Now Reading
UKhisimusi noNcibijane okunemibandela
Dark Light

UKhisimusi noNcibijane okunemibandela

Ukuvela kwezindaba zegagasi lesibili lokhuvethe kuzokwenza abantu bajabule bejeqeza kwazise ziyanda izibalo zabahaqekile


Ngalesi sikhathi kusuke kulungiselelwa imicimbi namajadu ehlukene. Abezitolo basuke belinde ngabomvu abazongena bezoshiya imali. Kanti nemizimba ekade ikhandleka unyaka wonke isuke isithi kwalunga nakhu izophumula. 

Okuyizingane kusuke kukomunye umhlaba ingani zisuke zilinde izipho ezibala izingubo ezintsha nokumnandi. Kubahleli bemicimbi lesi yisikhathi sokuvuna ngoba okusuke kulindelwe ngabantu abayizinkulungwane abasuke bezohambela imicimbi. Kwabemboni yezokuvakasha kusuka kuyisikhathi  sokudlalisa imali. Konke lokhu kubuka kungahle kushabalale noma kungenzeki ngendlela obekuhlelwe nokulindeleke ngayo.

Indaba iqale lapha e-Eastern Cape edolobheni iPort Elizabeth (iBhayi). Ngokusho kwabezempilo noHulumeni iBhayi elehlula abalembathayo seliyisidleke sokhuvethe njengoba imibiko yabantu abathelelekile yanda cishe nsuku zonke. 

Ngenxa yalokhu uHulumeni wenze abeqala ukukwenza kokushaya imigomo ethize ebhekene neBhayi ngqo. Kuthe kusetshiswa lokho kuthangi lokhu uNgqongqoshe Wezempilo wabikela izwe izindaba ezimbi, ukuthi isiqhwaga esilukhuvethe sesenze ibuya. Akagcinanga lapha kepha uthe sesidla silaza sidle fumuka njengoba sesichoboza kulaba abaneminyaka eli-15 kuya kweli-19.

OkaGubhela uthe: “Sesingena egagasini lesibili. Kusemqoka kithina ukugqamisa izifundazwe ezine – iWestern Cape, i-Eastern Cape, iKwaZulu-Natal neGauteng – ukuthi ziyizidleke zaleli gagasi elisha. Sibuka ukuhlolwa osekwenziwe, izinga lokuhaqeka, iphesenti labahaqekile, inani labangeniswe ezibhedlela kanye nenani lalabo asebeye koyise mkhulu. Konke lokhu kuhlangene kukhombisa ukwenyuka masonto onke ezinsukwini eziyisikhombisa. Sibe sesibona ukuthi kunokwanda kwesibalo,” kusho yena.

“Kuze kube yisonto eledlule, sibe nesibalo esandayo e-Eastern Cape naseWestern Cape. Bekunezifunda ezithile ebezihaqekile. Siveza ukuthi izinombolo ziyakhula ezifundazweni eziningi. Sikhuluma kunamhlanje ngokwezibalo kunokwenyuka kwezinombolo ezifundazweni eziyisithupha yingakho kusemqoka kithina ukuthi sibone ukuthi yigagasi lesibili leli.” 

See Also

Izigigaba eziningi ziqhamuka eWestern Cape, okungama-30% wabahaqekile namhlanje, kulandele i-Eastern Cape ngama-24%, iKwaZulu-Natal ngama-23% neGauteng ngama-17%. 

“Kusukela ekupheleni kukaMandulo sibone izibalo zehla zaze zaba yi-1 000 kodwa manje ziyakhuphuka. Kunamahlanje seseve ezi-6 000 ngokwezigigaba ezintsha. Sekuhlonzwe eziyizi-6 079,” kusho uMkhize.

Lezi zindaba ziqopha unyaka omubi kuleli, lapho izimfijoli zikaKhisimusi nezikaNcibijane ziyokhalela phansi kwazise isiqhwaga siphumile. Khona lapho zingahle zisho ukuqala kabi unyaka ozayo.

Scroll To Top