Now Reading
Isiqephu sesithathu: Ngabe amagama ezinsuku zeviki zekhalenda iGregorian asuselwaphi?
Dark Light

Isiqephu sesithathu: Ngabe amagama ezinsuku zeviki zekhalenda iGregorian asuselwaphi?

Nina beSilo kwisiqephu sokuqala nesesibili siwulandile umlando womsusa wamagama ezinsuku zeviki ngokwekhalendaiGregorian, manje ake sibheke ukuthi uthini umlando ngomsusa wagama ezinsuku zeviki ngokwaboHlanga.

Amagama ezinsuku zeviki adumile olimini lwesiZulu kulenkathi yamanje amekanje: kuqala uMsombuluko, kuze uLwesibi, kulandele uLwesithathu, kube uLwesine, kube uLwesihlanu, kube uMqhibelo bese kugcina ngeSonto.

Uma sihlaziya ukuqambeka kwala magama ezinsuku zeviki, uzothola ukuthi uma ukhipha uMgqibelo neSonto, lezi ezinye izinsuku ziqanjwe ngagama ezibalo (usuku lwesibili, usuku lwethathu njalonjalo), aqala ngosuku lokuqala olubizwa ngokuthi uMsombuluko kube usuku lwesibili, kuye kugcina ngosuku lwesihlanu. Igama elithi Msombuluko lisuka Ku Sombuluka.  Liphinde lihlobane negama elithi Sombulula.

Ngokolwazi olususelwa  kwihumusho iZulu-English Dictionary ebhalwe Ssolwazi uC.M. Doke nosolwazi uB.W. Vilakazi, ukusombulula okanye ukusombuluka kusho ukuqaqa  noma ukuxazulula. Kusho ukuthi singasho ukuthi uMsombuluko usuku lokuqaqa okanye ukuxazulula.

Incwadi ebhalwe uSolwazi uMlekeleli Mbajwanjwa (iMpunga yeSintu), ethi Sithi isiNtu, uyakuveza ukuthi endulo usuku lokuqala lalibizwa ngokuthi uNdulela, lolu esesithi iSonto.

Mayeqhubeka uMpunga yeSintu, uthi usuku lwesibili uQaqa kwiviki ngokomlando wasendulo. Ngakho ke, singangasho ngokokuhlaya kwegama nokubuka umlando obhaliwe, uMsobuluko uwuchazi ukuthi usuku lokuqala evikini  kodwa uchaza ukuqaqa onkanye ukuxhazulula. uMsobuluko ukusilo usukulokuqala evikini ngokomlando wasendulo waboHlanga. Ngokho ke, okuwezimqodo ukuthi usuku olundela uMsombuluko lubizwe ngokuthi usuku lwesibili, uLwesibi.

Kanjalo, nosuku lweThathu, ulweSine nolosiHlanu nowa akuwezi umqondo ukuthi aqanjwe ngokubala kwezinsuku ukuqala ngosuku lakuqala okungu Msombuluko.  

Okhona umqondo engike ngawubona kuFacebook ngo-Ayanda Gift, lapho umnini wepost ubechaza  ukuthi uMsombuluko usuku lokuqala lokusombuluka, uLwesibilili usuku lwesibili lokusombuluka kanjalo nolesithathu, njalo njalo.

Ngikubone kuwumqondo omuhle ubuka izinsuku ngalolohlobo futhi ngiyacabanga ukuthi maningi amathuba okuthi aciko ayeqamba lezinsuku ayeqonde lowoqondo esiwuchaze ngenhla, usuku lokusombulula okanye ukuxazulula.

Ngifisa sihlaziye amagama alezi zinsuku; uMgqibelo neSonto. Ngokwencazelo etholakala  kwiwikictionary.com, igama elithi uMgqibelo lisuselwa kwigama elithi gqiba. Igama elithi gqiba lisho ukuqeda futhi liphinde lisho ukumboza ngehlabathi into thizeni.

See Also

Le ncazelo iyasivezela ukuthi uMgqibelo usuku lapho abantu babekhuthazwa ukuthi baqede lokhu abebe kwenza. Singasho futhi ukuthi uMgqibelo usuku lokuqeda onkanye usuku lokugqibela.

Ngokwencazelo etholakala kwi-wikitinary.com, igama elithi iSonto lingifakela wegama lesi-Afrikaan elithi Sondag. Umsusa wegama uSondag,  uyigama leProto-West-Germanic elithi “sunnon dag” (the day of the Sun).  Le ncazelo iyafakazela nale esiyithola kwigama elithi “Sunday”.

Yebo, bukhona ubuhlobo phakathi kwamagama ezinsuku zeviki ngokweGC namagama ezinsuku zeviki ngokolimi lwesiZulu kodwa buncene. Lobuhlobo sibuthola egamemeni elithi iSonto.  Ezinye izinsuku ezihlobene namagama ezinsuku zeviki ngokweGC. Obunye ubuhlobo sibuthola ngokuthi kuno lvumelana ngakuthini usuku lokuqala iSonto kodwa igama lesiZulu lalolusuku libizwa ngokuthi uNdulela.

Kwingosi elandelayo sizolanda umlando ngomsusa wagama ezinsuku zeviki ngokomlando wasendulo waboHlanga. Sizophinde sibheke umlando wamagama ezinsuku zeviki ngokomlando wombuso waseKhemethi. Thokozani.

Scroll To Top