Ikhokhasi

Yilungelo ukuba yingxenye yokwakhiwa kwemithetho

UMthethosisekelo ukwenza kube yilungelo, hhayi igunya ukuthi imiphakathi ibe yingxenye yokushaywa nokweluswa kokusebenza kwemithetho kuleli, kubhala uLuvuyo Thahla

Ubanzi umlando kanye nomsebenzi kaSomlomo

Emazweni aqhuba ngedemokhrasi iHhovisi likaSomlomo lineqhaza elimqoka ekuqinisekiseni ukuzinza kwentando yabantu kanye nokusebenza kwePhalamende noma…

Ukuvulwa kwePhalamende likaZwelonke nemithetho yakhona

Njalo ngoNhlolanja eNingizimu Afrika kuvulwa ngokusemthethweni iPhalamende likaZwelonke. Ngesikhathi izwe Lisandro kuthola inkukuleko kusuka ngowezi-1994…

INdlulamithi izovula iNdlu kulokhu

ISILO esiseSihlalweni okokuqala ngqa sizokhuluma eSishayamthetho

Bathela izwekazi ngehlazo abaholi kweyaseCameroon ne-Ethiopia

Izimpi zombango ezisaqhubekile e-Ethiopia naseCameroon, ukudicilelwa phansi kwamalungelo ezakhamuzi okwenzekayo ngenxa yale zimpi, ukwanda kobulelesi,…

Abantu abasha nokwakhiwa kwemigomo yezwe

Isimo sabantu abasha kuleli lizwe asisihle neze. Izinombolo ezisanda kuphuma ziveza ukuthi kubantu abasha abayishumi…

AboHlanga nokushaywa nokweluswa kwemithetho yezwe

Iminyaka isingamashumi amabili nesikhombisa izwe iNingizimu Afrika langena embusweni wedemokhrasi ochazwa njengombuso wabantu. Umbuzo ke…