Now Reading
Yilungelo ukuba yingxenye yokwakhiwa kwemithetho
Dark Light

Yilungelo ukuba yingxenye yokwakhiwa kwemithetho

Kuningi okwehlukile ePhalamende langesikhathi sikahulumeni wobandlululo kanye naloyo wedemokhrasi wentando yabantu. Lo mehluko kawukho nje kuphela kubantu asebesezikhundleni noma asebeshaya imithetho yezwe kepha ukhona ngisho emithethweni eyengamele ukusebenza kwePhalamende. Isibonelo esisobala wukuthi ngesikhathi sobandlululo lalinamandla amakhulu iphalamende, okwakunqunywe yilo kwakuba ngumthetho omileyo kokunye ongephikiswe.

Lokhu kwehlukile manxa kufika kwiphalamende  ledemokhrasi neliqale ngonyaka we-1994. Ngaphansi kwedemokhrasi kukhona iNkantolo YoMthethosisekelo okuyiyo engujuqu ekuhumusheni imithetho, ekuthini kayiphambani yini nomthethosisekelo wezwe. Ngamafuphi, iphalamende lishaya imithetho kepha yile nkantolo yomthethosisekelo enamandla okuhumusha nokunquma ujuqu ngemithetho. Nokusho ukuthi iphalamende lingayishaya imithetho kepha ingabuyekezwa noma ichithwe zinkantolo uma kuyikuthi ekwenzeni kwayo akuhanjiswanga ngendlela.

Kanti okunye okwehlukile ekusebenzeni kwephalamende ngezikhathi zobandlululo namanje yiqhaza elibanjwa yizakhamuzi ekushayweni kwemithetho nokuzibandakanya ngale kokhetho. UMthethosisekelo wethu ugcizelela ukuthi iNingizimu Afrika imele futhi iyazibandakanya entandweni yabantu. Kanjalo, nabantu banelungelo lokuba yingxenye ekuthuthukisweni kwenqubomgomo yokushaywa kwemithetho.

Okuyisisekelo ukuthi zonke izakhamuzi, kubalwa nabanokukhubazeka, abangahlelekile nabanamandla, kufanele babe nezwi kwizinqumo ezithinta impilo yabo.  Lokhu kuphikisa isimokucabanga sokuthi abantu abayizazi, abameli nosopolitiki yibona kuphela abalungele ukuba nempikiswano ngezindaba ezisithintayo kuphikiswa uMthethosisikelo wezwe.

UMthethosisekelo wakuleli ukwenza ukuzibandakanya komphakathi ekushayweni kwemithetho (ilungelo lokuba yingxenye yokwakhiwa komthetho kusuka kuzwelonke kuye kuyofi ka kohulumeni bezindawo) nasekweluseni ukusebenza komthetho noma inqubomgomo kungabi yigunya kepha kube yilungelo.

Ngokulandela uMthethosisekelo wezwe iZishayamthetho kanjalo noHulumeni bendawo bakha izinhlaka lapho amalungu omphakathi ezokwazi ukuba yingxenye yokushaywa kwemithetho. Kanti futhi kukhona izinhlelo ezenzelwe ukuqinisekisa ukuthi amalungu eSishayamthetho ayasondelana namalungu omphakathi. Olunye lwalolu hlelo wukwakhiwa kwamahhovisi aseduze nomphakathi lapho ilungu leSishayamthetho ngaphandle kokuchema lizoba seduze ukuze lilekelele umphakathi.

See Also

Kanti olunye uhlelo yilelo lokuhlala kwamaPhalamende agxile emikhakheni ethize njengePhalamende Labantu Abasha, Abadala, Abakhubazekile kanye Nelabasebenzi. Lapha kusuke kubukwa izinto ezithinta ngqo umkhakha loyo othintekayo. Lokhu kuba khona kwemithetho evuna ukuba umphakathi ube yingxenye yokwenziwa kwemithetho elawula izwe kwenza kube yichilo ukuba umuntu acabange ukuthi ukuvota njalo emuva kweminyaka emihlanu yikhona okumqoka kunokuzibandakanya ngale kokhetho.

Uthi Bewazi Ukuthi:

  • IPhalamende likaZwelonke liseKapa bese kuthi izifundazwe zibe neZishayamthetho
  • ISishayamthetho asigcini ngokuvotela siphumeze imithetho emisha kepha sinanomsebenzi wokwalusa ukusebenza kweminyango kahulumeni, lokhu  esikwenza ngamakomidi emisebenzi
  • Izabelomali zeminyango kahulumeni ziphasiswa yiSishayamthetho
  • USomlomo weSishayamthetho akagcini ngokwengamela imihlangano yeNdlu, kepha ubuye abe yinhloko yesishayamthetho ezingeni lepolitiki
  • ISishayamthetho saKwaZulu Natal sinamalunga angama-80
  • ISishayamthetho saKwaZulu Natal sekungokwesibili siphethwe nguSomlomo wesifazane
Scroll To Top