Now Reading
Eminye yemisebenzi yomshicileli ukulawula imisebenzi
Dark Light

Eminye yemisebenzi yomshicileli ukulawula imisebenzi

Umshicileli kufanele futhi kuyaphoqa ukuthi abe nekhono lokulawula amaphrojekthi noma imisebenzi. 

Sizokhumbula ukuthi sake sakuveza ukuthi umshicileli usebenza ngabantu abahlukahlukene. Kukhona ababhali, abahluzi, abadwebi kanye nalabo abalungisa amaphutha emibhalo.

Sizoqala nje ngokulawula ababhali. Phela ababhali ngenxa yekhono labo lokuloba phansi imicabango, kuyenzeka ukuthi bagcine sebebhala ngokwelula, lokho okungenza ibhuku ligcine seliba likhulu kakhulu ngokungenasidingo. 

Uma ibhuku lilikhulu kakhulu nezindleko zokulishicilela ziba phezulu, bese nenani lokulithenga libe phezulu ngokunjalo. Ibhuku elimba eqolo kuyadonda ukuhamba kwalo emakethe.

Umshicileli uma sewethulwe kuyena umbhalo, wethulwa umbhali, kulapho eqala khona abheke isilinganiso sebhuku. Lokho kuqala ngokuthi enze uhlelo lwebhuku. 

Uhlelo lwebhuku, kulapho eveza khona ukuthi ikhasi elisekuqaleni, kusuka ekhaveni, kufanele libe nombhalo omi kanjani. Sizoqaphela ukuthi sithi ikhasi elisekuqaleni, asisho ukuthi ikhasi lokuqala. 

Loku sikubalula ngoba ibhuku liba namakhasi asekuqaleni, esiwabiza ngokuthi, phecelezi, prelims. Lawa makhasi aqukethe imininingwane ngenkampani eshicilela ibhuku, isihloko sebhuku kanye nombhali noma ababhali bebhuku. 

Imvamisa ikhasi lokuqala ebhukwini kuba ikhasi lesihloko. Lapha ekhasini lesihloko sithola isihloko sebhuku bese kuba isithonjana imvamisa esihambisana nekhava yalo ibhuku kanye nohlu lwababhali bebhuku.

Emva kwekhasi lesihloko kulandela ikhasi lemininingwane, leli khasi yilona eliqukethe imininingwane ngenkampani eshicilele lelo bhuku, sithola khona lapho ukuthi ibhuku lelo lashicilelwa ngamuphi unyaka nokuthi hlobo luni lombhalo oqukethwe ibhuku lelo. 

Sithola khona nenombolo yebhuku ebizwa ngokuthi yi-ISBN. Kulo leli khasi kuvezwa nelungelo lobunikazi labashicileli.

Ngakho-ke umshicileli uma enza uhlelo lwebhuku udweba phansi izikhala ezizosetshenziswa umbhali lapho ebhala noma lapho kuzonanyekwa khona okulotshwe umbhali. 

See Also

Njengoba sithi umshicileli ulawula ukubhala kwababhali nje, yingoba uzobe eselawula ukuthi kufanele kulelo nalelo khasi kube khona imigqa emingakhi yokulotshwe umbhali. 

Kulapho umshicileli egqugquzela khona umbhali ukuthi imisho yakhe kufanele azame ukuthi ibe namagama amangaki ukuze kulawuleke imigqa yencwadi. 

Sizokhumbula phela ukuthi ikhasi lencwadi kufanele libe nesikhala esizokwanela lapho selisikwa amaphrintazi. Akufanele kube khona imibhalo esikekayo. Ngakho kufanele kusale izikhala ezifanele futhi ezanele phezulu, emaceleni kanye naphansi. 

Umshicileli nguye futhi olawula ubungako kanye nobunjalo befonti yebhuku. Konke loko ukwenza ebhekele ukuthi ibhuku lingabi likhulu ngokungenasidingo kodwa futhi ifonti ilungele izinga labafundi eliqondiswe kubona ibhuku lelo. 

Ngizokwenza isibonelo nje ngebhuku elizofundwa abantwana abancane, lona kufanele ifonti ibenkudlwana njengoba besafunda ukufunda nje. Ake siyibambe khona lapho okwanamuhla, siyoqhubeka kwelilandelayo.

Scroll To Top