Now Reading
ISilo uShaka nokuxhumana nesizwe sakwaMthethwa
Dark Light

ISilo uShaka nokuxhumana nesizwe sakwaMthethwa

Isizwe sakwaMthethwa saduma kakhulu ngemuva kokuba iNgonyama uSenzangakhona kaJama ifihle khona indlalifa yayo uShaka.

Lokhu kufihlwa kwenzeka ngoba uDingiswayo neNgonyama uSenzangakhona babengabangani. UMntwana uShaka wafundiswa ukuziphatha nokulwa kwaMthethwa. Kwathi-ke iSilo uSenzangakhona sesizohamba emhlabeni saphikelela kwaMthethwa nawo wonke amadodana aso nezinye izikhulu. Kwakukhona uNongila Mabaso owayeyinhloli enkulu yezwe, akhe ngaseGingindlovu. Emadodaneni eSilo kwakukhona oDingane, Mhlangana, Dlathiya, Gqugqu, Ngqojane, Mpande, Sigujana, Somajuba, Nomahlule nabanye. Ngakusasa ababehamba neSilo uSenzangakhona basina kuqala. Kunendawo kuze kube namuhla emanxiweni asoYengweni ngaphandle komuzi lapho kwakusinelwa khona.

Le ndawo yayize yashona phansi namhlanje iba yichibi uma izulu linile. Kuthe ngelanga elilandelayo kwase kusina abakwaMthethwa. Ngenkathi besina Inkosi uDingiswayo yayala ukuba uShaka ahlale esibayeni samankonyane aze abizwe yiyo. Kwathi lapho ukusina sekushisa, uDingiswayo wathi makuvulelwe uShaka esibayeni samankonyane.

Waphuma lapho wagiya ngesihlangu sakhe ezungeza uDingiswayo elokhu eqhubeke njalo esho izibongo zakhe. Kuthe uma eqeda wayokuma eduze kukayise, iSilo uSenzangakhona, wacela ukuba simuphe umkhonto.

USenzangakhona wayala ukuba kulandwe ithala le mikhonto endlini yakhe. Wathi uShaka makazikhethele awuthandayo. Yena wacela ukuba uyise amnike yena awuthandayo kwazise ngenhlonipho yakwaZulu ingane ayizithatheli kumuntu omdala. USenzangakhona wakhetha umkhonto ayewuthanda wawunikeza uShaka. Ngemuva kwalokho uShaka waqhubeka nokugiya waze wayokuma eduze kwabafowabo.

Ngokumnika umkhonto phambi kwesizwe sonke sakwaMthethwa nabantwana baso nezikhulu zakwaZulu, iNgonyama uSenzangakhona yayikhombisa bonke ababekhona ukuthi nguShaka oyakuba yiNgonyama uma yona isikhotheme. Umkhonto wawungubufakazi phambi kwabantu ababekhona. Nempela sesibuyele eSigodlweni saso kwaZulu asihlalanga isikhathi eside sakhothama.

Ukusuka kwaMthethwa uShaka eseyothatha isikhundla sobukhosi wayephelekezelwa nguNgomane kaMqomboli Mdletshe, induna enkulu kaDingiswayo, uMmbiya kaShangana namanye amabutho.

Akuzange kuchitheke gazi ngoba kwase kwaziwa ukuthi nguShakaowayeyindlalifa. Kodwa uSigujana, owayezalwa nguBhibhi kaNkobe intandokazi yeSilo uSenzangakhona, wazama ukuphikisa nokubanga isikhundla sobukhosi kodwa wehlulwa. Wayesekwa nguMntwana uMudli kaNkwelo. Abendlu kaMudli izizukulwane zabo naziyaeNtumeni nakwaMaphumulo. Ngemuva kokunqotshwa kukaSigujana bonke abantwana bakaSenzangakhona bayeseka iNgonyama uShaka.

Yaqala yahlala eSigodlweni saseSiklebheni noSojiyisa. Amanxiwa eSigodlo saseSiklebheni aseMazimeleni esifundeni senkosi uMpiyezintombi Mzimela. Ngemuva kwalokho iSilo uShaka sakha iSigodlo saso esasiqamba ngokuthi kukwaBulawayo. Nankaya amanxiwa aso eNdlayangubo. Eningizimu yeSigodlo sakhela unina uNandi umuzi waseMkhindini lapho ithuna leNdlovukazi uNandi likhona.

Ukubulawa kukaMondisa kwaBulawayo

Kwadlula isikhashana uMondisa abulala izikhulu, uShaka wathumela induna uSihlahla kuMondisa ethi kuhle akhuphuke eze kwaBulawayo ngoba izwe lakwaMthethwa lalingasenazinxushunxushu. Wamyala ukuthi uma bengavumi abantu bakwaMthethwa ukuba abe yinkosi yabo kwakufanele eze kuye ukuze azokwehla naye ambeke abe yinkosi yakwaMthethwa. Wakhumbuza uMondisa ukuthi kwayena ubukhosi wabumiswa abakwaMthethwa esikhundleni sikaSenzangakhona.

Wayengeka uMondisa wakhuphuka waya kwaBulawayo. Kwathi ukuba afike wangabonana noShaka. Wethuka esevinjezelwa yimpi nalo ibandla elalimphelekezela babulawa bonke. Walithatha lonke elakwaMthethwa uShaka. Wabeka uMmbiya kaShangana njengenkosi yize wayeliKhohlo.

UMngoye kaDingiswayo waseZinsimba

Enye yamadodana kaDingiswayo eyawela uThukela sekubusa iSilo uMpande nguMngoye. Isizathu sokuwela kwakhe ukubulawa kukaKhuzwayo kaDingiswayo owayesebuthweni leZinyosi yiNgonyama uMpande. Wakha umuzi wakhe kwaDukuza, ngaseMbozamo (umfudlana), wathutha lapho waya eZinsimba eduze nakwaDukuza ngenhla kwakhona endaweni esibizwa ngokuthi kukwaMaphumulo. Kulapho ithuna likaMngoye likhona nokwagcina kungumuzi kaMatshwili, indodana yakhe.UMatshwili wafela empini yeNtela yeMali yamaKhanda mhla ziyi-6 Ntulikazi 1906. Yena wayeliWombe ekhulele eMbozamo.

USomveli kaDingiswayo uya kwaSoshangane

Ngemuva kokunqotshwa kwempi kaMondisa Mthethwa abalandeli bakhe babaleka abanye baphikelela kwaSoshangane. Kulabo singabala uSomveli owaya ngaseMozambiki. USomveli wazala uSitimela. Endlini kaShangana eKhohlo, empeleni, indlalifa kwakunguMadibha owayemfushane kakhulu, akangabekwa ukuba yinkosi kwazise iLembe lakhomba uMmbiya ukuba yinkosi. UMmbiya wazala uMlandela. UMlandela wazala uSokwetshatha yena indlalifa yakhe kwakunguMhlane, uMhlane wazala uMbude (Jakobe) yena owazala inkosi ebusayo uNtemba (2007).

Ukuflka kukaSitimela kwaMthethwa

Inselelo kuMlandela yaqhamuka ngenkathi kutheleka uSitimela Mthethwa esizweni sakwaMthethwa ngoNhlangulana 1881. Wayeyindodana kaSomveli, indlalifa kaDingiswayo eyabaleka yabheka ngaseMozambiki. Izinkumbi zabantu bakwaMthethwa zameseka zamxoshisa nangezinkomo eziningi. Lokhu kwaba sobala ukuthi isizwe sasazi ngokubaleka kwendlalifa kaDingiswayo ngemuva kokufa kwakhe nokuthi uMlandela wayengowaseKhohlo.

Ukufika kukaSitimela kwanikeza uMbuso wamaNgisi inselelo enkulu ngoba kwase kufanele uvikele uMlandela. Ngenkathi kuqubuka impi kwaMthethwa phakathi kwabalandeli bakaSitimela nabakaMlandela, impi kaMlandela yehluleka ukunqoba ekaSitimela ngoba uMlandela wabe esegugile. Impi kaSitimela yaqhubeka yabulala uNomqotho, unina kaSokwetshatha indlalifa kaMlandela.

UMlandela wabaleka wawela uMhlathuze endaweni eyayingaphansi kukaJohn Dunn noMgitshwa Biyela. UJohn Dunn ayekuhlose kakhulu kwakungekhona ukwelekelela uMlandela kodwa ukuqola imfuyo yakwaMthethwa ikakhulukazi izinkomo.

See Also

Ngakho-ke impi kaSitimela yathelekelwa ngamabutho kaJohn Dunn ayizi-2000 iningi lawo lihlome ngezibhamu kanye nakaMgitshwa evela eningizimu yoMhlathuze ngemvume kaMelmoth Osborn owayemele umbuso wamaNgisi eShowe.

Impi kaSitimela yabaleka yabheka enyakatho kanti ayibuzanga elangeni kwazise uColenbrander owayehlomisa uZibhebhu ngezibhamu wabe eseyalwe ngu-Osborn ukuthi kuhle uZibhebhu ahlome ayokulwa noSitimela. Ngakho-ke uZibhebhu wayonkanisa eMfolozi eMhlophe. Kuthe uma impi kaSitimela izama ukuwela iMfolozi eMhlophe yazithela kwekaZibhebhu. USitimela wagcina ehluliwe wanyamalala kwangaziwa ukuthi washonaphi.

Ekushoneni kukaMlandela isikhundla sobukhosi sathathwa nguSokwetshatha indlalifa yakhe.

USokwetshatha wakha umuzi waseNxebeni ekhumbula ukubulawa kukanina uNomqotho ngempi kaSitimela. Ngemuva kokushona kwenkosi uSokwetshatha Mthethwa, nguMhlane indodana yayo owangena esikhundleni. Ngaleso sikhathi sokubusa kwakhe uhulumeni wamaNgisi aseNataliwawungasawaqhathi amaZulu kwazise wase uwaxove ngokwenele. Azikho izigameko nezehlo ezavela kwaMthethwa ngesikhathi sokubusa kukaMhlane.

UMhlane walandelwa nguMbude/Jakobhe Mthethwa. Yena waya esikoleni waze wakwazi nokubhala nokufunda isiZulu. Ngenxa yokuthi imfundo yayiseyivelakancane ngalezo zikhathi, uMbude wathatha njengenkosi yokuqala esizweni sakwaMthethwa eyayifundile. Lokho kwaba yinto enkulu kwanikeza isizwe ugqozi mayelana nokubaluleka kokufundisa izingane. Nokho uMbude wakhothama engenangane washiya umfazi wakhe owayesemncane.Ngesikhathi kushona uMbude kwafika uMphrofethi u-Isaya Shembe esizweni sakwaMthethwa ehambe eshumayela. Kwathi uma ezwa ukuthi uMbude ushone engenangane washiya umfazi wakhe, wayala uNtemba Mthethwa, oyinkosi ebusa kwaMthethwa (2012), ukuthi angene umfazi kaMbude, umaNgcobo.

Esemngenile wakhulelwa wazala ingane yomfana eyaqanjwa igama lokuthi uGamalendoda alipheli. Kuthe noma esekhulelwa okwesibili wazala yona ingane yomfana.

Ngemuva kwalokho uNtemba akabange esaqhubeka nokuzalela umfowabo waganwa ngabakhe abafazi wazala izingane eziningi zabafana namantombazane.

UNtemba Mthethwa ukhonza khona ebandleni lamaNazaretha futhi wake wenza umcimbi omkhulu wokuqeda kwakhe iminyaka engama-50 ebusa. Lona oxoxa le ndaba wanikwa ithuba lokuxoxela izihlwele ezazikhona ngomlando wesizwe sakwaMthethwa. Kwakuhlatshwe izinkomo eziningi abantu bakwaMthethwa beze ngobuningi babo beqhamuka ezigodini ezahlukene kwazise kunezigodi ezingaphezulu kwamashumi amane esizweni sakwaMthethwa.  Lo mlando ucashunwe encwadini: Umlando Wamakhosi Esifundazweni saKwaZulu, Umqulu I.

  • Uma ufisa ukutholale ncwadi enothe ngomlando wezizwe ungabhalela uSolwazi Maphalala kule email: maphalalajs@vodamail.co.za; noma ushayele kulezi zinombolo: 082 730 5782 noma ku-083 548 1918
Scroll To Top