Now Reading
Igalelo elabajwa abesifazane boHlanga ekusungulweni nasekuthuthukisweni kweSayensi
Dark Light

Igalelo elabajwa abesifazane boHlanga ekusungulweni nasekuthuthukisweni kweSayensi

Ucwaningo lwangowe-2020 lweSTATS SA luveza ukuthi kunama-23% wabantu besifazene kumkhakha weSTEM (science, technology, engineering and mathematics), u-17% wabo usezikhudleni eziphezulu. Lezi zibalo ziyaqinisekisa  ukuthi abantu besifazane bayingcosana kumkhakha weSayensi. Umbuzo uthi yini imbangela yalokho? 

Ngabe abantu besifazane abayithandi iSayensi neZibalo na? Kulengosi sizobheka izizathu eziholele ekutheni abantu besifazane babe yingcosana kumkhakha weSayensi neZibalo.  Siphinde silande umlando ngeqhaza elabanjwa yibo  kumkhakha weSayensi neZibalo.

Inqubo yeSayensi yesimanjemanje iningi layo lisuselwa kumadoda asentshonalanga, ayegxile emazweni anjengo France, Italy, Germany, United Kingdom neNorth America. Umlando uthi lombhindlango wokucubungulwa nokuqonda kwemvelo nempilo kusetshenziswa iSayensi neZibalo uqale ngama-1600 kuya ko-1700. 

Lesikhathi sibizwa ngokuthi  iAge of enlightment. Kulengosi engeke singxile ukuthi le-enlightment babeyithathephi futhi bebekade bephila kanjani ngaphambilini. Kuthiwa ongoti abaningi abahloniphekile emikhakheni eyahlukahlukene bavela ngazolezinkathi ze-enlightment

Okubuhlungu ukuthi usiko mpilo lwasentshonalanga belingabavumeli abantu besefazene ukuthi babeyigxenye yocwaningo nokuthuthukiswa komkhakha weSayensi neZibalo. Yingakho uma ufunda izingcwadi esikoleni kukancane uthole umuntu wesifazane ebalwa njengabaye babasunguli bezifundo zeSayensi neZibalo.  Angisayiphathi ke eyabohlanga, abeveli nangokho. 

Konke lokhu kubandllulwa kwabesifazane  kwakuyinto yamasibomu ngoba iningi lamadoda esentshonalanga eyekholwelwa ukuthi umuntu wesifazane unomqondo wengane akakulungele ukucubungula izinto eziculile ezikumkhakha weSayensi neZibalo. 

Lolusikompilo lasabalala kanyekanye nombuso wasetsonalanga waze wafika nakhona la kwizwekazi lase-Afrika. Okungangokuba amanyuvesi aseAfrika esikhathi eside bebengekho osolwazi bantu besefazane emkhakheni weSayensi neZibalo. Lapho sifaka nabo abesifazane abadabuka emazweni asentshonalanga.  Okwabohlanga bekuba qwa qwa. Umkhankaso wefeminism yayilwela lokho kubadlululwa kwabesifazane basemazweni asentshonalanga.  Ngokuhamba kwesikhathi kwangcina sekungenelele nabesifazane bohlanga.  Inhloso yakulanda lomlando ukuveza ukuthi izibalo ezincane zabantu besifazane esizibona kumkhakha weSayensi neZibalo ziwumphumela wosiko mpilo lasentshonalanga  lokubandlulula nokungcindezelwa komuntu wesifazane. 

Ngabe usikompilo lwabohlanga luyahambisana nokucindezelwa kanye nokubandlululwa komuntu wesifazane uma kuya kumkhakha weSayensi neZibalo? Ukuphendula lombuzo sizobheka iqhaza elabanjwa imbokodo yabohlanga ekusungulweni nasekuthimuthukisweni kweSayensi neZibalo kusekela endulo kuzekube imanje. Kusanda kutholaka ugalo wemfene obhalwe imigqa emifishaye ewu-29, lelithambo litholakale  ezintabeni zaseliBombo eduze nomngcele weSouth African ne eSwatini. Lelifagugu kusolwa ukuthi lineminya evile kweyi-60 000 lakhiwa. 

Abahlaziyi basola ukuthi lemigqa ewu-29 ilingana nezinsuku ezise nyangeni eyodwa. Okunye abakuphawulile ukuthi lelithomba lakhiwe chishe ngokufanayo nethambo ekuthiwa iShango Bone, lona ekusolakala ukuthi lineminyaka elinganiswela kweyi-30 000. 

Womamili lamathambo anemiqa ewu-29, kodwa ishango ineminye imiqa ebhaliwe. Abahliziyi basola ukuthi lamathambo ayesetshenziswa abantu besifazane ukulaba nokulandela izinsuku zabo zokuya esikhathini. Lomlando usikhombisa ukuthi abantu  wesifazane bohlanga maningi abathuba okuthi kungayibo abasunguli beSayenzi neZibalo.

See Also

ISanusi uVusamazulu Mutwa kwenyezingxoxo zakhe ezitholakala kuYouTube, uyakuvela ukuthi umuntu wesifazane ubehamba phambili uma kuyiwa kulwazi lwenkanyezi nomkhathi ngangokuba ikhalenda lokuqala labohlanga liqanjwe ngenye yezithunywa zikaMenzi, uMazisakazi.  

Ngokomlando waseKhemu, umthetho olawula ukusebenza kwemvelo uvela kwiNdlovukazi uMaa’t. Ngisho uphawu olusetshensiswa kwezomthetho, lolu olune-balance scale, lususela kwiNdlovukazi uMaa’t. Igama elithi mathematics (mat + mat),  lisuselwa kuMaa’t. Yonke imithetho sesintu isisuswela kuMaa’t, njenga lo othi “umuntu ungumuntu ngabantu”. 

Ngiso imiyalelo eyishumi icashunwe kuyo imithetho kaMaa’t. Ongoti abahlayiza ulimi bathi isiqu segama  eli-Maa’t, okuwu-Ma, lisho uthombo wolwazi, ulwazi. Lomlando nalolulwazi lusivezela ngokusobala ukuthi umuntu wesifazane nguye umsunguli weSayensi neZibalo.

Ziningizibonela esingazithola ezikhombisa igalelo elibanjwe umuntu wesifazane waboHlanga kumkhakha weSayensi neZibalo. Ukuthatha isibonelo eziseduze, uGladys West wuye wasungula iGeographic Position System (GSP). Kune-movie esandakwakhiwa eveza lomlando, Hidden Figures. 

IGPS siyisebenzisa mihla namalanga kodwa bambalwa abazi ukuthi yakhiwa owesifazene woHlanga. Lesi sibonelo sanele ukuveza igalelo elibanjwe abantu besifazane bohlanga kumkhakha weSayensi neZibalo yize noma bebencindezelwe. Kule nyanga  yembokodo asike sibungaze igalelo labantu besifazane bohlanga kumkhakha weSayensi neZibalo.  Siphinde sifundise futhi sigqugquzele amantombazane ukuthi angene kulo mkhakha weSayensi neZibalo.  Nina beSILO,  asiwuhlabe siwulawule. 

Scroll To Top