Now Reading
Isigaba sesibili: Ubumqoka bomlando waboHlanga ekuxazululeni izinkinga zeminyaka ezisabambathile
Dark Light

Isigaba sesibili: Ubumqoka bomlando waboHlanga ekuxazululeni izinkinga zeminyaka ezisabambathile

Kwavuka imibuso emisha emva kokuhlasela kwamaPutukezi lapho singabala imibuso yaRovzi. Kwathi ngowe-1652 AD, emva kwemiNyaka eminingi amaDutch ehwebelana nabaTwa nabaNguni, uJan van Riebeeck wahola iqembu lamaDutch okuzoqonela umhlaba waBaTwa nabeNguni eningizimu ne-Afrika. Emva kweminyaka embalwa, afika amaNgisi eningizimu ne-Afrika, nawo aqhubeka kukho lokho ukuqonelwa komhlaba waboHlanga.

AmaNgisi awagcinanga ngomhlaba kuphela, ahlakaza ubukhosi nendlela yokuphila yaboHlanga. AmaNgisi afunza ngenkani inkolo aboHlanga. Avula izikole ezifundisa umlando ohlanakezelwe novuna wona. Kuthe emva kwempi i-Anglo-Boer War, AmaNgisi nama-Afrikaaners asungula izwe elisha ekuthiwa i-Union of South Africa.

Ekusungulweni kwe-Union of South Africa, aboHlanga bakhishelwa ngaphandle. Leso sehlakalo asenzekanga eningizimu ne-Afrika kuphela kodwa kulolonke izwekazi  lapho kuzinze khona aboHlanga.

 AboHlanga basungula izinhlangano ezazizolwela umhlaba namalungelo abo. Lapha  sibala izihlangano ezifana no-ANC, iPAC, iZANUPF njalo njalo. Isimo saboHlanga sibe nzima kakhulu ngenkathi zokubusa kwama-Afrikaaners. Umqondo waboHlanga wasontwa wafingqwa kakhulu imithetho yobandlululo ngokobuhlanga. IBantu Education yaqeda ngomlando waboHlanga.

Ngangokuba abafundi basakhala ngobandlululo kuhlelo lwezemfundo njengoba kwakukhala abafundi bangowe-1976. Imibhikisho ye#RhodesMustFall yayikhala ngokuthi uhlelo lezemfundo luchemile, lufundiso umlando wasetshonalanga kuphela.

#RhodesMustFall yaphinda yathola ukuthi iningi lezikhungo zezemfundo ephakeme ziqhuba imfundiso yasentshonanga ziphinde zihlanekezele umlando waboHlanga. Wonke lomlando waboHlanga ubalulekile ukuba siwazi ukuze sizokwazi ukuxazulula inkinga yokuzondana okuphakathi kwethu. Isifundo esisithola kulomlando ukuthi kuliqiniso ukuthi izizwe sasentshonalanga zinesandla kumsusa wenzondo.

See Also

Ngabe  iliphi iqhaza esilibambile kumsusa nokubhebhetheka kwalenzondo engaka? Umlando uyakuveza ukuthi ubuxoki nobumenemene babanye bethu yibo obenza ukuthi kubelula ukuthi izizwe sasentshonalanga sikwazi ukuqumba phansi imibuso yaboHlanga. Ubuxoki nobumenemene budalwa yini?

Singathi lobuxoki nobumenemene budalwa ukusuka endleleni nakumthetho wesiNtu. Ukuthanda izinto eziwubukhakhazikhazi nobuvila yikho kanye okuholela ukuthi umuntu angcine esenqotshwe umoya wobuxoki nobumenemene. Yonke imibuso yasendulo yanqotshwa ngenxa yobuxoki nobumenemene. Lesehlakalo sobuxoki nobumenemene saphenduka ukhondolo elubi phakathi kwethu thina boHlanga. Lolukhondo yilo oludala enzondo phakathi kwethu thina boHlanga.

Sesigoqa lengosi, singasho ukuthi umsusa wenzondo ephakathi kwethu thina boHlanga ukusuka kwindlela nomthetho wesiNtu. Sibuyela kanjani kwindlela yesiNtu? Kwingosi elandelayo sizobheka iqhaza elingabanjwa ulwazi lwezinkanyezi nomkhathi ekusibuyiseleni kwindlela nomthetho wesiNtu. Thokozani Nina beSilo.

Scroll To Top