Now Reading
Kusemqoka ukuhlala kunegazi elanele
Dark Light

Kusemqoka ukuhlala kunegazi elanele

Ucwaningo luthi baliphesenti elilodwa kuphela kubantu baseNingizimu Afrika abanikela ngegazi. Njengakuyo yonke imikhakha yempilo imvalelwakhaya ngenxa yokhuvethe ishaye kwezwela kwabaqongelela igazi. 

UMnu uKhulekani Zuma oyisikhulu seSouth African National Blood Services (SANBS) eMidlands udalulele iBAYEDE izingqinamba abanazo ikakhulukazi ngalesi sikhathi sokhuvethe. Uthi selokhu kuqale ukhuvethe bashayeke kakhulu njenganawo wonke amabhizinisi. 

“Thina lapha KwaZulu-Natal igazi eliningi silithola kubafundi ezikoleni. Ngesikhathi salolu bhubhane izikole bezivaliwe, silahlekelwe okungenani ngamaphesenti angama-80 egazi ebesijwayele ukulithola kodwa obese kungenzeki. Besisebenza ngamaphesenti angama-20 kodwa ukudingeka kwegazi kusafana. Abantu bazitshela ukuthi utshwala bebuvaliwe nezingozi bezingekho kanti igazi eliya kwabalimale ezingozini lincane kakhulu kunalelo elisetshenziselwa izifo. Kunezifo ezihlale zikhona njengomdlavuza lapho isiguli esinawo sidinga ukufakwa igazi zonke izinsuku. Kunomama ababelethayo kanjalo nabashile konke lokhu bekungamile njengoba kunokhuvethe kuvalwe izwe,” kusho uZuma. 

Uthe eSANBS  okungenani uma bengaba negazi elingabagcina izinsuku ezinhlanu basuke bephephile kodwa uma kuba ngaphansi kwalezi zinsuku basuke sebebhekene nenkinga. UZuma uthe ngoLwesithathu igazi ebelikhona KwaZulu-Natal ebeliyizikhwama ezingama-827 belingaqhuba izinsuku ezi-3,7 kanti elikhishwa nsuku zonke lingama-221. Ngokusho kwakhe kuyenzeka bakhiphe elingaphezulu kwaleli yingakho bethi banenkinga yokushoda kwegazi. UZuma uveze ukuthi ngoLwesithathu eNingizimu Afrika bekunegazi elingaqhuba izinsuku ezi-3,9. 

“Sivalekile ukungena ezindaweni ezinjengezinxanxathela zezitolo ngoba kugwenywa isibalo esikhulu sabantu kanjalo nasemasontweni. Besisebenzisa izikhungo zethu. INingizimu Afrika isixhase kakhulu ngoba asifikanga ezingeni lapho sisangasenalo nhlobo igazi kepha sibe sesigabeni lapho odokotela bese belinika labo abasengcupheni yokushona,” kusho uZuma. 

Uthi okunye okubashayile ukuthi abantu bebesebenzela emakhaya nezivakashi zingavumelekile ezindaweni zokusebenzela.

UZuma uthe kumqoka ukuthi abantu bakwazi ukubaluleka kokunikela ngegazi hleze lokho kungabagqugquzela ukuba banikele. Uthe iSANBS isebenzisana kakhulu nezibhedlela futhi ihlanganisa isibhedlela nalabo abanikela ngegazi.

Echaza ngezindlela ezintsha zokusebenza selokhu kuqubuke ukhuvethe uthe: “Uma umuntu efika siyamhlola ukuthi ngabe akanazo yini izifo ezithelelana ngokwegazi siphinde simhlole ukuthola umlando wakhe ngokhuvethe. Lokho kusuke kuyisiqalo, uma selithathiwe igazi liphinde lihlowe kumalabhorethi ethu ukuqinisekisa ukuthi alinazo yini izifo.”

Uthe izifo ezihlolwayo ezinjengengculaza, ihepatitis nezithathelana ngokwegazi. UZuma uthe kuvumeleke ukuthi umuntu ngamunye anikele ngegazi eliyisikhwama esingama-480ml kanti kumele kuphele amasonto amabili ngaphambi kokuthi aphinde anikele ngelinye. 

Uveze ukuthi emva kokuhlolwa kwegazi elinikeliwe babe sebeligcina lilindele ukuthathwa liyosiza umphakathi. 

See Also

Uthe isigaba sokuqala uma kunomuntu odinga igazi kuba ukuhlola ukuthi unahloboluni lwegazi kwezikhona okuwuA+, A-, B+, B- kanye no-O-. Ugcizelele ukuthi umuntu akanikwa noma iyiphi inhlobo yegazi kepha ewuhlobo lwakhe ngoba angafa nokufa uma engathola ephambene. Ukuthola iqiniso ngezinkulumo zokuthi abantu abanomshwalense wokwelashwa (medical aid) babekwa phambili uma kungena isicelo segazi iBAYEDE ibuze uZuma ngalokhu ophendule wathi: “Impilo ililungelo lawo wonke umuntu waseNingizimu Afrika, ngakho asikunaki lokho, esisebenza ngakho ukuthi uma kunomuntu onesidingo segazi siyamunika, umehluko ukuthi onomshwalense wokwelashwa uzikhokhela yena njengoba esuke ekhokhelwa umshwalense wakhe kodwa oya esibhedlela sikaHulumeni, izindleko zegazi zithwalwa uHulumeni.”

Uthe iSANBS inezikhungo ezifundazweni eziyisi-8 eNingizimu Afrika ngaphandle kwaseWestern Cape enesayo iWestern Cape Blood Transfusion. UZuma uthe iSANBS nalesi saseWestern Cape bayasebenzisana umehluko ukuthi banamalayisense angefani.

UZuma uqhube wathi lungakafiki ukhuvethe ngosuku eMidlands bebethola okungenani abantu abangama-70 abebenikela ngegazi obekwenza amalitha angama-33,6 kanti kulezi zifundazwe eziyisi-8 bebeqoqa izikhwama eziyizi-3 000 obekwenza amalitha ayizi-14 400.

Uthe igazi elishoda kakhulu kunamanye u ‘O-‘ okuyilona elibuye lisize nalabo abanolunye uhlobo lwegazi uma lishoda. “Lolu hlobo lwegazi lusebenza kunoma yimuphi umuntu kepha onalo ngeke anikwa noma yiliphi. Lolu hlobo silubekela izikhathi ezinzima kulaba abanolunye uhlobo lwegazi,” usho kanje.

Ongakwazi ukunikela ngegazi umuntu:

  • Onemiyaka yobudala eli-16 kuya phezulu
  • Onesisindo esingaphezu kwama-50kg
  • Ongenazo izifo ezithelelana ngokocansi negazi 
  • Ongenaso isifo senhliziyo,
  • Kumele adle adlulise amahora amane ngaphambi kokuba aye ezikhungweni zokunikela ngegazi.
Scroll To Top