Now Reading
Yandiza inyoni
Dark Light

Yandiza inyoni

(Abahayayo bangalingisa ngokuhambisana nomlolozelo. Lapho bethi: “bhengu! bhengu!” bangashaya imizimba ngezindololwane ukulingisa ukubhula amaphiko. Lapho bethi “Kunyonini lokhuya” bangabheka phezulu bakhombe.)

Yaqhamuka inyoni,

Yandizela phezulu,

Yabhula amaphiko:

Bhengu! Bhengu! Yandiza,

Yandizela phezulu.

Kunyonini lokhuya

Okundizela phezulu?

Kufana noheshane,

Inyon’ edliz’ inkukhu.

Izinkukhu zonkana,

Zisala ziphithiza,

See Also

Zizihlom’ ezingcingweni.

Selokhu zazingelwa

Amakhosi oheshane,

Zakubon’ okukhulu,

Zakubeleth’ emhlane!

Scroll To Top