathi baphumela phandle bebabaza umuga.

Indawo lapho ayethunjwe khona uBobo kwabe kuyindawo yokucima ukoma edumile endaweni. ElaboHlanga liyihambele le ndawo nesiyaphenduka umlotha ngenxa yolaka lomphakathi okwathi ungezwa udaba wayithungela ngomlilo. Kuyo sekusele izindonga nje nezingcezu zamabhodlela. Isiyaphenduka isikhumbuzo sesihluku esanyakazisa uThongathi. Emalungwini omphakathi lesi simo salesi sakhiwo kuhle sihlale sinje ngoba afunge agomela ukuthi ukuphakama kwaso kabusha kuyovusa ulaka lomphakathi.

Kubafundi besikole, uBobo ayengena kuso, iNkosibomvu Secondary School nayilapho ayenza khona iBanga le-12 okwenzeka kwabaphuca okukhulu. Kubo uBobo wayengusomahlaya nosomabhizisi osakhasayo ngoba wayehlala eziphantela. Wayephokophele ukuthi indlala kwabo igcina ngaye. Abanye bathi nakhona lapho agcina elimalele khona wayeziphantela nokumangazayo ngoba udlule eneminyaka eli-16 kepha amukelekile endaweni okumele ngabe abangangaye kabalubhadi.

Kubafundi abakhuluma nelaboHlanga kanjalo nothisha uBobo wabe engeyona ingelosi kepha wabe ezama ukuba ngumfundi nomuntu ongcono. Wayegange njengazo zonke izingane kepha wabe enonembeza, ekwazi ukubuyela emuva ngenhloso yokulungisa lapho ayone khona. Kwaba yishwa ukuthi ngosuku ashaywa ngalo akabange esalithola ithuba lokulungisa lapho okwabe kungenzeka ukuthi wone khona. Ababulali bakhe abamnikanga lelo thuba, banquma ukuthi wabe ehlale ekwenza kumlungela kulokhu ufike ekugcineni.

See Also

Amalungu omphakathi wona akhala ngamaphoyisa endawo kanye nobulungiswa. Phezu kwemizamo yabo yokuba kutholakale ithambo lomfana nokuthi kuboshwe abasolwa, ababili babo okubalwa naloyo okuthiwa wabe engubhongoza bangaphandle.

Ngesonto elizayo mhla zi-5 kuLwezi abafundi baseNkosibomvu bazobe bebhala iphepha lesivivinyo sokuphela konyaka. Isitulo obekumele ngabe kuhleli kuso uBobo sizobe singenamuntu. Akukhona ngoba eyobe elibele ndawondawo kepha yingoba umfana owalibona ilanga eminyakeni eli-16 eyedlule ngomhla zingama-28 kuNcwaba esibhedlela Osindisweni akasekho ohlwini  lwabaphilayo. Umzimba wakhe ongaphelele ulondolozwe emathuneni endawo, kuBlock C 573 lapho eselele umphumulela wafuthi. 

Scroll To Top