Now Reading
Inja emnyama ibukeka isadonswa ngeketanga yize isithi isiyakhululeka
Dark Light

Inja emnyama ibukeka isadonswa ngeketanga yize isithi isiyakhululeka

Umuga waseSharpeville uyaqhubeka nokuveza isidingo sokuba kubhekwe isimonhlalo saboHlanga kuleli

 

Usuku lwangoLwesithathu mhla zingama-21 kuNdasa lugujwe njengokwenjwayelekile eNingizimu Afrika. Lolu suku olwethiwa ngokuthi ngolwamalungelo esintu likhuluma ngomuga owenzeka eSharpeville ngesikhathi uHulumeni wamadlagusha udla aboHlanga ngenhlamvu nayilapho kwasala enkundleni abangama-69 kwalimala abali-180. Lo muga wenza lukhulu ekuqhubekiseni phambili umzabalazo waboHlanga kuleli. Ngaphandle kokufa nokulimala kwabantu, isibhicongo lesi senza amazwe omhlaba abheka ngelibanzi okwenzeka eNingizimu Afrika.

Emuva kweminyaka engama-58 nalo nyaka lolu suku lwenze okufanayo okuwukugqamisa isimonhlalo saboHlanga kuleli.  Ngokwezibalo aboHlanga yibo abaningi kuleli.  NgokweZibalo Zabantu zowe-2011, izakhamuzi zaboHlanga zazingama-79.2% okuyizigidi ezingama-41, amaKhaladi engu-8.9% okuyizigidi ezingu-4.62, abelungu bengu-8.9% okuyizigidi ezingu-4.59, kuthi amaNdiya abe ngu-2.5% okuyizigidi ezingu-1.29  bese kuba ngu-0.2% abanye ababe yizi-280 400.

Okugqamayo ngalezi zibalo wukuthi kazibenzeli lutho aboHlanga kunalokho labo abancane ngezibalo yibo abavunwa yizimo ezintweni eziningi.  Empeleni kuyo yonke imibiko emqoka eminyakeni engama-24 enkululelo, ucwaningo nemibiko kayibabeki ndawo aboHlanga. NgokoMbiko Wokucofiyakubala Komhlaba kukaLwezi wezi-2017 (Land Audit Report Nov. 2017) kanye noMbiko weHigh Level Panel wezi-2017 aboHlanga okuvunyelwanayo ukuthi bemukwa umhlaba bangabokugcina nxa kukhulunywa ngobunikazi. Ngokwale Mibiko aboHlanga banamaphesenti angu-1.3, kuthi amaNdiya wona abe ne-1.7 %, amaKhaladi abe nama-4.4%, abeLungu kube ngama-22%.  Lezi zibalo ziveza ngokusobala ukuthi inkulumompikiswano ngobunikazi bomhlaba kuleli inesidingo esingakanani. Khona lapho iMibiko lena yembula uHulumeni waboHlanga izinqe ekuthenini empeleni kayingangamlomo.

Yize iqembu eliphikisayo i-Economic Freedom Fighters (EFF) kanye neqembu elibusayo i-African National Congress (ANC) bezidonya izifuba ukuthi yibo asebe buyisele udaba lokubuyiswa komhlaba kubanikazi ngaphandle kwenkokhelo, kukhona abakubuka lokhu njengokubhuqa nje. Lokhu kusha amashushu kwakwamuva kwabanye kubukeka njengemizamo nje yokuzenzela udumo kwazise ngonyaka ozayo kuyiwa okhethweni lukazwelonke.

Ingubo yaboHlanga

Ongoti abaningi bayavumelana ukuthi iNingizimu Afrika imi endaweni embi nxa kufika ekulinganeni kwabantu ngakwezomnotho. Ngokwezibalo zabakwaStatistic South Africa (StatSA), abantu abangama-50% baphila ngaphansi kwezinga lempilo njengoba iningi labo liphila ngemali engama-R900 ngenyanga.  Lokhu kuyaphikisano nezibalo ezithi okungenani iholo eliphilisayo nalokho okuhlongozwa njengeholo eliphilisayo lingaba yizi-R8 000 okungenani.

Okusobala lapha wukuthi ababhekene nengcindezi ngaboHlanga. Kanti khona lapho ukungalingani ngemihlomulo kudla lubi kuleli. Ngokwezibalo zePalma Ratio ku-UN Human Development Index, i-Ukraine, iNorway neSlovenia iwona mazwe angcono kakhulu ngokulinganiseka abantu abangahlala kuwo uma kubhekwa ukwabiwa kwengenisomali phakathi kwabangcono nabampofu emphakathini. INingizimu Afrika, iHaiti neBotswana kunokungalingani okushaqisayo ngokwengenisomali uma kusetshenziswa iPalma Ratio. Nalapha okucacayo wukuthi abalapho umkhonto ucije ngakhona yibo aboHlanga.

See Also

Ekuzameni ukungenelela uHulumeni ngenyanga ezayo uzoqala uhlelo oluyimpoqo lapho kungekho umuntu osebenzayo ozohola ngaphansi kwama-R20 ngehora nokusho umuntu ohola amarandi angamashumi amabili ngehora , emahoreni angamashumi amane ngesonto uzobuya ekhaya ngenyanga nomholo wezi-R3 500.  Kulokhu uHulumeni uzithethelela ngokuthi yize kungenele kepha kuyisiqalo sokuqinisekisa ukuthi abasebenzi kabahlukunyezwa ngokwamaholo. Ngakolunye uhlangothi abaqashi bathi lo mthetho oyimpoqo uzokwenza izinkampani eziningi zicabage kabili nxa seziqasha abantu.

Ezinkulungwaneni zabasebenzi kuleli oningi labo kuyilezo zaboHlanga lokhu akusho lutho njengoba vele kuzokwenzeka nje izinto zimba eqolo kuleli. Uphethiloli unyuka ngamasenti angama-52 ilitha nokusho ukuthi kungenzeka izinto zokuhamba ezifana namatekisi esikhathi esingengakanani azophoqeleka ukuba anyuse imali ekhokhwa ngabagibeli. Okunye okungahle kwenze isimo sibe sibi wukunyuka kwentela yokuthenga (Value Added Tax [VAT]) nokungathi yize uHulumeni ethi kukhona ukudla okuzomele ingafakwa le ntela kubukeka kungekho okungavimba ukuthi lesi sinqumo sigadle kubasebenzi  kanjalo nalaba abadla imbuya ngothi oningi labo kungaboHlanga. Ngokwezibalo zabakwaStatSA kuleli iningi laboHlanga lisebenzela ukuya emsebenzini njengoba nyanga zonke bangena obishini lwezikweletu. Ngokwezibalo abasizi  basezindlini  abangama-90% bahola ngaphansi kwezi-R3 000. Kuthi labo abasebenza emkhakheni wokuhweba (retail) abangama-50% bahole ngaphansi kwezi-R3 000 ngenyanga. Abanye abasebenzi abathwele kanzima yilabo basemapulazini njengoba izibalo zikhomba ukuthi abangama-90% bahola ngaphansi kwezi-R2600 ngenyanga.

Zonke lezi zibalo zikhomba ukuthi ngaboHlanga abahlala besebunzimeni yize izinhlangano zabo, uHulumeni wabo uyiwo oshaya imithetho yezwe. Lokhu kukhomba khona ukuthi ubiningi baboHlanga abubasebenzeli kunalokho bayizimfabele bebaningi benjalo.

Scroll To Top