Now Reading
Amazinyo abushelelezi emaNgisini ngoMamonga woSuthu
Dark Light

Amazinyo abushelelezi emaNgisini ngoMamonga woSuthu

Baningi kakhulu empini yabashokobezi eNkandla abathi akulwelwe ukufa nokuphila ukuze kuzokhululeka iNgonyama uDinuzulu. Kwathi iMpi isibambene eNkandla ngoNhlaba we-1906, uBhambatha noMangati baphikelela kuDinuzulu beyozwisisa mayelana nokuzibandakanya kwaso nempi yabashokobezi. INgonyama yathi yabe ingakalikhiphi elokuthi uZulu akathathe izihlangu. Banikezwa ukudla nguNdunankulu uMankulumana neSekela lakhe uMgwaqo Nxumalo, baphindela eMome emadlangaleni empi yabo. Ngenxa yokuthi lolu daba lokuhambela kukaBhambatha noMangati lwaluyisifuba ngisho uHarriette Colenso akazange aziswe ngalo.

Isifuba sokubonana neNgonyama uDinuzulu sadalulwa nguMangati kaGodide kaNdlela kaSoMpisi Ntuli owabe eyiNdluyengwe ibutho lakhe. Wabanjwa waboshwa ngoLwezi we-1907 ngemuva kokubaleka eMome nabanye abaholi babashokobezi. Ukubonana kweNgonyama uDinuzulu uBhambatha benoMangati kaGodide Ntuli yikhona okwenza ukuba ingonyama igwetshwe ngoba umehluleli owayephethe icala wathi yayinikeze abashokobezi ukudla ukuze bazothola amandla okuketula uHulumeni nanokuthi yayibhacise uSiyekiwe umkaBhambatha oSuthu nezingane ezazineminyaka eli-14 neli-17 ubudala. Yagwetshwa iminyaka emine.

AmaZulu ayeqotho eyihlonipha futhi eyivikela iNgonyama yawo. Kwala ngisho uHulumeni esebonisana neNgonyama uDinuzulu ukuthi uNdunankulu uMankulumana kaSomaphunga Ndwandwe ayokhuluma nabashokobezi eNkandla, abatshele ukuthi iNgonyama yayiphambene nokuthi kuliwe, abashokobezi benqaba ukukhuluma noMankulumana bethi abasiboni isidingo sokufaka iNgonyama uDinuzulu kule mpi yabo nabelungu. Ngakho-ke uMankulumana waphindela oSuthu engazange ahlangane nabaholi babashokobezi ababehola impi. Babazi ukuthi ukusebenzisa kwabo igama leNgonyama kwakuzoyiholela amanzi ngomsele.

Isizathu sesine esadunga ubudlelwano phakathi kwamaZulu noHulumeni wamaNgisi aseNatali ngesokubalwa kwabantu okwakuqala ngqa ukwenziwa nokuyinto amaZulu ayengakaze ayizwe nayisola ukuthi yayiqonde ukukhuphula izintela ezazikhokhwa kuHulumeni. ubalwa kwabantu kokuqala ngqa nguHulumeni waseNatali ngowe-1904 kwadala omkhulu umsindo nezinxushunxushu eduze kwaseGreytown amaZulu ethi ukubalwa lokhu kwakuyisu lokukhuphula intela yezindlu nokunye. Izinxushunxushu emhlanganweni owawubanjwe yiMantshi uJ Cross zaholela ekudingisweni kweNkosi uNjengabantu kaSobhuza Ngubane emaBomvini. Wadingiselwa esizweni seNkosi uMshweshwe Cele. Amadoda esizwe amabili uQwaletsheni Ngubane noPhikani Ngubane adingiselwa emaNgwaneni eBergville.

Okwesihlanu, khona eduze kwaseGreytown esizweni seNkosi uBhambatha kaMancinza kwakungekho ukuthula kwazise ngemuva kweMpi yamaBhunu namaNgisi (1899-1902), abelungu bamapulazi baciola indawo yesizwe sakwaZondi enkulu. Ngenxa yokuthi iNkosi uBhambatha wayephambene nalokhu kanye nokuphoqa isizwe ukuthi sikhokhe uKhandampondo, wayephuma engena ejele laseGreytown ethathwa njengephekulasikhuni.

Abantu besizwe sakhe abaningi base besebenza njengezigqila emapulazini behlwempu kodwa yena ephoqwa ukuba kube nguye okwakudingeke abalawule abenze bakhokhe izintela zikaHulumeni. Ngakho-ke wonke uZulu wayecindezelwe kanye neNgonyama yakhe uDinuzulu kaCetshwayo. Ukubheduka kwempi noHulumeni wedlanzana labelungu kwakungenzeka noma nini.

See Also

Ngamakholwa esizwe seNkosi Mveli Ngcobo adumelana namaphoyisa abelungu eByrnetown, eduze kwaseRichmond mhla ziyisi-7/8 kuNhlolanja we-1906. Kuleso siwombe kwabulawa amaphoyisa abelungu amabili, uS. Hunt noG. Armstrong. Ngenkathi kubusa uHulumeni waseNatali uma nje owoHlanga eke wabulala umlungu kwakwaziwa ukuthi lowo muntu naye wayezobulawa nezihlobo zakhe zibe sengcupheni yokulengela engozini.

Ngakho-ke mhla zili-10 kuNhlolanja we-1906, uHulumeni washaya umthetho wesimo esibucayi wokuthi iKoloni yaseNatali iphathwe ngamasotsha ayebandakanya iNatal Carbineers, Natal Field Artillery, iNatal Royal Regiment neBorder Mounted Rifles namaZulu ayengamambuka ngaphansi koholo lukaKhenela Duncan McKenzie. La masotsha abuthwa mhla ziyisi-9 kuNhlolanja we-1906.

Amanye amasotsha ayengawaseNgilandi engaphansi kukaVice-Admiral uSir John Durnford atheleka ngomkhumbi wezempi yamaNgisi wankanisa esikhumulweni namasotsha eThekwini yaze yaphela iMpi Yamakhanda. NoMkhuzi wawo wonke amasotsha empi yaseNgilandi eNingizimu Afrika, uLt-Jenene Sir Henry Hildyad (General Officer Commanding-in¬Chief), wathumela ibutho elalaziwa nge-2nd Battalion of Cameron Highlanders lisuka ePitoli lankanisa ePietermaritzburg kwaze kwaphela iMpi Yamakhanda. Konke lokhu uMbusi wamaNgisi ePietermaritzburg uHenry McCallum wathi kwakungukuthumela umbiko kumaZulu wokuthi abelungu babeyimbumba bezimisele ngokuwanqoba.

  • Lo mlando ucashunwe encwadini: Izingxabo Zamakhosi Esifundazweni Sakwazulu, Umqulu II. Uma ufisa ukuthola le ncwadi enothe ngomlando wezizwe ungabhalela uSolwazi Maphalala kule email: maphalalajs@vodamail.co.za; noma ushayele kulezi zinombolo: 082 730 5782 noma ku-083 548 1918.
Scroll To Top