Now Reading
Isifundo ngomoya nelanga 
Dark Light

Isifundo ngomoya nelanga 

Kwake kwaba nokuxabana kweLanga noMoya. Bobabili babethi banamandla.
Ekugcineni bavumelana ngokuthi bazovivinywa amandla.

“Nangu umhambi. Ake sibone ukuthi ubani ongamkhumula ingubo yakhe?” Kusho iLanga.

Umoya wavuma futhi wakhetha ukuba nejika lokuqala.
Waphephetha ngendlela enzima kakhulu.
Ngenxa yalokho, isihambi sasonga ingubo yaso yasiqinisa nakakhulu.
Kwabe sekuyithuba leLanga. Waqale wacwebezela kamnandi. Ilanga laqhubeka licwebezela. Umhambi wezwa ukushisa.
Akuphelanga sikhathi esingakanani wakhumula ingubo yakhe wayifaka esikhwameni.
Umoya wakwamukela ukwehlulwa.

Scroll To Top