Now Reading
Isakhiwo sombhalo wencwadi yezindaba ezimfushane
Dark Light

Isakhiwo sombhalo wencwadi yezindaba ezimfushane

Kweledlule sinike amanqampunqampu ngombhalo wencwadi eyinoveli. Lokhu kungenhloso yokunikeza isithombe ngemicikilisho eyahlukene emibhalweni yamanoveli. Namuhla sizohabulisana kafushane nje sibuka umbhalo wencwadi yamaqoqo ezindaba ezimfushane.

Umbhalo wendaba emfushane
Umbhalo wendaba emfushane uhlobo lombhalo wephrozi ongemude njengokusho kwegama lawo. Lapha kuba nomlandi osuke elandisa indaba noma isigameko esithile. Embhalweni omfushane izinto zenzeka ngokushesha. Lokhu kungenxa yobufuphi bombhalo. Uhlukile kunoveli yona eba yinde ibe nezahluko eziningi. Isibonelo, indaba emfushane ingaba amakhasi ambalwa kuphela, lapho kulindeleke ukuthi sivele sonke isakhiwo. Sabalula ngokudlule ukuthi inoveli iba nezigameko eziningi ezihlobene eziholela esigamekweni esikhulu. Kanti embhalweni omfushane, isigameko siba sinye okuyiso esibalulekile futhi sithinta bonke abalingiswa.

Isakhiwo nezimpawu
Incwadi yamaqoqo ezindaba ezimfushane ayibi nombhali oyedwa, kodwa iba nababhali abehlukene. Umbhali ngamunye usuke ebhale indaba ethile. Kodwa-ke iba nomhleli obamba iqhaza lokuhlela leyo mibhalo ezofakwa kuleyo ncwadi yamaqoqo. Umhleli nguye othasisela ngamanoni lapha nalaphaya, aqinisekise ukulandelana nokuhleleka kwemibhalo.
Umbhalo omfushane nawo unesakhiwo esifanayo nesenoveli okubalwa isethulo; ukukhula kwesigameko; uvuthondaba; ibohlololo; upholavuthondaba; isiphetho. Lo mbhalo uphinde ube nengcosana yabalingiswa ngenxa yabo ubufuphi bombhalo. Lapha alikho ithuba lokwethula abalingiswa abasha, kanti nalelo dlanzana alilitholi ithuba lokukhula. Kodwa abalingiswa bathulwa ngobunjalo babo ekuqaleni kwendaba. Umlingiswa omkhulu uyacaca bha kusasekuqaleni. Kuthatha ubuciko ukukwazi ukubhala indaba emfushane lapho izethameli zizothola lonke ulwazi, babe nesithombe ngesigameko okubhalwe ngaso futhi bagculiseke.

Izibonelo zezincwadi

See Also

  • Kwaduma Izihosha ehlelwe nguP. B. Vilakazi
  • Wathint’imbokodo ehlelwe nguN. G. Sibiya
  • Singadlala Abantu ehlelwe nguT. E. Ntombela
  • Isicamelo ehlelwe nguD. B. Z. Ntuli

Ziningi ezinye izibonelo esingeke siziqede zonke ngoba kungasa emnyango. Siyoqhubeka sizibalule uma sesihluza imibhalo. Ngoba igula lendlebe aligcwali, uma ufuna ulwazi ulwengeziwe ungaluthola ezincwadini ezishicilelwe ukufundwa ezikoleni ngaphansi kwesihloko sengxenye yokuqala. Ngokuzayo sizonqampuna ngohlobo lwencwadi yemidlalo (drama).

Scroll To Top