Now Reading
Inhlabathi lena ngumzali kithi thina boHlanga
Dark Light

Inhlabathi lena ngumzali kithi thina boHlanga

Bafa nje abantu befela inhlabathi ngoba iyikho konke kwaboHlanga


Sekukaningi sifunda ngezimpi lapho amadoda nabafazi, izizwe ngezizwe kanjalo nezizukulwane ngezizukulwane zizidela khona amathambo ngento ezithi imqoka kuzo. Lapha zifa nje into indaba enkulu wukuvikela umhlaba.

Uthi nxa ubuza ukuthi bazoze bafe abantu kangaka befela inhlabathi ngobani? Yini lena eyenza abantu baqome igodi bancame ukufa kunokuba kuthiwa kabanamhlaba? Khona lo mhlaba umqoka ngani ngoba kwezinye izindawo yizindunduma nje ezingaqhumi mbewu, imigubane uqobo. Impendulo esiyithola emlandweni waboHlanga kulo lonke izwekazi  yikuthi kumuntu wase-Afrika umhlaba uyikho konke- umama nobaba.

Yebo, umhlaba ungumuntu. Siyacela kuwo ukuba kukhule emasimini, sidle kanjalo nemfuyo ngokunjalo. Sicele kuyo inhlabathi  ukuthi kuqhume ingcebo njengegolide ezimayini  izwe linothe. Ingani namakhambi lawa esabe sisinda ngawo aqhuma kuyo inhlabathi. Imizi yawo baba yakhiwe kuyo inhlabathi. Kuze kuthi noma sekwehlukana umzimba nomphefumulo, ikhaya lapho umzimba ulondolozwa khona kuba senhlabathini.  Bonke abakwethu basenhlabathini lapho amathambo abo ekhona njengoba sebesothulini nje.

Umhlaba lona ungumondli wethu futhi uyasembathisa ngoba nazingubo lezi esihloba ngazo indwangu ivela enhlabathini. Kepha nakhu lapho ngikhona, umbuzo wami uthi kukho konke umhlaba oyikho kithi thina siwubonga ngani?

See Also

Esikubona lapha phandle wukudeleleka nokunukubezwa komhlaba. Okwenzeka ezimayini abantu bemba nje ingcebo bengabongi yikho okwenza nemigodi idilike idle abantu. Ukungakhiqizi kwenhlabathi yingoba umama (inhlabathi) seyanele ngathi. Uma lo mbono uliqiniso kukhomba ukuthi sisenkingeni nasengozini.

Yikho kumele imiphakathi nesizwe basukume benze okuthile ukuyoxolisa nokuyobonga kumzali wethu sonke – umhlaba. Ngokwenza njalo konke okusihlinzekela ngakho kuzokwanda ngesikhathi sethu nasezizukulwaneni ezizayo.

Scroll To Top