Now Reading
Unya lukaHulumeni lungahlelu badudulele egodini abakwaShabalala
Dark Light

Unya lukaHulumeni lungahlelu badudulele egodini abakwaShabalala

NGESIKHATHI iNingizimu Afrika ibungaza futhi iqhakambisa amalungelo abesifazane, esifundazweni iKwaZulu-Natal ngaphansi kukaMasipala i-eThekwini owesifazane oneminyaka engama-78 uphila impilo yosizi. Obhekene nalesi simo nguNkk uNotsikelelo Marcia Shabalala wase-Ashley ePinetown. Lolu qweqwe lomhlengikazi oselwathatha umhlalaphansi kusuka ngowe-1990, luvalelwa yonke iminyango yizikhulu nezisebenzi zikaHulumeni. Indaba ingemali yakhe yomhlalaphansi uHulumeni anqaba nayo phezu kobufakazi obuqandula ikhanda bokuthi eminyakeni yakhe yokusebenza kusukela kowe-1961 kuya kowe-1990 ubebanjelwa imali yempesheni nyanga zonke.

“Sengihlukumezeke ngendlela eyisimanga mntanami, senginanezimpawu zokulahlekelwa wumqondo. Izikhulu zikaHulumeni sezingenyuse zangehlisa nawo wonke amabhilidi aseThekwini naseMgungundlovu. Okubuhlungu wukuthi ngihamba kabuhlungu kwazise okwangikhipha emsebenzini kwaba wukulimala edolweni ngenza wona umsebenzi engangiqashelwe wona wobuhlengikazi. Isinqumo sokuyongihlalisa ekhaya sathathwa ngabaqashi bami ngoba idolo lingasavumi. Ngaphuma ngineqholo lokuthi sengiyophumula kanti usizi yima luzoqala phansi,” kusho uMama uShabalala ebambe izinyembezi ngezinkophe.

Uthi ngenxa yengcindezi yangokomqondo uDokotela Wezifo Zengqondo eThekwini kwathi ngoZibandlela wangowe-2017 wenza isincomo sokuthi akayolaliswa inyanga yonke egunjini labaphazamiseke emqondweni eSt Joseph esibhedlela Entabeni. Lokhu ngokusho kukadokotela kwakuzomenza athole ukuphumula komqondo owawukhandlwe yilesi simo azithola ebhekene naso. Walaliswa waze wakhishwa ngokuzicelela yena ukuphuma ngoba ekhathazeke ngomyeni wakhe naye osekhulile futhi osehlushwa wukungaboni okudalwa yizifo ezisegazini kuye.

Ubaba wekhaya uMnu uSam Shabalala owaduma ngezikhathi zikaRadio Zulu uyizeka lusizi le ndaba ebhekene nomama wakwakhe.

“Emizamweni yokulandela udaba lokungayitholi kukamama impesheni sesibuya ngisho eHhovisi Lomvikeli Womphakathi elisenkabeni yeTheku. Okwafi ke kwaba lukhuni wukuthi basitshela ukuthi uma udaba lwenzeka ngaphambi kowe- 1994 ngeke sakwazi ukusizakala ngoba leli Hhovisi alidluleli ngalena kowe-1994. Uyabonake ukuthi njengoba olukamama udaba lwenzeka ngowe-1990 kuyazicacela ukuthi siphandle,” kuchaza uShabalala.

Ngesikhathi iBAYEDE ihambele lo mndeni wabantu abadala abachitha isikhathi bendawonye okugqamile kube wumuzwa wokudangala nokulahlekelwa yithemba lokuthi kukhona oyeke alumele udaba lwabo.

Lokhu kunezezelwa nawukuthi lapho athatha umhlalaphansi esebenza khona, esibhedlela iWentworth bavele bathi akusenalutho olukhomba umlando kaMama uShabalala wokuba yisisebenzi soMnyango Wezempilo. Kuyaxaka lokhu ngoba asebenza nabo bamkhumbula kahle.

Amava akhe

Lapha kuMama uShabalala akukhulunywa ngevukana lomhlengikazi kodwa kukhulunywa ngomuntu obe nomzizima wegalelo emsebenzini wobuhlengikazi.

Ungomunye wezingqalabutho zokuba neziqu zokubelethisa azithola e-UNISA bengakabi baningi aboHlanga abenze lezi ziqu. Wenze lukhulu ukuthi endaweni yaseMatendeni, nokuphathwa komsebenzi kanye nokufundiswa kwabahlengikazi. Uphinde wafunda wagogoda ngokweluleka ngesifo sengculaza negciwane layo eMcCords Hospital eThekwini. Uzishaya isifuba ngokuba ngumhlengikazi wokuqala ukushayela ikiliniki elingumahambanendlwana ehambisa usizo lezokwelashwa ezindaweni okwakungaphushwa ukuthi ziyoke zibe nemitholampilo esebenza kwaDabeka Clinic. “Endaweni yaseMatendeni eNewtown C, eBothas Hill, eMawoti naseMawotana kunemitholampilo eyaqalwa yimi, ngisebenza ngaphansi kukaNkk uChatsworth noWison ababengamele imitholampilo,” eMawoti naseBothas Hill kugcine kunemitholampilo. Uyena owaqala imitholampilo engomahambanendlwana njengesu lokuletha usizo lwezempilo kubantu bengasemakhaya. Ngalesi sikhathi wayesebenza eMtholampilo kwaDabeka, eClermont njengomhlengikazi ogcwele. Waphinde wasebenzisa umsakazo Ukhozi FM ngaleso sikhathi olwalwaziwa ngoRadio Zulu ukwethula izinhlelo zezempilo emoyeni.

Ukugqigqa okungenamkhawulo

Ebuzwa ngezindawo asebezihambile bezama ukuthola usizo, abakwaShabalala babale izibhedlela iWentworth noDabeka okuyizindawo asebenza kuzo uMama uShabalala, iHhovisi Lomvikeli Womphakathi, uNdabazabantu (Human Resource) woMnyango Wezempilo eNatalia Building eMgungundlovu kodwa kuzo zonke lezi zindawo akalutholanga usizo. Bazamile nokuxhumana nezikhulu eziphezulu eMnyangweni Wezempilo abanye bazo nguMphathiswa Wezempilo uDkt uSibongiseni Dhlomo nesikhulu uMnu uMahlathi Tembe esiseHhovisi likaNdunankulu kodwa nazo zahluleka wukumsiza.

“Abantu engifi sa kube khona abakwenzayo ngodaba lwami wuMnyango Wezempilo. Akulona iqiniso ukuthi eminyakeni yami yokukhula, ngingaphilile nokwenza kodwa ngehliswe ngenyuswa ngingatholi usizo. Kubuhlungu kakhulu ukutshelwa ukuthi imininingwane yokusebenza kwami ayitholakali,” kuphetha uMama uShabalala.

IBAYEDE inazo izincwadi eziveza inombolo kaMama uShabalala yokusebenza kanjalo nemali eyayibanjwa, nayeyihola. Leli phephandaba lingaphinde liqinisekise ukuthi uNkk uShabalala akaziyekelanga ukusebenza, njengoba kunencwadi eqhamuka eMnyangweni Wezempilo eshicilelwe nguMnu uL.J. Pretorius owayephethe lesi sikhundla ngowe-1990, eveza ngokusobala ukuthi uNkk uShabalala wayekiswa ukusebenza ngenxa yesimo sezempilo esasingesihle. Le ncwadi eveza konke lokhu yashicilelwa zingama-27 kuNtulikazi we-1990. “Izikhulu bezihlangene zathatha isinqumo sokuthi umsebenzi ongenhla (uNkk uShabalala) akamiswe ngokuphelele emsebenzini awenzayo ngenxa yesimo sempilo esingesihle. Ngokukhulu ukuphuthuma ibhodi lesibhedlela kuzomele libukisise umbiko ngalesi sisebenzi akhululwe, kuphinde kugcwaliswe incwadi kaHulumeni iZ83,” kusho le ncwadi eshicilelwe uSuperintendent wesibhedlela iWentworth uMnu uL.J Pretorius.

See Also

Incwadi ephuma eMnyangweni Wezempilo eshicilelwe ngu-A.G Nothnagel owayeyimeneja kaPensioner Maintenance and Funeral Benefi t Employees Pension Fund, ayibhala zingama-29 kuMbasa ngowezi-2015 ikuphika ilala ngomhlane ukuthi uNkk uShabalala wake wasebenza esibhedlela iWentworth kusuka ngowe-1986 kuya kowe-1990. Empeleni le ncwadi iveza ukuthi awekho amarekhodi athi wake waba yingxenye yabasebenzi noma wake wafaka imali yesibonelelo (Government Employee Pension Fund).

Okufi ke kuxake nokho ukuthi le ncwadi ithi uNkk uShabalala wakhokhelwa isheke elinezinombolo ezithi G023368 nethi O23369. Leli sheke kuthiwa lamkhokhela imali eyizi-R2,210.68, okuyimali eyakhokhwa zimbili kuZibandlela we-1985.

Usizi luzwa olunye

Imbibizane eshaye umndeni ngonyaka owedlule kube ngeyokufa ngokulinyazwa kwendodana yawo uSizwe. Ngenxa yokuthi uSizwe wayenolwazi lwezomthetho uyena owayesathi uyalulandela udaba lukanina kanti kuzovela inhlekelele yokuthi adlule emhlabeni. Bavele basala dengwane abantu abadala kungasenathemba lokuthi izinto zisayophinde zilunge.

UMama uShabalala uthi impela usizi luzala olunye: “Ngenxa yokuzibona sengiyinto engelutho kodwa ngibe ngafunda ngasebenza kanzima, ngaze ngazama umgudu wakwaSASSA. Ngase ngithi okungenani angithole impesheni yobudala. Ngeke ukholwe mtanami uma ngikutshela ukuthi ngayithola kwaba kanye leyo mali. Ngingakayisebenzisi nokuyisebenzisa leyo mali safi kelwa yindoda yomlungu lapha ekhaya eyathi kumele ngiyikhokhe leyo mali ngoba umyeni wami wayesebenza emsakazweni. Ayiminingi iminyaka eyasetshenzwa ngumyeni wami emsakazweni ngakho impesheni yakhe iyinto engatheni. Kwadingeka ngiyikhokhe imali akwaphinde kwalunga lutho emva kwalokho.

Lo nyaka nawo osuya kophela owama-28 ngilokhu ngagqigqela into eyodwa okuyimpesheni eyigunya lami kodwa uHulumeni ngesihluku sakhe esikhulu ugweve nayo. Angisazi ukuthi sekufanele ngenze njani uma kunje.”

Ebuzwa okuyisifi so sakhe esikhulu uMama uShabalala udonse umoya waphendula wathi: “Indodana yethu uSizwe yafa ngokukhulu ukuzuma yashiya indodana uThemba osesemabangeni aphansi ngokwemfundo. Singumndeni wakwaShabalala singabantu abayazisayo imfundo kwazise nathi abazali bethu bagcizelela ukuthi iyona enamandla okuguqula impilo yomuntu ibe ngengcono. Asikho isipho engisicabangayo esingangithoba ubuhlungu benhliziyo njengokuthi ngikhokhe izindleko zikaThemba esikoleni lapho efunda khona. Uma ngenze njalo noSizwe lapho elele khona ngibona ukuthi uyojabula. Mina sengineminyaka engama-78, uHulumeni ungigqalizile maqede wangilahlisa okwenyongo yenyathi. Nokho-ke akusenani, kusho ukuthi yikho lokhu okwakuzatshalazelwa, yithina esingawutholanga ngokuqondile umyalezo walabo ababethi bayasilwela,” kuphetha uMama uShabalala ngosizi olukhulu.

Scroll To Top