Ezamanzi

Inkulu indaba inamanzi kuMasipala iTshwane

UMnyango wezaManzi nokuThuthwa kweNdle uthi ucabanga ukuthatha umzila wezomthetho ukuze uphoqe umasipala waseTshwane ukuthi uhlinzeke…