Now Reading
Ukuncelisa amawele kwaboHlanga akupheli
Dark Light

Ukuncelisa amawele kwaboHlanga akupheli

Kwabanye impikiswano ngamaqiniso yenzeka ngisho emathuneni


Emlandweni aboHlanga bahlale njalo bezabalaza. Ngaphandle kokuzabalazela umhlaba, umnotho namalungelo thizeni, aboHlanga bahlale bezabalazela ukuzichaza nokwamukeleka. 

Lesi yisimo esinzima nesikhahlameza umqondo nomphefumulo. Abanye baze bafe behubhana ‘namaqiniso’ amabili, okuliqiniso lenkolo yobuKhrestu neyobuSulumane kanye nalelo lesibili okulusikonkolo laboHlanga. OwoHlanga kusuka ezalwa kuqala umzabalazo wale mpikiswano yamaqiniso. Igama nje lapho umuntu alethiwa nguyise nonina lisusa uchuthu. Kuthiwa nguMuzikayifani nje kube sekujobelela abenkolo bathi elinye nguChristopher leli kuthiwe ngelokubhabhadiswa. Igcine-ke ingane le isinguMuzikayifani Christopher.

Iyokhula ingane yazi lokho. NgamaSonto ivuka nogogo kuyiwa enkonzweni kuyodunyiswa, ilekelelwe usontosikole ukuthi yazi umlando oqoshwe eBhayibhelini.  Isuke lapho iye esikolweni nakhona iyohlohlwa umlando wakwamanye amazwe naloyo wabaholi ezweni ephila kulo. 

Nalapho ifundiswa ngolimi okungelona olwebele. Okuqaphelekayo lapha wukuthi impela ingane lena ingaze iyoqeda impela ukufunda yazi ngomlando oseBhayibhelini nowabaholi bamazwe nabezepolitiki ezweni kepha ingazi nokuthi abakwaDubazane laba ezibiza ngabo ngobani. Lokhu kweminye imizi akuyona inkinga, akusejwayelekile kuphela kepha sekwamukeleka.

Kweminye imizi abazali nezingane zize zizithole sezisengcindezini emangalisayo ngoba ziya enkonzweni ethi oyisemkhulu zilwanakazane okuthiwa ngamadimoni kepha lapha ekhaya ngempelasonto kuzoba nomsebenzi oxhumene nabafa bengafi laba ingane kusontosikole okuthiwe ngamadimoni. 

See Also

Indaba iqala yande uma sekuphethwa ngokuthi njengoba sekusetshenzwe inkomo nembuzi nje abathile lapha ekhaya bazofaka iziphandla. Kuba yimihlangano nokububula kulabo abathi bona lokhu kweziphandla kuzobafakela amehlo nezinkulumo ebandleni noma esikoleni ngoba kulichilo. Babodwa abafikelwa yingcindezi besokhukhwini lokufa. Uzwe umuntu ekhulumela phansi ukuthi akothi uma sebehambile abazalwane bese kuphuthunyiswa kubaba thizeni ukuze alekelele ngombemiso. Noma athi ulele nje lapha usebona abakwabo nokuyinto athi ayingakhulunywa kakhulu hleze abebandla bambuke ngamanye amehlo. 

Kuthi namhla umuntu esethule lapha emlindelweni wakhe ziyaquzana unede nje asukume umfundisi athi lo olapha akaselutho usefe ungunaphakde uyozwe avuswe icilongo thizeni. Anede ahlale phansi nje umfundisi kusukume ikhehla lalapha ekhaya liphathise umufi ukuba afike akhonze kwabakwabo abuye angabafulatheli bengumndeni aqhubeke asebenze. Kuyosa kuze kuyiwe emathuneni kuyiso leso, kubangwa amaqiniso.

Ngithi lena yinkinga kwaboHlanga ngoba kubukeka kuyibo abanenkinga noma abazifaka engcindezini yokuba bancelise amawele nokubehlulayo. 

Scroll To Top