Now Reading
Ngabe uhambo lomphefumulo luphelelaphi?
Dark Light

Ngabe uhambo lomphefumulo luphelelaphi?

Indlela yomphefumulo ingenye yezinto eziyimfihlakalo emqondweni womuntu. Empeleni ulwazi oluphelele lucashela ngisho okuthiwa nabakholwa wukuthi bayazi uma sekufika lapha baba bafushane. Inqaba lapha wukuthi ngisho osehambile naye akabuyi ezolandisa abaseleyo ukuthi kulelo lizwe kwenzakalani. Kuthi loyo okhanyiselwe ngalokhu naye akatsheli muntu, kwala ngisho kuhambe umzali akasho (akabuyi) ukuthi lapho ekhona kunjani nokuthi kukwabani.

Onenhlanhla yokwazi izimfihlakalo zezulu nomhlaba akakhulumi uyenza kuphela. Akushoyo kusuke kuqinisekile ukuthi kuzokwenza olwabanye uhambo lushelele. Loyo uyakuqonda ukuthi umphefumulo iyona nto esinayo emhlabeni njengabantu. Umzimba lo akuwona owethu ngokuphelele ngoba uma usuhamba kulo mhlaba usala emhlabeni kukhuphuka umoya. 

Isikhathi esinaso lapha  emhlabeni asisazi. Silala kungokunye sivuke sekungokunyo, silale umuntu ephila ngokwenyama ngakusasa sizwe sekuqhuma  isililo sokuthi akasekho phakathi kwethu. Kukho konke lokhu kukhona esingavumelana ngakho okuwukuthi kulo lonke uhambo lwempilo iyodwa into eyondla umphefulumo, yimpilo enokuthula, ukujabula kanye nokuxhumana nakho konke okusempilweni yakho kukubi noma kukuhle. Ukuphila kwengezeke nxa uzethemba ekuthini unamandla (owaphiwe yimvelo)  okwenza kwenzeke. 

Kholwa ukuthi yonke into eyenzeka kuwe kuzovela isifundo ngoba umphefumulo uyafunda. Impilo lena inezigaba zayo njengabantu esedlula kuzo nsuku zonke.  Okhokho babekholwa ukuthi nalo mhlaba (esiwubiza ngokuthi ngumhlaba) esikuwo isigaba obekufanele umphefumulo udlule kuso. Babekholelwa ukuthi kunolunye uhlobo lwempilo uma umphefumulo ususukile kulo mhlaba, nokuthi umphefumulo ungabuya ube isilwane noma isitshalo. Lokho kwakubafundisa ukuhlonipha yonke into eyimvelo. Bebona izilwane njengokhokho babo.

Into enkulu okufanele abaNtu bayazi ukuthi awuhambi nazo zonke izinto eziphathekayo, bakuzamile abanye kodwa akwenzanga umehluko. Emhlabeni uhamba nawe, nomphefumulo wakho. Ushiye emuva igama lakho ezingqondweni zabantu ushiya umphumela wendlela ophathe ngayo umhlaba. Kukuwe ukuthi ukhetha ukushiya igama lakho linambithwa kanjani emuva. Azi ukuthi uzophindela ngale ndlela owafika ngayo. Uvala amehlo, ungalazi ikusasa likuphatheleni kodwa unenkumbulo yomhlaba ophuma kuwona. 

Akekho umuntu ophila nabantu owazi lonke iqiniso lomhlaba wemiphefumulo. Into leyo abesendulo abayiqikelela ukuthi bangayifundi ngoba akhekho okufanele azi ngaphandle kwaloyo okudalile. Kungakhona abanikwa imvume yokubona ukuze bezosiza leso sikhathi abazelelwe kusona. 

Okungemnandi emuntwini osedlulele emhlabeni womoya ukushiya igama lakhe linganambitheki. Kungesiphutha lomunye umuntu ngaphandle kwakhe. Ukushiya igama lakho kabi emhlabeni wenyama kubambezela uhambo lwakho emhlabeni womoya ngoba ayisekho indlela yokubuyela emuva. Into enkulu okufanele siqaphe ukungaphuli izinhliziyo zabantu, singaphuci abantu ukucweba kwezingqondo nezihliziyo ngoba lokho icala elikhulu emhlabeni. Lokho ukuhambisa kabi omunye umuntu icala elingenza umphefumulo wakho uphele nya. 

Indlela ithi uphila ngendlela obona ikufanele emehlweni akho. Uma sekucima isibani sakho udlulela komunye umhlaba, endleleni eya kulowo omunye umhlaba kufika imizwa yakho nelawo mazwi ayehlale ekhuluma nawe ebuza ubuwena nezinqumo ozithathile. Ubuzwa ukuthi ubukhethe kangaki ubunkulunkulu kuwena? Uzilalele kangaki? Yonke into oyenzile ikugculisile na? Kukona konke uzithandile uma uzibona ngamehlo omdali? 

Emhlabeni zimbalwa izinto ozishiyayo. Ushiya isithombe sakho emehlweni abantu, ushiye iphunga lakho, ushiye igama lakho, uma wenze kahle igama lakho liyakhula ngoba ushiye izingane zakho nabantu beziqhenya ngokukwazi kul empilo. Izinqumo zakho izona ezinquma uhambo lwakho. 

See Also

Endulo babekholwa ukuthi isithombe sakho akufanele siphele emehlweni alabo ophile nabo. Uma siphela usuke unyathele kabi abantu. Uma singapheli usuke uphile kahle. Ikona lokho okusalayo ukuze uma ufuna ukuphakama nganoma iluphi uhlobo bezokwazi ukuthi umphefumulo wakho usakhona njalo. 

Ushiya lokho ukuze uzokwazi ukushiya imilayezo. Imilayezo yomoya ifika ngezindlela ezahlukile. 

Uma unesithombe somuntu omazi nomthandayo engqondweni, uma kufika izikhathi sokungazazi emhlabeni uyafika lowo moya uzokuqinisekisa ukuthi konke kuhamba kahle. Umsebenzi wabo uma bewuvumela ukungadedeli izizukulwane zabo zenyama zenze amaphutha okungaqondi impilo aphinde enzeke. Iphutha lokuzifuna ngaphandle, lokukhohlwa ubunkulunkulu obukuwena, nephutha lokuzikala ngamehlo abantu. 

Umlayezo omkhulu uthi ungalenzi iphutha lokuzifuna ngaphandle. Azi umhlaba onguwe, ungazifuni emhlabeni ngoba lo mhlaba uyoba umklamo wenkhohliso yakho. 

Scroll To Top