Now Reading
Umthombo uqeda inxano nokulowo ongazi ungathi womile
Dark Light

Umthombo uqeda inxano nokulowo ongazi ungathi womile

Okukhanyayo ukuthi ngelinye ilanga izingane sezibuka emuva, zibona umonakalo okuzo, zibona inzuzo ekuzo, ziyakwazi ukuqhathanisa le mithombo. Ziyakwazi ukuwubona umthombo wolwazi owawuyiwo nokwakungeyiwo. Izithelo ziyayichaza. Ezinye zimtoti, ezomunye zimuncu, ziyababa. Zize zisho ezinye zithi: ‘Sinje nje nje, sabulawa nguthisha ubani.” Zithi zafa kodwa zisho ziphila ngamafuphi ziyizimfakabili. Ngamanye amazwi akudingi ukuba uze ube ngunyangamthakathi ukuba ukwazi ukuthwebula abantu, ubashayele isipikili ekhanda, babhashe, ubanqume ulimi, bashwashwathe, badle amasiqa, amakhakhasi nengoloyi, kepha ungakufundela uthole ngisho isitifiketi sokukufundisa ezinye ungazizwa zithi: ‘’Thina sinje nje nje, ngumfo kaSibanibani!” Zisho zizishaya izifuba ubone ukuthi ziyaziqhenya. “Kodwa sasimzonda, esefuna umsebenzi wakhe, esesishaya, engafuni lutho, kodwa sathi sesidabula kwasani ngamalengiso, sambonga. Ngikhumbula simxoshile nje ekilasini, sithi asimfuni, kwaze kwangena uthisha ubani, sabona ukuthi, ayi! Ayikho-ke le nto. Samkhumbula. Samlanda.” Unjalo-ke umthombo.

Abantu ubathola bephiyaza, bedlundlutheka begcwele wonke umhlaba lona, hhayi ukuthi yini, balangazelela, balabalabela umthombo. Ungathola bedlundlutheka belingisa indluzele yomil ogwadule, bomile. Zishile iziziba, asha amadamu anamanzi, kwasa ngokunye uma ulimi selunamathele olwangeni kungekho okokulunyambisa. Abantu sebefuna umthombo nje ongaba neconsi nje banyambise ulwanga. Abantu balangazelela umthombo wokuthula, umthombo wokulunga, umthombo wobulungiswa nenhlalakahle. Ishile yonke imithombo umhlaba wonke yalolu hlobo. Kuphethuka eyembedumehlwane. Abantu bake baphuza emthonjeni wokukhomba ngophakathi, abakaze bakuqikelele ukuthi uyohamba uhambe ushe. Bawudinga, bawulangazelela ngendlela edlula ukwenza namuhla, kepha akubani owawushisa wawugqiba, nabo siqu sabo banesandla.

Ingani umthombo wokulunga nensindiso yabo bayishaya indivar Ingani umthombo wegazi bawushaya indiva, abagcini lapho, kepha bawunqamleza? Kepha abantu babona ngokufa kwawo ukuthi: Lo ubengumthombo wensindiso yesintu. lngani nansi induna yekhulu ithi: ‘’Nempela lo, ubeyiNdodana kaNkulunkulu.” Kepha bekade bemthuka, bemfela ngamathe, bemkhafulela ngezikhwehlela, bembhaxabula, bemethwesa umqhele wameva, bemhlubula, bemethwesa isiphambano kwaze kwasekugcineni, mhla bembethela emthini wehlazo. Namuhla umuntu uyawukhalela lo mthombo wokulunga, wokuthula, wensindiso, kepha konke kusa emva kwendaba. Mngakanani umonakalo osuwenzekile?

Uma singabantu nje siyadinga ukwamukela iziphiwo ngeziphiwo, umuntu nomuntu aphiwa zona. Isiphiwo somunye sibe yinzuzo kuru, nesami sibe yinzuzo kuyena ngendlela eyakhayo. Buka nanku umthombo weQhudeni, untaba zikhala amanzi isibonelo esihle. Yonke imithombo iphethuka nxazonke zayo, ukuba wusizo kunoma ngubani enhla nasezansi. Singefunde ngemvelo ukuthi ubunye obuthombuluka ndawonye, buphuze mthonjeni munye bangamandla? Nanku owoThukela umthombo, okungalokothi kusondele kwasani kuwona ngisho isihlahla somdlebe umthombo woThukela, bathi kwakhala imbuzi, kwakhala inkomo! Amandla omthombo! Umthombo wempilo! Avikelwe ngandlela thile ukuba angaze adungeke anukubezeke kuphela nje ondle imvelo enhla nasenzansi ngobuthombo bomthombo othombuluka ezinzulwini zeziziba zamadwala engabadi. Wuphawu lweqiniso, iqiniso elimiyo  nelimsulwa, elalela selikheswa, licwaswa, licokofulwa ngapha nangapha, kepha lingahlangani namanga. Wawukuzwaphi wena ukuhlangana kwamanzi namafutha? Amafutha amele iqiniso lakubo komafutha, namanzi amele elakwabo, komanzi. Umthombo ongumthombo unjalo-ke, uncamela ukusha kunokuzenzisa.

Lokhu esikukhinika ngasenhla kukhomba khona ekuthini ubaluleke kangakanani umthombo wendabuko. Muhle, unamandla kangakanani kithina abakhona? Yini wona umthombo wendabuko lowo? Uhlengwa kanjani ukuba uhlale uphethuka abandayo, acwebile namtoti? Sasingebebikho ngaphandle kobabamkhulu. Yibona abangoNkulunkulu bethu basemhlabeni ngoba yibo abazi, ababona uNkulunkulu kuqala. UNkulunkulu samazi ngabo futhi siyomazi ngabo ngokwesintu. Bangumthonbo wobuthina emhlabeni ogobhoza uthombuluka ebuKhulukhulwini boQobo. Siyawuthini ukwehlukana nabo lokhu yena uthi: “Hlonipha uyihlo nonyoko ukuze izinsuku zakho zibe zinde emhlabeni.” Akakugcizeleli ukuthi bahloniphe kuze kube nini ngoba kakade, thina sesiyofana nomfula ongenasiphethu namthombo osixhumanisa naye ngaphandle kwabo. Siyokuthini-ke ukuphunduleka ngomthombo ongumsamo? Ngiyothini ukungaphuzi emthonjeni emsamo kwethu? Lokhu kuyosa mhla wakhwantshabala washa, lo mthombo bese ngibona iziqhamo. Uma ngisabunguza nje, umqondo uyasithezeka kule mfihlakalo.

Yiwona mthombo lona ongashi kwelingafelwa nkonyane. Yiwona mthombo lona wobunye phakathi kwethu esisadla anhlamvana nabasezweni lemimoya. Yiwona mthombo lona wobunye obungaphezu kokuqonda kwabaphilayo kepha ophiwa labo abakhethiweyo besadla anhlamvana. Nazi izangoma, izanusi, izinyanga, izinyosi, ingani bayaphuza kulo mthombo, babuye bazosiphuzisa? Sithi ukuphuza qede kuthi damu inxano ebese lisisibekele. Yiwona mthombo wobunye bethu lona lapho siphuza khona, oze uze umise insika yawo khona kwamhlaba. Umise uHlanga Lwezwe, uHlanga Lomhlabathi, olungumthombo wobunye kwamhlaba. Umthombo wendabuko, owagcotshwa, wagxivizwa ngesigxivizo soBukhosi, wamiswa wangumthombo wemithombo yonke yesizwe.

Eminye yemithombo yesizwe ethombuluka kuYena yiyo yokuqondisa isizwe ezindaweni ezakhayo. Yiyo yokuhamba phambili nesihlonti sokukhanya kulokho okuyokhanyisela, kuphakamise, kusimamise isizwe ukuba sibe ngumthombo womnotho. Sinothe, sinonophale. Singabe silokhu saba ngogwana, saba ngubheka ukuphiwa, ngumvakwezinye. Sisukume, sisungule, siphembe amathuba emisebenzi eyoletha intuthuko. Basebenze abantu ngokuzinikela, ngokuzimisela, ngokuzikhandla, ngokwethembeka ukuze lo mthombo uchume, uchumele abayoselama. Isizwe sipheze ukugcina icala ngoba lo mthombo uzosha. Ukusha kwawo, ngenxa yaso, akwehlukene nokuthi sizigwaza ngowaso.

Ukuthola isizwe sigqiba umthombo womsebenzi, akwehlukene nokuzigqiba sona siphila futhi sizwa. Lokhu akuze kungabonakala ngaleso sikhathi. Kuza kancane kancane, ukuba ungaze uthi kumile, u!okwethuka sekukusibekele usudwanguza kudukathole ongaziwa. Styakuthola usuhamba ukhangeza, ucela ubamba inkunzi kanti cha akuyikho lokho. Sebenza ungethembeli ekukhangezweni nasekubikeni usizi lwakho. Uyolubika kubani ngoba ngisho amaRoma athi ayazazi ayazazi, zawehlula izintandane? Ntandane, wena-ke ungumqemane nje uxakwe yini?

See Also

Madoda umthombo ngowamadoda. Bomame umthombo ngowomame. Awuchume umthombo. Amandla emithombo awangadliwa ngumbulalazwe. Bonga usadla anhlamvana ngobuthombo bomthombo bakho, kuphele ukuthi abantu babongwe sebethule. Abadle besuthe abantu besaphila ngobuthombo babo. Abakhunjulwe nje besadla amabele abantu, kuphele ukuthi siyoze simkhumbule ngamabele nencekwa.

Awuchume umthombo wokwazisana, omdala aztse omncane, omncane azise omdala.

Umthombo omuhle ngophethuka esiphethwini ungagcini kuso kepha ufinineke, uchachaze, uze wakhele, ugeleze, ugintshogintshoze, ugwincigwincize, uzombezombeze, wehla imimango, unqamula imidadawe yezinkalo uze uyothi zikithi esizalweni. Uthi ukungena olwandle, ugiye uviliyele kanye nabakwabo, uhwamuke, ume ube yiqhwa, uncibilike ubuye kwamhlaba, uphinde uzophethuka esiphethwini.

  • Lombhalo ucashunwe ebhukwini likaSolwazi uKhumalo ‘Inyoni kayiphumuli (1996) 
Scroll To Top