Now Reading
Okunye akubona ububi kepha zithunywa zokusisondeza
Dark Light

Okunye akubona ububi kepha zithunywa zokusisondeza

Kulezi zinsuku ngiqaphele ukukhala kwabantu ngezinga lokufa kwabantu bedliwa wukhuvethe lesi sililo siyaqondakala kanjalo nezinto abantu abazisho. 

Ekukhaleni kwabo abantu basho okuningi kepha-ke isiZulu sithi umuntu ofelwe kabanjelwa gama. Nokho kukhona engifisa ukuphawula ngakho lapha namuhla. Ngoba angikaze ngibe ngomunye umuntu ngizokhuluma ngalokhu engiyikho, ukuphawula kwabo ngokomuntu ongumAfrika.

Angiqale ngifakaze ukuthi kithi akukhona konke ukufa okungathiwa kubi. Kukhona ukufa “okwamukelekayo” okunye kuze kukhongwe nokukhongwa. Uma umuntu efe ngenxa yokuthakathwa isibonelo lokho kuyakhalisa ngoba usuke ehambe ngenxa yesenzo somuntu obesuke engalifiseli okuhle leli khaya. 

Lapha kuyakhalwa kusolwe ukuthi engabe abanikazi begceke bebekhuphi sekungena isitha nje. Nokokufa komuntu ogila imikhuba ngokuzibulala kuyakhalisa ngoba kusuke sekungene umoya ongemuhle lapha ekhaya womuntu ozithathela yena umphefumulo okungewona owakhe, nawo awutshelekiwe. Lapha bengikhuluma ngokufa okubi.

Kepha ukubuya kodibi empini seluphethe izihlangu zeqhawe okusho khona ukuthi umfo kazibanibani usewelile, kusuka usinga lokuziqhenya kwabakwabo zisho zithi wahamba zibanibani, wahamba nsizwa njengeqhawe. Lapha ukufa kuthathwa njengomphumela wempi futhi nalo osale empini uyatuswa ngandlela thize ukuthi, “uyadela wena osulapho”. 

Kuyakhongwa ukufa kucelwe ukuba ngaphandle kwendluzula akusondele uma sekubonakala ukuthi umtomdala lapha ekhaya ixhegu noma isalukazi sebekhule kakhulu ekwenzeni kwabo kwansuku zonke ukugula abakubo sebubehlisa isithunzi. Noma naye umtomdala esezicelela kwabaphilayo okungenzeka ukuthi basambambe ngezinhliziyo, ecela ukuba kakhululwe. 

Kulesi simo bukhona ubufakazi lapho amalungu omndeni ayenza okuthile okuwukunxusa kwabafa bengafi ukuthi ugogo noma umkhulu akagoduke kungabi nabuhlungu ohambeni lwakh. Ngempela isiko leli lalenziwa kusihlwa kuse umtomdala esegodukile.

Khona lapho kukhona ukufa okuza njengezifundo kithi. Isibonelo lapho kunezifo nezinhlekelele. Lokhu kufa kuvame ukuthinta abantu abaningi njengalo ukhuvethe lolu. Lolu hlobo lokufa yebo luyakhalisa futhi luyethusa ngendlela olwenzeka ngayo phakathi kwethu. Kepha nxa sishiya ukukhala sibheke lokhu ngeso elijulile singathola ukuthi sisuke sibhekene nokufa okumele ngabe kuba yisifundo kithi. 

See Also

Abantu abagubuzelwa yintabamlilo ezweni abekade bexwayiswa ngakho. Abantu abadliwa wulaka lwemvelo lapho kuphakama amagagasi noma ilanga libhayele into eshiya izidumbu phansi, lokhu kufa kusuke kunomsuka ezenzweni zomuntu noma isizukulwane esithize. Kuthi ngenxa yokungalaleli bese imvelo ivuka ulaka.

Lapha abadala babekuqonda ukuthi le mbubhiso ingenxa yabo ubezwe bebizana ngenhloso yokuthi benze okuthile okuwukushweleza kuzo iZinyandezulu, benxusa ukuba zibathambisele kuMvelinqangi.  Lolu lwazi lumqoka ngoba lusifundisa ukuthi kumele sikwazi ukuthola izifundo ngamaphutha ethu. 

Kulokhu nje kolaka lwemvelo nesikubona ngesimo sezulu kanye nokhuvethe angingabazi ukuthi ukukhala kungesize kakhulu okumqoka yisifundo nokushweleza lingaze libhubhe ngathi.

Scroll To Top