Now Reading
Likhulu iqhaza lomhleli emkhakheni wezokushicilela
Dark Light

Likhulu iqhaza lomhleli emkhakheni wezokushicilela

Ukushicilela kungenye yezindlela zokuqinisekisa ukusabalala kolwazi ukuze sakhe isizwe esambulelekile. Ngakho-ke kubalulekile ukukhumbula ukuthi ‘umuntu ngumuntu ngabantu’. Nakhona lapha ekushicileleni kukhona ithimba labantu okumele basebenzisane ukuze bacobelelana ngolwazi nobuciko obahlukahlukene. Yingakho sizonikeza amanqampunqampu ngegalelo lomhleli. 

Umhleli

Umhleli kuvame ukuba umuntu othanda ukudlala ngolimi okumele ahluze futhi ahlaziye okubhaliwe. Kumele abe neso lokubona okufanele nokungakhulisa izinga lomsebenzi. Uma unesifiso sokuba umhleli, kumele uzijwayeze ukufunda ukuze uthuthukise ulwazi lwakho lohlelo lokubhala, imithetho yokubhala, ulimi olucocekile. Kuhle nokuzijwayeza izikhungo ezahlukahlukene zokusungula nokuthuthukiswa kolimi futhi uzazi. 

Iqhaza lomhleli

Umhleli uyaqikelela ukuthi okubhaliwe kuliqiniso, abheke ubhalomagama, kanye nokusetshenziswa ngendlela kwemithetho yokubhala. Uphinda aqinisekise ukuthi indlela yokubhala iyahambisana naleyo esetshenziswa inkampani eshicilelayo. Umhleli unikezwa igunya lokubukeza umsebenzi wombhali ukuze awenze ube sezingeni eliphezulu, engani phela igugu liyadonsiswana. Ingakho kumele aqinisekise ukuthi uyakwazi ukucabanga njengombhali aphinde acabange njengesethameli.

Iziqu zobuhleli

Izikhungo zemfundo azikakabi nohlelo lwezifundo olubhekene ngqo nobuhleli. Kodwa ziyafundisa ngamakhono nezinsiza okumele ube nazo uma ufuna ukuba ngumhleli. Kukhona izinhlelo eziholela ekutheni uthole iziqu kuCopy Editing, iziqu zokufundela izilimi, iziqu zokuxhumana, iziqu zobuntatheli, iziqu zokubhala, iCreative Writing, kanye neziqu zokushicilela. 

See Also

Ziningi-ke izindlela zokubulala ikati. Uyabona nje ukuthi ngesikhathi wenza lezi ziqu esizibalileyo, uyobe sewuthola ulwazi nekhono labahleli. Okusobala ukuthi ngazo nje ungagcina sewungumhleli.

Umhleli angasebenza kuphi?

Ubuchwepheshe bokuhlela budingeka futhi busetshenziswa ezindaweni ezahlukahlukene. Okubalwa ukusebenzela abashicileli bezincwadi lapho ezohluza okubhaliwe ngaphambi kokuthi kuyokhiqizwa. Umhleli angaphinde asebenze endaweni yokushicilelwa kwamaphephabhuku, amaphephandaba, omagazini, nokunye. Noma asebenze ngokuzimela lapho ezohluza umsebenzi obhalwe izinkampani, nezikhangisi njengomhlinzekizinsizakalo ozimele. Ake siyibambe lapha, ngokuzayo sizohabulisana ngezinhlobo zabahleli ezitholakala emkhakheni wokushicilela.  

Scroll To Top