Inkinga yamanzi eKing Cetshwayo ingahle ibe yizolo

OMasipala abangaphansi kwesifunda iKing Cetshwayo balokhu beqhubeke njalo nokuqhamuka nezixazululo zokuqeda izinkinga zamanzi.

Ithonsi lamanzi lingahle libe yisigwebo ngokhetho

Kubukeka iqembu elibusayo i-African National Congress (ANC) lizobhekana nenye inkinga njengoba kuyiwa okhethweni.

Iminwe ikhomba iziphathimandla zoThukela ngenkinga yamanzi

Umphakathi ukhala ngokuthi sekuyimpilo yawo ukunqanyulelwa amanzi kungazelelwe Iminwe yabantu abakhele uMkhandlu wesiFunda uThukela ikhomba…

Sebeyamukele eyokuphila ngaphandle kwamanzi

Basola umkhonyovu wokuhlomula kwabathile ngamaloli athumela amanzi

Imbedumehlwana yenkinga yamanzi ezweni isingaba inhlekelele

Esikhathini esiyinyanga kuqale unyaka omusha cishe imibhikisho eminingi yomphakathi esibe khona ezweni ngethinta ukuntuleka kwamanzi…

Inkulu indaba inamanzi kuMasipala iTshwane

UMnyango wezaManzi nokuThuthwa kweNdle uthi ucabanga ukuthatha umzila wezomthetho ukuze uphoqe umasipala waseTshwane ukuthi uhlinzeke…