Now Reading
Kubaluleke kakhulu kubashicileli ukuzithuthukisa
Dark Light

Kubaluleke kakhulu kubashicileli ukuzithuthukisa

Kweledlule sike sacobelelana ngemigudu ehanjwa umbhalo uma uzoshicilelwa. Namuhla ngithanda sibheke abantu abashicilelayo. Kuyiqiniso ukuthi ikhona imikhakha okuvele umuntu aziphonse kuyo nakuba engasaqeqeshwanga kodwa loko kuyavela uma sekusetshenzwa. 

Singaqala nje sibale emkhakheni wezobuciko lapho noma ubani uma enothando engathatha isigingci asishaye kuchwaze izihlwele. Kuyothi lapho esenikezwa umbhalo (script) kuthiwe akashaye alandele sona, ziyime emthumeni. Engani phela isigingci lesi akasiyelanga esikoleni. Lokhu kuveza ikhono, kufanele-ke ulikhulise, ulicije ngokucwaninga ngomkhakha walo.

Kunjalo nasemkhakheni wokushicilela. Izinkampani zokushicilela ezishicilela izincwadi zezikole sekwaze kwaba sengathi zithuthukisa ukuqasha othisha. Lokho kwenziwa ukuthi lezi zinkampani zisuke zifuna umshicileli ozoba nolwazi ngezikole kanye nokufunda komntwana. Nokho akulona iqiniso ukuthi othisha bangabashicileli. 

Ngizoqala ngigagule izikhungo ezimbalwa lapha eNingizimu Afrika, eziqeqesha abashicileli. 

Kulezo ezikhona singabala lezi: I-University of Northwest, i-University of Stellenbosch, i-University of Witwatersrand, i-University of Pretoria. Iziqu zokushicilela ukwazi ukubhekana ngqo nazo uma sewusezingeni leHonors. Okusho ukuthi ezingeni leziqu zokuqala umfundi angenza noma iziqu zezokuxhumana (Communication), iziqu zolwazi (BIS) noma kube iziqu zezilimi, bese ezingeni leHonors athathe ezokushicilela (Publishing).

Kungani kubalulekile ukufunda ngezokushicilela?

See Also

Lo umkhakha obalulekile kakhulu, thina boHlanga siwudebesele isikhathi eside yingakho usingethwe abezizwe zangaphesheya kakhulu. Nokho kuyathokozisa ukubona kancane kancane besondela aboHlanga. Uma uqeqeshiwe kulo mkhakha uyakwazi ukubona izinto okulula nje ukuthi ongenalwazi angaziboni. Isibonelo: izinga lesithombe embhalweni, ukuthi isithombe sinamaphikseli angakanani, okulekelela umshicileli ukuthi abadwebi nabathwebuli bamkhiqizele izithombe ezisezingeni elihle. Akulula futhi ukuthi labo abadizayna ibhuku bakukhiqizele umsebenzi osezingeni elingemukelekile ngoba usuke wazi ukuthi itheksthi ekhasini nekhasi ufisa ime kanjani, kuyashesha ukuthi ubone itheksthi ezosikeka lapho ibhuku seliyophrintwa. Nokunye nje okusobala, ongaze ucabange ukuthi akulutho njengesitayela sefonti kanye nobungako bayo ekhasini. Umshicileli okuqeqeshelwe ukwazi ukuhlela kahle ibhuku lakhe. Njengoba sike saveza ezingosini ezedlule ukuthi ukwenza ibhuku kufana nokwakha isakhiwo, lapho uqala khona ngepulani yaso. Ipulani yesakhiwo yiyona ekutshela ngaso, sibe singakaqalwa. 

Ngakho-ke umshicileli lithi libhalwa ibhuku yena abe eseliqedile ngokwepulani yalo. Uzobona kusafika nje imanuscript ukuthi kuzoma kanjani ekhasini, uzodinga imigqa emingakhi ekhasini, yona leyo migqa izobe yakhiwe amagama amangakhi, wona amagama abhalwe aba yifonti engakanani. Konke lokho kuzoba nasimo sini ebhukwini. Ibhuku belu kufanele libe namakhasi ahlukaniseka kasishiyagalombili. Uke uwabone amabhuku anamakhasi angabhaliwe lutho ngemuva? Kusho ukuthi umshicileli uhlele amakhasi angakwazi ukuhlukaniseka kasishiyagalombili. Sizoyibamba lapho okwanamuhla, sesiyoqhubeka kwelilandelayo.

Scroll To Top