Now Reading
AbakwaNtuli bazinza naseNkandla nakwaMaphumulo
Dark Light

AbakwaNtuli bazinza naseNkandla nakwaMaphumulo

ABANTU bakwaNtuli bayizigaba ezintathu, ezimbili zazo zakhe esifundeni saseNkandla. Isigaba sesithathu sisesifundeni sakwaMaphumulo okuyindlu kaGobizembe kaMkhonto kaNtwananhle ongomunye owayibamba ishisa empini yeNtela yeMali yaMakhanda ngowe-1906 kwathi indawo yakhe enkulu yagolwa ngabelungu umuzi wavuthiswa ngamabhomu ezinhlamvu. Isigaba sokuqala esiseNkandla ngesendlu kaMpumela kaNdlela kaSompisi kaKuguqa kaMsalela kaNomashingila. Wathatha uBukhosi ngemuva kokubulawa kukaGodide oNdini mhla zingama-21 kuNtulikazi 1883. Akazange angcwatshwe isidumbu sakhe sadliwa ngamanqe ngoba uZibhebhu owayebabulele wayekanise khona oNdini. Uma impi kuyiyona ephumelele nxa ilwa nesitha, labo abasale enkundleni baye bembozwe ngezihlangu zabo bashiywe kanjalo. Akuzange kwenzeke koGodide kaNdlela. Ikhohlo uMfungelwa kaMavumengwana kaZinti kaNdlela kaSompisi naye uxhumene nayo le ndlu. Isigaba sesithathu ngesikaMbuzo kaMngeni kaMnyelwa kaMahawule kaMlomo.

Zonke-ke lezi zingxenye zihlangana esendeni likaNtuli. Ngonyaka wezi-2010 zibuswa yila Makhosi: uGodide Andreas weNdlunkulu kaNdlela kaSompisi, uBhashangane Andreas, wendlu kaMbuzo kaMngeni noSithembiso eShowe wendlu kaMavumengwana kaZinti kaNdlela kaSompisi ikhohlo. Ngenkathi uMahlaphahlapha Mbhele esaphila wadudulela abantu bakhe ngaphesheya komfula uMzinyathi lapho amaZulu ayesezinze khona ngendlela yokuziphilisa ehlelekile ngesikhathi seNgonyama uNdaba. Ngenkathi kubusa uJama abakwaNtuli base bakhe kwaZulu. Kulapho izizukulwane zabakwaNtuli zafi ke zakhonza khona. Ngakho-ke uNtuli yisithakazelo. Bonke abakwaNtuli njengoZulu wonkana bathi behla ngesilulu eNkabazwe kuphikelelwe eNingizimu Afrika. SekukwaZulu uMsalela kaKuguqa kaNomashingila kaNtuli kaMbhele wagqama ngobuqhawe bakhe. UMsalela kaKuguqa kaNomashingila: wangemihla! uMsalela kaKuguqa! uGqama ziphethwe, (uhlabana kuhlonyiwe) uMbuyisi kaDladlama, uMhlana ahlabe ngaphezulu. Inkosana kaMsalela kaKuguqa nguNkobe kodwa igama lakwabo kwakunguSompisi. Ukuthi aziwe ngoNkobe yingoba wayegaya izinkobe zeNgonyama uJama, zicoliseke kakhulu ukuze nxa sekuvutshwa amasi ngalowo mcaba iNgonyama uJama idle kamnandi.

Amasi ukudla okwakukhonzwe kakhulu ngamaZulu. Ngenxa yekhono lakhe uSompisi wagcina ewehlule kude amantombazane okwakukade kuyiwona ayegaya izinkobe kodwa zingacoliseki kube nezimpepha. Kwagcina kuthathwe isinqumo sokuthi kwakuzokuba nguNkobe kuphela owayezogaya umcaba kaJama. Ngaphandle kokugaya izinkobe zeNgonyama uJama uSompisi wayeliqhawe kwaZulu. Waze wanikezwa izibongo ezithi: uMsalela kaKuguqa! uSikhotha senkomo, wangemihla, (ugqama ziphethwe ngogqabelo umbuyisi) uNomashingila. UNgubo ikhang’ ilahlwe, Kand’ ukwembathwa. uMbuyisi kaDladlama, uMhlan’ uhlale ngaphezulu. Enye yamadodana kaNkobe kwakunguNtintinti. Wayeyinduna yebutho likaShaka iSiphezi. Wayeliqhawe. uZulu ladum’ obala, Lapha kungemunga kungemtholo, uMxhwele kawudabuk’ imkhonto, (wagwazwa kuqhoqhoqho wangavuleka. Lezi wazinikwa uShaka) uNoziyunguza wawoNdlela. (umfowabo, wanikezwa iklwa uShaka) Impukane ezibindibindi, uMzwazwa ozulayo kwaGqokli. (ngempi yakwaNdwandwe). Indlalifa kaNkobe/Sompisi nguNdlela.

Wayeyintanga yendlalifa kaJama uSenzangakhona. Bobabili ibutho labo kwakuyiNtontela. Wayemude uNdlela engamafi di ayisi-6.5. Wayenesifuba esikhulu ekhanya ngebala. Abafazi bakhe ababili uNompiya ozala uMavumengwana wendlu yasekhohlo, noSogidi ozala uMpumela wendlunkulu babekade beyizingodosi zikaMondisa Mthethwa umfowabo kaDingiswayo owathatha isikhundla sobukhosi ngemuva kokubulawa kukaDingiswayo. Ngenxa yokukhala komndeni wakwaMthethwa kuShaka, wahlaselwa wabulawa yimpi kaShaka. Izingodosi zakhe zanikezwa iqhawe uNdlela ukuba zibe ngabafazi bakhe. Waba nabafazi abane uNdlela abathathu babo ababengamadodakazi endoda eyodwa.

See Also

UNdlela uqale ukugqama kakhulu ngempi yasoKhalweni lwaNomvemve olusuka ngaseNtumeni luze luyophelela eZibukweni loMhlathuze eNkandla. Kwathi ingakalwi leyo mpi phakathi kukaZwide noShaka, kwaxoxwa impi kwaBulawayo, esigodlweni sikaShaka eNdlayangubo. Lapho amaqhawe ayeklolodelana khona phambi kweNgonyama uShaka ukuthi ayohlabana kanjani uma impi isitholene phezulu. Kulapho-ke uNdlela noHlathi Ntshangase naye owayeyiNtontela bona bathi bayoyigwaza impi kaZwide bayinqobe bangabuyi inganqotshiwe. Impi yabambanela phakathi ezibukweni amanzi agcina egcwele igazi kubangwa izibuko. NguNdlela owawela izibuko kuqala. Wazithola kanjalo izibongo zakhe ezithi: “uMweli; iwele yonk’ iNtontela.” Amabutho kaZwide alala uyaca kodwa nawo alwa ngobuqhawe agcina uNdlela noHlathi ebagwaze amanxeba amaningi basala enkundleni bewumndonda. Ekubuyeni kwamabutho empini uShaka waziswa ukuthi impi yayilwe kanjani. Wabuza ukuthi uNdlela noHlathi ngabe balwe kanjani? Watshelwa ukuthi babelwe ngobuqhawe obukhulu kodwa bagcina begwazwe basala enkundleni. Wabuza ukuthi babegwazwe baphelela khona lapho na? Kwathiwa babesale beyimindonda.

Scroll To Top