Now Reading
AboHlanga nokushaywa nokweluswa kwemithetho yezwe
Dark Light

AboHlanga nokushaywa nokweluswa kwemithetho yezwe

Iminyaka isingamashumi amabili nesikhombisa izwe iNingizimu Afrika langena embusweni wedemokhrasi ochazwa njengombuso wabantu. Umbuzo ke usungathi lokhu kuyiqiniso kangakanani kwaboHlanga?Ngaphandle kokuvota njalo emva kweminyaka emihlanu uma kuyisikhathi sokhetho. Ekuphathweni kwezwe ngabe aboHlanga bayakwazi yini ukubamba iqhaza.

Ukubamba iqhaza ekuphathweni kwezwe akusho ukuvota emva kweminyaka emihlanu. Kanti nasekushayweni kwemithetho nemigomo yezwe kumele aboHlanga kube neqhaza abalibambayo. Ekwalusweni nasekuhlolweni kuyafifiyelwa impela, aboHlanga lincane kakhulu iqhaza elibambjle.

Bagcina beba yizibukeli emdlalweni bamemeza, beshaya ihlombe emdlalweni engabe yibo abaqeqeshi nonompempe ababhekelele indlela okumele kudlalwe ngayo nokulandelwa kwemigudu efanele. Noma ubushoshovu, ukubhikisha kanye nokukhankasa kuyingxenye yokubamba iqhaza kwezepolitiki kodwa akwanele. Indikimba yakho konke lokhu isekuphathweni kwezwe, ukushawa kwemithetho nemigomo yezwe.
Ukubheka kahle lolu daba sizobuka udaba olusematheni kulezi zinsuku, udaba lokubuyiswa komhlaba ngaphandle kwesinxephezelo. Udaba-ke lomhlaba udaba olusuka kude kakhulu. Kanti uma singaqala silulande kungaphela yona indawo yokubhala. Kepha kusukela umbuso wentando yeningi wangena lolu daba luwudaba egudwini.

Umthetho wokuqala ukushaywa iPhalemende ledemokhrasi ngalolu daba, umthetho wokubuyekezwa kwamalungelo omhlaba okungumthetho wamashumi amabili wonyaka we-1994. Singayibala ibe miningi imithetho eshayiwe embusweni wentando yeningi ukuzama ukulungisa lolu daba lomhlaba. Yonke le mithetho iyimithetho eshayiwe emuva kwalokho ikhombisa ukungalungisi kahle lolu daba, ikhombisa ukushaya ngonyawo lonwabu.
Lokhu kudale ukuthi udaba lokubuyiswa komhlaba waboHlanga lungaphuthumi futhi lungabi yimpumelelo ngendlela ebekulindekele ngayo. Kungakho-ke lube indaba esegudwini, esematheni engapheli kwaboHlanga. Mhla zingamashumi amabili nesikhombisa enyangeni uNhlolanja ngowezi-2018, kwabe nenjabulo enkulu kwaboHlanga. Kwabe nomuzwa wokuthi ekugcineni ezazebiwe ziyakubuya esibayeni. Inkinga-ke iqala uma sekumele lokhu kwenzeke. AboHlanga sebephenduka abezwa izinongo ebhodweni engabe liphekwa yibo.
Odabeni lomhlaba mibili imigudu elandelwayo, owokuqala umthetho obizwa nge-Expropriation Act osengumqulu okwamanje. Udaba lwawo lulapha ekomidini elibhekele ezemisebenzi yomphakathi kanye nengqalasisizinda. Lo mthetho uzokhipha noma uzochibiyela owangaphambili, umthetho wamashumi ayisithupha nantathu wonyaka we-1975.
Uhlelo lakhona seluhambe kakhulu ngoba sekuseduze ukuthi uphase njengomthetho. Kodwa uma kubhekwa ababeke kakhulu imibono ukuthi lo mthetho kumele ume kanje kutholakala kakhulu abeLungu. Kanti futhi lolu hlelo lokuchibiyela lo mthetho akukhulunywa ngalo kakhulu kwabezindaba ukuze aboHlanga bazi. Ingakho-ke sithi aboHlanga bazophakelwa ibhodwe abangamazi umpheki walo kanti nezinongo abazazi.

Umgudu wesibili mhlawumbe okunguwona osematheni kulezi zinsuku owokuchibiyelwa koMthethosisekelo eSigabeni 25 ukuze kubuyiswe umhlaba ngaphandle kwesinxephezelo. Inkinga iqala lapho aboHlanga iqhaza abalibambayo lingacaci.
Ngabe isibukeli noma umdlali. Izithangami okumele ziye kwaboHlanga zikhetha izindawo futhi kukhona izindawo okungakafikwa kuzo. Kwenye ingxenye lolu daba seluphenduke indaba yosopolotiki kuphela. Akasekho obikela aboHlanga ukuthi kwenzekalani ngalolu daba. AboHlanga bagcina mhla kubhiyozwa ePhalamende namhlanje izingxoxo azisabafaki bona. Kuyinkinga-ke ukuba yisibukeli emdlalweni imiphumela yawo ekuthintayo.
Osopolotiki banakho ukulibala ukuthi amandla akubo akusiwo awabo kepha bawabolekiwe ukuze bahambisa ngokwezimfuno zabantu. Kanti kumele bengakhohlwa ukuthi naboHlanga ukuthi amandla awabo kanti impilo yabo ethintekayo. Kumanje udaba lomhlaba lusezithebeni zosopolitiki baphikisana ngalo aboHlanga abanazwi.

See Also

Kumile ukuchitshiyelwa koMthethosisekelo ngoba osopolotiki abavumelani. Inkinga ukuthi kukho konke lokhu akekho obuya kwaboHlanga azobuza ukuthi bafisa lolu daba luxazululwe kanjani. Iqiniso abohlanga yibo abaphucwa umhlaba, yibo abangenamhlaba kanti yibo abavotela uHulumeni nosopolitiki abaphethe izwe. Kuyini ukubanika ithuba lokuzisikela amavenge nokusho izinongo ezidingekayo ukuze kuphume ungqambothi abazolithokozela.
Iqiniso lithi aboHlanga abangavumi ukubukiswa umdlalo wabo. Abangavumi ukungahlali enkundleni edingida ububona kanye nempilo yabo. Ukuphathwa kwezwe nokushawa kwemithetho kuthinta bona ngqo. Abakwazi-ke ukugcina ngokuvota bese beyekelela osopolitiki bazenzele umathanda. Kanti osopolitiki abangakhohlwa ukuthi basemandleni-nje bamele abantu.

Abantu laba kumele bebenovo njalo kokwenzeka ezweni. Leli lizwe kuningi okumele likwenze ukuze lilungise lesimo. AboHlanga abakwazi ukuqhubeka bashaye ihlombe bengabambi iqhaza ekushayweni kwemithetho nemigomo yezwe. Uma kungenjalo kuyonakala bebhekile. Izwe laboHlanga leli ngakho yibo okumele bazibambele ngezandla izindaba zabo.

Scroll To Top