Now Reading
Ukuncindisana singaboHlanga yikho okuyosiweza ngelibanzi
Dark Light

Ukuncindisana singaboHlanga yikho okuyosiweza ngelibanzi

Akukho sithutha sindlebende kwabo kanti futhi akekho umthakathi owedlula owasegcekeni esiqhephuka naye kuvele elomhlathi kuthi nalapho sidla izinsizi nezingqweqwe zezilonda sikhale naye.

Umuntu oNsundu usefe imfa kabili kusukela endulo kuze kufike isikhathi sabakhunkuli noma abelumbi ezweni lethu,sakhula kukhona izimpi zezigodi yahamba iminyaka kwafika izimpi zabahunguli noma obhongoza abafika baqhwaga umhlaba nemfuyo sasala sincela izithupha.

Nanamuhla amazinyane ezingwenya alele ingolwane kuhle kwabashuphuli benkunzi bona abayingqongqa beyikhalime ize ithambe kanti izohlaba ngophondo emqubeni.

Ndlu yakwethu akesithathe umzuzu sizifune sisinge imvelaphi kuhle kwezinyosi emaweni njengoba sekusondele izinsuku zokhetho nje, singefani nentwala yona edla indlu yayo, kwanele nina bakwethu, ukunephuzana sodwa kwehla njengoju kwabezizwe kubenza bashaye umgqigqo into engapheli kulelizwe sengathi bayasithanda kanti bathi lala lulaza sizokwengula.

Akesilwenze lolukhetho lube ngolunokuthula kanye nemikhankaso yalo, sibaphoxe abezizwe ngobunye.

Singakhohlwa wukuthi yilokhu sazuza inqubo yentando yeningi nje sisakhonjwe ngenjumbane kukhona abathi belebele ziyawugomfela ngakho ke ubunye bethu yibo obuyisitha esikhulu kubo.

Isihlava esikhulu nempethu phakathi kwethu yimpi yobuhlanga uma singaqala ukuzibona njengabantu hayi izinhlanga siyobe sinqobile.

Ngoba ihlekisana ihlomelene muzi onsundu sifuthela amabilo siyaxokozela kuhle kwamaxoxo uthando lobuhlanga ludla umunyu.

See Also

Kodwa ozuzayo uma silwa yizitha zethu ngakho ke akesibashiye benkemile kulolukhetho silungise izikhonkwane zegceke lethu siyeke ukucwasana nokucokofulana kepha sibeyingqukuqa engahlukaniseki.

Siphinde sinxuse nakosopolitiki bethu ukuthi kuyoyonke imidlalo abayidlalayo bakhumbule ukuthi bangabantu nabo akodonsiswana kubuywe nganeno. Inselelo emele umuntu onsundu ukubuyisela okwebiwa ngabezizwe ngakho masingebelani sodwa sibe sinsundu.

Masinganqawuzani sodwa kepha masivube guleni linye sisenge mbele munye sitwapele ngalukhezo lunye sibuyise lobuya bunye obasenza sanqoba ubandlululo.

Asizenzeli thina lesi yisipho sezizukulwane umlando uyosahlulela muhla mumbe ngakho sibekelwa ngaphandle bakwethu inkanku idla amacimbi ngokwandulelisa bakwethu.

Scroll To Top