Now Reading
Lesi yisikhathi sokuzihlomisa ngolwazi nangezindlela zokuzisiza
Dark Light

Lesi yisikhathi sokuzihlomisa ngolwazi nangezindlela zokuzisiza

NgokweWorld Health Organization (WHO) ukuphila kwengqondo yisimo lapho umuntu ebona khona ukuthi uyakwazi ukwenza izinto, angamelana nengcindezi ejwayelekile yempilo, angasebenza ngokuyinzuzo futhi uyakwazi ukusiza emphakathini wakhe.

Ukhuvethe olukhona kulesi sikhathi seluveze ukuthi isimo esihle somqondo sibaluleke kangakanani ukuphumelela ezinguqukweni nasezinselelweni esibhekene nazo. ENingizimu Afrika, minyaka yonke, inyanga edlule uNtulikazi ibekelwe ukufundisa abantu ngokuphila kwengqondo nokugqugquzela abantu ukuthi bafune usizo, ukwelashwa nokwesekwa uma benengcindezi noma benokungaphili ngokwengqondo. Le nyanga yokuqwashisa futhi ihlose ukwehlisa ukucwaswa nendlela abathathwa ngayo abantu abanenkinga ngokwengqondo abajwayele ukuhlangabezana nakho.

Kungani kubalulekile ukuqwashisa ngokuphila kwengqondo

Sonke sithinteka ngqo noma ngezinye izindlela ngezimo zokuphila kwengqondo.

Umuntu oyedwa kwabayisithupha eNingizimu Afrika unenkinga yokukhathazeka, ingcindezi noma inkinga yezidakamizwa, lokhu kufaka labo abanezigulo ezinzima ngokwengqondo njengeSchizophrenia noma iBipolar Disorder.  Kodwa ngaphansi koyedwa kubantu abali-10 abaphazamisekile ngokwengqondo eNingizimu Afrika  uthola usizo aludingayo nakuba ikhona imithi nosizo ngokwengqondo osekubonakele ukuthi kuyasiza ekulweni nalokhu. Ngalesi sikhathi sokhuvethe esinengcindezi ngokomoya nesimo sokungaqondi okuyikho nokuzokwenzeka, kulindeleke ukuba sikhule isibalo sabantu abadinga ukwelashwa ngokwengqondo. ISA Deppression Anxiety Group (SADAG) yenze ucwaningo nge-inthanethi mayelana nezempilo ngokwengqondo ngalesi sikhathi sokhuvethe, bathole ukuthi akusibo kuphela abantu abaphila nezinkinga ngokwengqondo okubonakale kubo zanda izimpawu kepha nalabo abangenawo umlando wengcindezi nokukhathazeka bazithola bebhekana nenkinga yengcindezi ngokomphefumulo.

Lokhu kuveza isidingo sokuthi abantu ngabanye balwele impilo enhle ngokwengqondo. Ukugcina indlela yokwenza izinto eqondile njalo ngosuku, ukudla izidlo ezinempilo, ukuzivocavoca, ukungazigxishi ngezidakamizwa, ukunciphisa isikhathi osichitha ezinkundleni zokuxhumana, ukuhlala uxhumene nabangani nomndeni kodwa ube uqhubeka nokuqhelelana nabantu nokuqhubeka udle imithi oyinikwe udokotela ngezinye zezinto umuntu angazenza ukugcina isimo sempilo yengqondo sisihle.

Njengoba lolu bhubhane luqhubeka nokukhahlameza ngqo noma ngezinye izindlela impilo yethu, lesi yisikhathi esiyingqayizivele sokuzihlomisa ngolwazi nangezindlela zokuzisiza. Izindaba ezinhle ukuthi zikhona izinhlangano, izikhungo nezindawo lapho ulwazi nosizo kungatholakala khona ngisho nangesikhathi semvalelwakhaya.

Ungenzani ukuthola usizo?

Ucwaningo luveza ukuthi ukubekwa amagama nokucwaswa ngezinye zezizathu ezinkulu ezenza abantu bangalufuni usizo uma behlangabezana nokungaphili kahle ngokwengqondo. IsiZulu sinamagama achaza imizwa yomuntu onengcindezi. Amanye amagama ahambisana nosiko njengokuthi “Indoda ayikhali” anomthelela ekufuneni usizo ngenxa yenkolelo yokuthi amadoda akufanele akhombise noma aveze imizwa noma ukhwantalala. 

See Also

Izinkulumo ezingelona iqiniso ngesifo sengqondo zibhebhethekisa ukubukwa ngenye indlela kwabanaso ngakho-ke kubalulekile ukuthi abantu bazifundise ngalesi sifo futhi babelane nabanye ngalolu lwazi. Ukuxoxa nabanye ngohambo lwakho nalesi sifo nokugqugquzela abanye ukwenza okufanayo kuyasiza ukuqeda le ndlela yokubuka abanale nkinga. Ukuqwashisa nakho kuyawusiza umphakathi nezindawo zokusebenza ukunika umuntu ukwesekwa okwanele. Ukushesha uthole usizo kuyasiza ukwenza ngcono simo songaphilile. Ukuthola ukwelashelwa izimo zengqondo akwehlukile nokuya kudokotela unenkinga yomphimbo obuhlungu noma udokotela wamazinyo uphethwe yizinyo.

UDkt uKagisho Maaroganye oyilungu lebhodi leSASOP noyiPublic Sector Convenor kuzwelonke uthi:  “Njengabenza imisebenzi ebalulekile, abahlinzeki bezempilo okubalwa kubo odokotela bengqondo, abeluleki bezengqondo, abahlengikazi ababhekelele ezengqondo nabahlelikwelapha ngokomsebenzi (occupational therapists), amakhemisi, amadepho nabahlinzeki bavulile ukuqinisekisa ukuthi imithi iyatholakala.

Izibhedlela nemitholampilo kuzobe kukhona ngalesi sikhathi ukusiza labo abasebenzisa izikhungo zezempilo yengqondo lapho kunesimo esiphuthumayo ngesikhathi semvalelwakhaya noma sesedlule. Izigulo zengqondo ziyelapheka kanti ukhwantalala lungaqedwa ngokuqoka ukuphila impilo ejwayelekile nezinguquko ezibalulekile empilweni. Ukunakekelwa kwempilo yengqondo kubalulekile. Phuma uthole ukwesekwa!

Izikhungo zosizo:

  • iSA Depression Anxiety Group (SADAG): 011 234 4837/ 0800 20 50 26
  • iLifeline South Africa: 0861 322 322
  • iSuicide Crisis Line: 0800 567 567
Scroll To Top