Now Reading
UMntwana ubengumholi wezombusazwe onohlonze
Dark Light

UMntwana ubengumholi wezombusazwe onohlonze

Isifundiswa saseMelika uBenjamin Franklin, weluleka athi ‘uma ungeyukufa ubole qede ukhohlakale, kuphakathi kokuthi ubhala izinto ezinokufundwa noma-ke wenze izinto okunokubhaleka ngazo.’ 

Akungabazeki ukuthi uhambo neqhaza leNkosi uMangosuthu Buthelezi ebilibambile ekuholeni nasekushintsheni izimpilo zabantu zibe ngcono kohlala ngokumbeka  endaweni ehloniphekile emiqingweni yomlando. Ngeshwa noma eselifulathele leli elikaMthaniya, kunababholofidi bencithakalo nembubhiso abathi esikhundleni sokuba bancome amagalelo avelele oMntwana wakwaPhindangene bavele banamathele kakhulu kulokho okubi nezicana ezithile. 

UWaldo Emerson unendlela enhle yokululeka labo abanomkhuba wokuhlala njalo bejivaza okuhle uma ethi:  ‘lezo zinto okungezibaluleke kakhulu akufanele zenziwe utho yilezo ezingelutho neziludlana nje.’ Eqinisweni uButhelezi, njengawo wonke umuntu unawakhe amaphutha, kodwa ukuqhakambisa lawo maphutha noma engasekho emehlweni ethu kukhomba ubumpofu bokucabanga kanye nokubuka izinto.

Kunendatshana exoxwayo uma kuwe umuthi omkhulu njengoMntwana wakwaPhindangene. Ikhehla thize lahlangana nequlu labantu besigodi esithize bephokophele lapho okwafela khona iloli elalilidala libizwa ngokuthi iBedford. Uma libuza ikhehla ukuthi inhloso yokuyohlanganyela lapho kwafela iloli yini, izimpendulo elazithola zazigabe ngokuhluka kwazo okwakufana nokuhluka kwemisebenzi eyayenziwa iloli lisasebenza. Wonke umuntu owayehambele lendawo lapho iloli elafela khona wayefuna ukuthatha noma yini kwiloli eyayizoba isikhumbuzo empilweni kanye nomndeni. Lokho yilowo nalowo ayezokuthatha kwiloli kwakuyophinde kusize ekugcineni ifa leloli. 

Umndeni othile wathatha okuthile kwiloli ngoba ufuna ukuzikhumbuza ngokuthi ngesikhathi kugula umama wawo, leli loli laphuthumisa umama esibhedlela. Ngamafuphi iloli lenza umsebenzi wokuba i-ambulensi noma imoto ehambisa iziguli. Uthishanhloko wesikole wathi bekuthi njalo uma kunemincintiswano yemidlalo ehlukene, iloli belisebenza njengebhasi yesikole. Omunye wakhomba indlu yakhe kanokusho washo ukuthi impahla yokwakha indlu yakhe yayithuthwa yile loli. Ngamafuphi iloli  laliyikhokonke kubobonke abantu. Yingakho kwakubalulekile ukuthi yilowo nalowo kube khona akuthathayo kule loli okuyoba isikhumbuzo ngokubaluleka kwalo ezimpilweni zabantu. 

Umbuzo uthi ngabe yini isakhamuzi nesakhamuzi esizokuthatha kwiLoli elinguMntwana wakwaPhindangene obe usizo ngezikhathi zonke kuzozonke  izakhamuzi ezazidinga usizo. 

Mina kuningi engikufundile kwiNkosi uButhelezi.  Okukhulu kunakho konke engikufundile kuMntwana inhlonipho kanye nokuzithoba.

Isichazamazwi sami siyihlaba emhlolweni uma sichaza umholi wezombusazwe onohlonze  njengomuntu wesilisa ongumholi wezepolitiki oshisekela lokho okuhle emphakathini ngendlela engenzeleli nengachemiyo. Inkomba nesilinganiso esihle kakhulu sikasombusazwe sihlonzwa ukuthi unolwazi olungafuniseli ngezinhloso nezidingo zabantu bezwe lakhe. Enkulumeni yakhe enesihloko esithi ‘Ubuholi bezombusazwe obunohlonze kanye Nokuchakwa Kwabo’ (Statesmanship and Its Betrayal) u-Mark Helprin wesizinda esaziwa ngokuthi yiHudson Institute esiseMelika uqokothisa owakhe umbono ngalokhu athi  ‘umholi wezombusazwe onohlonze owehlukile kubo bonke abanye, yilowo okuyothi phakathi kobishi lokuphelelwa amandla, abone ukuphela kwempi, njengalokhu nangesikhathi sempi kungeyukumcashela yena ukufufusa kwayo, kodwa uyoyibona iseza le kude, isafana negagasi elimpunga elishwibeka buthule phezu kolwandle olumnyama. Umholi wezombusazwe onohlonze  uyojabula kanye nabantu bakhe athokoziswe yilezo zinto ezibajabulisayo nabo. Lo sombusazwe umphefumulo wakhe uhlala unengcindezi yokukhathazeka engapheli, uyacabanga ngembubhiso, ngesikhathi abanye behamba ekukhanyeni, yena uhamba ebumnyameni, ukuze bathi abanye behamba ebumnyameni yena abe ehamba ekukhanyeni. Lokhu kunamathela entweni yikho okusindisa izizwe… Ubuholi bezombusazwe buyohlala buyinkomba yobuhle ukuzinza kanye neqiniso. Kungukushiseka ngokukhuluma iqiniso, bese umuntu ahlahle lokho okuzokwenzeka ngaphambili. Kungukukwazi ukuqonela izishingishane zempikiswano ezilunyekwa umlilo wenhlakanipho yokukwazi ukuwuhlaba emhlolweni lapho ukhuluma.’ Nembala, Inkosi uMangosuthu Buthelezi ubhekane ngqo nalo msebenzi. Akazange nje akhombise ubusombusazwe ngendlela ebonakalayo ngokubenza, kodwa ungomunye wobaba bethu epolitikini.

Ubungwazi ebuholini kwezombusazwe obunohlonze beNkosi uButhelezi bahlala obala ngesikhathi sezimpikiswano ePhalamende likazwelonke mayelana nenkulumo KaMengameli Ngesimo Sezwe. Nakuba abaningi babebheke ukujikijelwa kwamazwi anzima kuMengameli uZuma kanye neqembu lakhe elibusayo, bamangala lapho uButhelezi ekhuluma njengomuntu olithanda ngokungazenzisi lelizwe ethi: ‘Ngeke ngakwazi ukujabulela ukubona uMengameli wezwe kanye noHulumeni wakhe behluleka. Uma behluleka, nezwe lami liyehluleka. Uma uMengameli noHulumeni behluleka, angisoze ngasina ijadu ngijabule kodwa ngolila; ngoba uma behluleka, inkululeko yethu iyobe yehlulekile. Kulesi sikhathi sezishingishane kwezomnotho kanye nezinselelo ezingayiwa, sikulo mkhumbi ndawonye; futhi sozika noma siqhubeke sigwedle siye phambili ndawonye…’ Lamazwi angashiwo kuphela umuntu olithandayo izwe lakhe futhi ongumholi wezombusazwe onqokolo uqobo. Uma umuntu ekhumbula umbango nenzondo ebabayo okuke kwaba luphawu olusobala ebudlelwaneni phakathi kweNkatha Freedom Party kanye ne-African National Congress, inkulumo yeNkosi uButhelezi yamhlonza njengomuntu osedlulile ezingeni lepolitiki engephusile kodwa okwaziyo ukubuka izindaba zesizwe ngehlo lombusazwe. 

Ubuholi bezombusazwe obunohlonze kanye nobuvelele  bukaButhelezi nokuvuthwa kwezepolitiki kwabuye kwabonakala ngokuba abe khona ekungcwatshweni kwamathambo kaJohnny Makhathini. Ngendlela eyakhuluma kamnandi iNkosi kwazwakala uKhabazela (Premier) uMntwana ‘uKhumbul’ekhaya’, kwahlekwa kwamnandi kwanjeya, sacishe sakhohlwa ukuthi konje sisemngcwabeni. Kamuva nje ngesikhathi iqembu iCOPE iphakamisa ivoti lokungamethembi uMngameli uJacob Zuma. Esikhundleni sokuba iNkosi Buthelezi ihlabelele ikhorasi linye nalabo ababebheca uZuma ngezinsolo zokungaziphathi ngendlela, yazijuba ukumeseka uMengameli yasho nokusho ukuthi, ‘izikhathi zinzima kakhulu, izinselelo zinkulu kakhulu kanti nengcuphe esikuyo iyesabisa kakhulu ukuba singakwazi ukweya umkhuzi wempi.’ Umholi wezombusazwe onohlonze  kuphela, hhayi usopolitiki ongaphimisa amazwi ajule kanje okweseka imbangi yakhe kwezepolitiki. 

See Also

Ngiyafisa ukusho ukuthi uMntwana wakwaPhindangene uhambe emhlabeni ebuthokozela ngendlela eyisimanga ubudlelwano bakhe noDkt uZweli Mkhize. Kusungulwa iPrince Buthelezi Foundation lulunye kuMandulo we-2022 uMntwana wakusho ngowakhe umlomo ukuthi uKhabazela umngani wakhe omkhulu. Indlela ebebebonakala bedlelana ngayo ezidlangalaleni ibidlulisa umyalezo oqinile kubalandeli babo, okungukuthi amalungu ezinhlangano zombusazwe ezahlukene bangahlukana ngokwepolitiki, kodwa lokho akusho ukuthi sebeyizitha. Bekuthi njalo uma  Inkosi uButhelezi kanye noDkt uMkhize bebonakala bendawonye, behleka noma bejulile bexoxa; kanti-ke phezu kwakho konke basuke betshengisana inhlonipho enkulu omunye komunye. Akusikho nje kuphela ukuthi izithombe zalaba baholi bezenabisa umoya wokwethembana nobungani phakathi kwabantu, kodwa beziphinde zandise nephunga elimnandi lokuhloniphana. Khona-ke kambe, vele phela izithombe kazifihli lutho. Zibeka isimo njengoba sinjalo.

Singasho okufanayo futhi ngobudlelwano phakathi kukababa uJacob Zuma kanye neNkosi uButhelezi. Inhlonipho abanikezelana yona iyenanana. UMengameli uZuma eNkulumeni Yakhe Ngesimo Sezwe walivuma obala iqhaza elabanjwa yiNkosi uButhelezi emzabalazweni wenkululeko. Kungaphela amakhasi amaningi uma ngingakhuluma ngokuzwana nokuhloniphana phakathi kweNkosi Buthelezi nomunye wabaholi engimhlonipha kakhulu, ubaba uKgalema Motlanthe, owahlazisa abaningi eqenjini lakhe ngokuthi kube nguye kuphela ovelele owahambela umcimbi wokubungaza ubuholi bukaMntwana ngokuvulwa komfanekiso wakhe eRichards Bay. Kufanele siwakhulume lamaqiniso singangeni nawo egodini. Ubudlelwano beNkosi kanye noMzizi bebuncomeka kakhulu. Umama uZanele Mbeki ebehlala njalo ekhona emcimbini ebungaza uShenge. Omunye obesenhlizinyweni yeNkosi uMama uBongi Sithole-Moloi owatshengisa ukuvuthwa okuvelele kwezepolitiki ekusungulweni kwesigcina-mafa somlando woMntwana wakwaPhindangene oLundi. Nanamhlanje ngisayikhumbula inkulumo enohlonze eyathulwa uNdunankulu uWillies Mchunu emcimbini wokugubha usuku lokuzalwa loMntwana. Omunye waze waphendula wathi yimina engaba nesandla kwinkulumo kaMacingwane eyayincoma iqhaza uMntwana alibamba ekukhululweni izwe lethu emaketangeni obandlulo. Cha, alikho iqhaza engalibamba enkulumweni eyathulwa ubaba uWillies Mchunu. Kwakuyinkulumo yakhe eyayivela enhlizinyweni yakhe. Ngobhala ngolunye usuku ngencithabuchopho ewubaba uWillies Mchunu. Ukuvelela kweNkosi uButhelezi bugqame kakhulu ngesikhathi uMengameli wezwe ubaba uCyril Ramaphosa ememezela isinqumo sakhe sokunikeza uMntwana umngcwabo wesizwe okhethekile ngendlela eyisimanga. Noma bengikulindele ukuthi ubaba uRamaphosa uzoyihlonipha ngomngcwabo omuhle iNkosi kwazise ubudlelwano babo neNkosi bebubuhle ngendlela encomekayo, singifikisele izinyembezi zenjabulo isinqumo sikaMengameli uRamaphosa sokumemezela umngcwabo osezingeni elikhulu kangaka wokuphelezela umholi ovelele njengoMntwana wakwaPhindangene.

Ngokufanayo, Inkosi uButhelezi ibiyinqolobane yolwazi lamagugu ikakhulukazi yomlando wesizwe samaZulu.  Izizukulwane ezizayo angeke zibaxolele osomlando abayeke ithuba lokuqopha phansi ulwazi olujulile iNkosi uButhelezi ebinalo, esikhundleni salokho bagxila ezintweni ezingakhi nezijivazayo. Noma kunjalo, umdlali weBaseball ovelele waseMelika uBranch Rickey uchaza ngenkulu impumelelo ukuvelela kobuholi beNkosi uMangosuthu Buthelezi uma ethi, “Akusikhona ukuhlonishwa obunakho ohamba nakho, kodwa yifagugu olishiya ngemuva”.  

Ndabezitha! Shenge! Lal’uphumule wena kaNgqengelele. Ngizithole ngikhethekile futhi ngibusisekile ukuba nobuhlobo bukababa neNdodana nawe. 

  UDokotela Vusi Shongwe eMgungundlovu, kwisiFundazwe saKwaZulu-Natal

Scroll To Top