Now Reading
Iziguli nomphakathi babalisa ngempatho kwezikaHulumeni
Dark Light

Iziguli nomphakathi babalisa ngempatho kwezikaHulumeni

IZIBHEDLELA ziyizikhungo ezingezinye uHulumeni waseNingizimu Afrika azibeke eqhulwini njengoba ziyithemba lokunakekela ababuthaka nalabo abasuke sebezibona bebheke kwagoqanyawo ngenxa yezifo nezehlakalo ezisuke bebhekene nazo.

Ngisho kusona isabelomali saminyaka yonke uHulumeni wenza isiqiniseko ukuthi uMnyango Wezempilo  yiwo ohlomula kakhulu ukuze kwenziwe ngcono isimo sezibhedlela. Isikhathi esiningi izibhedlela zikaHulumeni zivamise ukusetshenziswa yilabo abangenawo amamedical aid.

Kumanje uHulumeni uzama nokuthi usizo oluvela ezibhedlela zakhe kube ngolufanayo nalolu olutholakala kwabazimele njengoba esemkhankasweni weNational Health Insurance (NHI).

Nokho le mizamo ibonakala igcina ifana nezithukuthuku zenja eziphelela eboyeni njengoba kwezinye izibhedlela sekuyinto ekhulunywa mihla namalanga ukuthi uma isihlobo sakho sihanjiswe kuzo asikutholi ukunakekelwa okufanele noma asibe sisabuya siphila.

Kwezinye izibhedlela kuyaziwa ukuthi kukhona abasebenzi abangena ngesikhathi esithile olungafakwa kubo okwenza isiguli sigcine sesaba ngenxa yokuthethiswa.

Akugcini lapho kodwa kwezinye izibhedlela abantu baye bethi uma befika kuzo ngamaholide noma ngezimpelasonto batshelwe ukuthi udokotela akazukukwazi ukumbona, kunalokho uzonakekela abalimele kuphela.

Lokhu sekuke kwakhalwa kakhulu ngakho esibhedlela saseNquthu, iCharles James Memorial.

Lesi sibhedlela sike saba sematheni ngabahlengikazi ababesaqeqeshwa ababanjwa oqotsheni benza ucansi phambi kweziguli ebusuku.

Lo mhlola wasabalala emithonjeni eminingi yabezindaba ngenxa yokukhononda kweziguli ezazikhuza ibhadi.

Muva nje kube nesigameko esenzeke ngoLwezi wezi-2017, esibhedlela iMariannhill, eThekwini lapho umhlengikazi aqoshwa eshaya kabi esinye seziguli ngempama ngoba esisola ngokuthi sihlale silele.

Ukubhoka ngolaka kwalo mhlengikazi kwazwela nakwezinye iziguli ezehluleka ukubekezela zanquma ukuba zimqophe ngeselula ukuze zisabalalise lokhu ayekwenza ezinkundleni zokuxhumana.

Isibhedlela iPrince Mshiyeni Memorial, eMlaza ngesinye okuhlale kunezikhalo ngempatho yakhona kangangokuthi ngomunye unyaka umphakathi wendawo wanquma ukuhlasela abahlengikazi bakhona.

Abanye babevinjwa ezitobhini abagibela kuzo bashawe kuthiwe ababuyele emakhaya ngoba vele bayele ukuyohlukumeza iziguli esibhedlela. Abanye baze bayeka nokugqoka umfaniswano. Isibhedlela iRK Khan, sekuze kwaba yisaga emphakathini ukuthi uma uhambise isihlobo sakho kuso, kufana nokuthi “uyosiqedela”. Sekuze kwabikelwa ngisho uHulumeni ukuthi impatho yakhona  ayigculisi.

Kukhona izigameko lapho abantu bekhala ngokuthi isiguli sifika sikhala ngokunye kodwa sizibone sesihlinzwa kuze kusale isikele ngaphakathi. NgoMasingana zingama-24, ngowezi-2017 kuke kwaphuma udaba emazikweni ezindaba oluthi esinye seziguli somdabu waseNdiya, satshela umhlengikazi woHlanga ukuthi ngeke sisizwe nguyena sidinga omunye ongowaseNdiya.

Emasontweni edlule iRK Khan izithole isehlazweni ngenxa yokukhala kwesiguli sasePinetown ngokuthi safika sinqamuke ingalo kodwa akekho noyedwa umhlengikazi owasinaka saze sagcina ngokuquleka. Lesi siguli sithi kwaze kwasiza unkosikazi waso owazama ukusihlenga evimba ukopha okwasekuphazamisa nokushaya kwenhliziyo ngenxa yokuthi abasebenzi babengayingeni.

Ithimba laboHlanga livakashele ezinye izindawo lathola izikhalo zabantu ababeke izimvo ezehlukene ngezimo ababhekana nazo uma behambele izibhedlela.

EsiFundeni iZululand, umphakathi ukhala ngokuntuleka kwama-ambulensi njengoba kuthiwa angaphansi kwe-15. Lokhu kwenza isimo singabi sihle uma sekumele kusiwe abantu ezibhedlela. Ngenxa yalesi simo idolobha ngalinye linikezwe ama-ambulensi amabili, bese kuphoqa ukuthi kuhlalwe kulindwe isikhathi eside abantu bengalutholi usizo ngesikhathi.

Kwezinye izindawo abantu bazithola sebeshaqeka uma bezwa ukuthi ama-ambulensi kaHulumeni ayakhokhelwa.

Omunye oke waba yisisulu waveza ukuthi ababesebenza kuleyo ambulensi bamfuna imali engama-R40, watshelwa ukuthi abantu abathathwa mahhala abathola isibonelelo sikaHulumeni.

“Uma kunengozi yomgwaqo noma kugula umuntu kwesinye isikhathi iyabizwa ifike emuva kwamahora noma igcine ingafikanga nhlobo. Uma uthi ushaya ucingo kuthiwe ama-ambulensi asaphumile kumele ulinde,” kusho elinye ilungu lomphakathi elicele ukuba lingadalulwa.

Omunye oke waba yisisulu salokhu utshele iBAYEDE ukuthi waze washonelwa ngumfowabo owayegwaziwe kwaCeza. “Iyodwa i-ambulensi kule ndawo yakwaCeza ifika njalo emuva kwesikhathi umuntu eseze washona. Lesi sigameko senzeke ngenyanga edlule, umfowethu waxabana nabantu kuwumshado babe sebemgwaza maqede babaleka. Wayopha kakhulu. Sithe uma sifonela i-ambulensi sathola ukuthi iyodwa ekhona nayo futhi isahambile. Sicela uHulumeni angenelele siyaludinga usizo,” kusho leli lungu nalo ebelifisa ukuba lingavezwa igama lalo.

See Also

Izibhedlela ezibonakala zinengwadla kakhulu yilezo ezisemakhaya njengoba ngisho abaholi bezepolitiki sebeke bakhala ngokuthi ngisho abasebenzi abangenzi kahle kulezi ezisemadolobheni, “balahlwa” kulezi ezisemakhaya.

Isimo sezibhedlela asithinti nje kuphela iziguli noma umphakathi, kodwa nabasebenzi nabo banakho okwabo okungabaphathi kahle.

Omunye wabaqaphi oke wasebenza esibhedlela iKing Edward VIII, uveze ukuthi kukekwaba nesimo lapho bekuvele kungene izigebengu zizoqedela umuntu esibhedlela.

“Ngike ngaba unogada kulesi sibhedlela iKing Edward isikhathi eside ngabona izimo ezahlukene ezishaqisayo. Ubuthola ukuthi kwesinye isikhathi kuvele kufike abantu abayizigebengu abahlome ngezibhamu. Bebevele basho kahle ukuthi bazobona umuntu wabo ngaphakathi futhi bayazi ukuthi asikashayi isikhathi sokungena kodwa bacela ubangenise nezibhamu zabo. Nawe lapho usuke usuqhaqhazela awube uvele uvume ngoba basho kahle ukuthi uma uke wavusa umdlwenga bakuhlakaza ubuchopho ngenhlamvu. Uyothi uzwa kube sekukhalwa ngaphakathi kuthiwa kukhona isiguli esesibulelwe. Le nto bayenza kahle ngoba kwesinye isikhathi basuke behletshelwe umuntu obaziyo okungaba esinye isiguli ukuthi lo muntu abamfunayo ulele kulesi sibhedlela, egumbini elingunombolo bani,” kusho lo mlisa obezixoxela nje kodwa naye ecela ukungavezwa.

Uthe unzima kakhulu umsebenzi wabaqaphi basezibhedlela ngoba bazithola bethethiswa izikhulu uma befake umuntu ngaphandle kwemvume noma basatshiswe yilowo ofuna ukungena ngenkani.    

Isiguli saseMlaza esixoxe nelaboHlanga sithe siqoke ukuba silaliswe eKing Edward VIII ngoba sisaba ukuyiswa ePrince Mshiyeni Memorial ngenxa yempatho yakhona engeyinhle. Lesi siguli esificwe ithimba lelaboHlanga singenaso isivakashi, sithe sincamele ukulethwa eKing Edward ngokusebenzisa ikheli lasefulethini lomngani ngoba silandela ukuphathwa kahle.

Ngisho ithimba laboHlanga lizibonele kuleli gumbi ukuthi impatho ibibukeka igculisa njengoba ezinye iziguli bezizifundela izincwadi zazo, kubonakala ukuthi nakuba besezinhlungwini kodwa indlela abaphethwe ngayo ibenza bakwazi nokuchitha  isizungu ngezinto abazithandayo.

Kuleli gumbi bekukhona iziguli zezinhlanga ezahlukene nokukhombise ngokusobala ukuthi izibhedlela zikaHulumeni zisetshenziswa yiwona wonke umuntu. Owesifazane obephelezela umngani wakhe, ozibize ngoNks uZinhle Zwane obesuka KwaMashu, uthe bona nomndeni wakhe basebenzisa iKing Edward ngoba izibhedlela abasondelene nazo abazithembi neze.

“Uyabona mina ngisho sengibeletha ngavele ngeza la eKing Edward ngoba ePoly Clinic akuphathwana nje kahle. Kukhona abahlengikazi abangena ebusuku abahlale bethetha bekubuza ukuthi ufunani, ubungeke usalinde kuse,” kusho uNks wakwaZwane.

Kulezi zibhedlela elaboHlanga lizamile ukucela ukukhuluma nabezokuxhumana kuzo kodwa kwathiwa kufanele kube uMnyango Wezempilo esifundazweni okhipha imvume.

Scroll To Top