Now Reading
UNtobolongwana kaSigananda welekelela uMbuyazwe
Dark Light

UNtobolongwana kaSigananda welekelela uMbuyazwe

IsiZulu sithi: “ukhamba lufuze imbiza.” Lokho kushiwo uma ingane ifuze uyise noma unina ngezenzo zayo ikakhulukazi ezinhle. NakuNtobolongwana kwabanjalo ngoba uNsungulo, enye yamadodana akhe naye wayeyiqhawe.

UHalala, kosa nini? USibhaha! UManqum’ ulimi, uNkominophondo. Ngakolunye uhlangothi uSigananda yena wenqaba ukuyokhonza eNgonyameni uMpande ngegunya lokuthi yena wayeyinkosi vesizwe ezimele. Isigungu seNgonyama uMpande sanquma ukuthi kuphakwe ibutho liyombulala uSigananda Shezi ngendelelo yakhe ayeyiqondise kuZulu Eliphezulu, iSilo Samabandla Onke, esasimele ubulungiswa emhlabeni. Isenzo sakhe sathathwa njengesokuqembuka nokuvukela umbuso. Kukhona abamluma indlebe uSigananda ukuthi kwakungasezukuba nsuku zatshwala ingene impi mayelana nokwedelela kwakhe ingonyama uMpande. USigananda waqoqa umhlambi wezinkomo zakhe wathutha eNsuze wazama ukuyowela uThukela.

INgonyama uMpande yajuba iqhawe layo uNtobolongwana ukuthi avimbe uSigananda angabaleki nezinkomo. Izinkomo kwaZulu zazithathwa njengempahla yoMbuso wakwaZulu. Obalekayo kwakuphoqelekile ukuthi azishiye ahambe yedwa. Uma ezama ukuhamba nazo kwakuphakwa impi iyozilanda zibuye kwaZulu. Ayikho inkomo yakwaZulu okwakudingeke ishiye izwe lakwaZulu. Nembala kwathi lapho uSigananda ezama ukuwela uThukela nomhlambi wezinkomo kwazise abakwaShezi babenothile ngoba babekhanda imikhonto bakhokhelwe ngezinkomo nezimbuzi, watholana phezulu nempi kaNtobolongwana Shezi. Impi kaSigananda yazishiya izinkomo yawela uThukela ingasaphethe lutho. UNtobolongwana wazigquba izinkomo zasiwa kwaNodwengu esigodlweni seNgonyama uMpande.

USigananda wasizwa nguSobhuza elinye uMancinza Zondi uyise kaBhambatha ngenkathi ewela uThukela esuka eNkandla. Wabaleka waze wayokwakha ngasemfuleni uMzimkhulu. INgonyama uMpande yamhalalisela uNtobolongwana ngokuvimba ukuthi uSigananda angabaleki nezinkomo. Yamxoshisa ngezinye izinkomo njengesenzo esasenziwa emaqhaweni kwaZulu. Kwahlalwa-ke uSigananda naye esakhe ngaseMzimkhulu sekusele uNtobolongwana eNkandla.

Ingakabheduki iMpi yaseNdondaksuka mhla zi-2 kuZibandlela ngowe-1856, iNgonyama uMpande yayala uNtobolongwana ukuba elekelele uMntwana uMbuyazwe nabalandeli bakhe iZigqoza ezazizodumelana noSuthu olwalweseka uMntwana uCetshwayo eNdondakusuka. Kuleyo mpi uHulumeni weKoloni yamaNgisi aseNatali eningizimu yoThukela ayefuna kube nguMbuyazwe owayezolandela iNgonyama uMpande esikhundleni soBukhosi ngoba wawungamethembi uMntwana uCetshwayo. Ayemsola amaNgisi ukuthi uCetshwayo wayezohamba ezinyathelweni zeSilo uShaka ekubuseni kwakhe kwazise wayenikwe ngisho izibongo uShaka ayebongwa ngazo esekwaMthethwa ezithi: “uZulu laduma obala! Lapha kungemunga kungemtholo!”

UNtobolongwana wavuma eNgonyameni uMpande ukuthi wayezozimbandakanya noMntwana uMbuyazwe kodwa waphinde wayozwisisa kahle kuNdunankulu uMasiphula kaMamba Ntshangase ukuthi yikuphi okwakudingeke kwenziwe kuleso simo. UMasiphula wamcacisela kahle uNtobolongwana ukuthi izingxenye ezintathu kwezine zesizwe sakwaZulu zazeseka uMntwana uCetshwayo, ngakho¬ke kwakungaba yingozi ukuphambana nomfula ugcwele. Wamdonsa ngendlebe uNtobolongwana ukuthi angalokothi eseke uMbuyazwe ngoba wayezobhekana nolaka lukaZulu wonkana. Nembala uNtobolongwana wasilalela isexwayiso sikaMasiphula Ntshangase wazimbandakanya noSuthu noMasiphula ayekulo. Ngakho-ke uMbuyazwe, impi yakhe yeZigqoza namasotsha amaNgisi behlulwa uSuthu. UMbuyazwe nabaNtwana abahlanu beNgonyama uMpande basala enkundleni. Lokhu iNgonyama uMpande yayingakulindele ngoba ngenkathi yona iyobhekana nempi yeSilo uDingane eMacionqo mhla zingama-30 kuMasingana ngowe-1840 yesekwe ngu-Andries Pretorius umholi wamaBhunu yadla umhlanganiso. Kuyacaca ukuthi uZulu wayesekuqikelele kangakanani ukuvikela ukwehlukaniswa phakathi yizitha zabelungu ngaleso sikhathi ezazisebenzisa iSilo uMpande.

See Also

Ngemuva kwempi yaseNdondakusuka ngowe 1856, kwaba nengxabano phakathi kukaLuhungu kaSomungco Shezi. USomungco wayengumfowabo kaSigananda. ULuhungu wazala uLunyana. Ingxabano yasukela ekutheni uLuhungu afune zonke izinkomo zikaSigananda ezazithathwe nguNtobolongwana ezibukweni loThukela mhla uSigananda ewelela eningizimu yoThukela. UNtobolongwana wenqaba nezinkomo ezazingakuye eziphange ngegunya leNgonyama uMpande. Ezinye zalezi zinkomo kwakungezeNgonyama uMpande zigcinwe nguye uNtobolongwana Shezi.

– Lo mlando ucashunwe encwadini: Izizwe zaMakhosi AkwaZulu, Umqulu III. Uma ufisa ukutholale ncwadi enothe ngomlando wezizwe ungabhalela uSolwazi Maphalala kule email: maphalalajs@vodamail.co.za; noma ushayele kulezi zinombolo: 082 730 5782 noma ku-083 548 1918.

Scroll To Top