Now Reading
UHulumeni akahloniphe amagalelo kaMsindazwe
Dark Light

UHulumeni akahloniphe amagalelo kaMsindazwe

Ngivumele ngizishaye isifuba ngengqwele yakwethu. Ngeqhawe lakwethu. Ngeciko lakwethu, eliwusolwazi, eliyinqolobane yomlando kaZulu. Umuntu uma engaqala ukukhuluma ngalo kungaphela isikhathi. Ngikhuluma lapha ngensizwa enolwimi nephimbo nezwi elidabula izizukulwane zakwaZulu. Esixhumanisa nokhokho ngolwazi ngengqondo nangokomoya. Insizwa eyabonwa ingabonwa ngokhokho bayo, eyahamba le ndlela yabo. Yanyathela lapho banyathela khona. Umfo kaSommbila wuhlobo lomuntu olungandele zwe. Impela kuye siphila negugu lesizwe.

UMsindazwe ngiqale ukumbona kudala, angisawukhumbuli unyaka, echazela abezindaba ngomsebenzi wakhe. Wathi uyiNyosi yeSilo UMdlokombana. Leli gama le’Nyosi’ ngaqala ukulizwa lapho. Ngase ngizomuzwa ohlelweni lwakhe langoMgqibelo ekuseni emsakazweni uKhozi, exoxa ngesintu. Wayekhuluma ngamagama i’Thongo’ ne’Zinyanya’ nokusebenza kwawo lapha kwaZulu. Angilulandelanga kakhulu uhlelo lakhe emsakazweni.  Ngamuzwa futhi emsakazweni kuwuMkhosi weLembe, ezolibongela. Uma ngingaphazami wayekhuluma noLinda Sibiya. UMsindazwe walibiza iLembe kwangathi izibongo zalo zasungulwa nguye. Kwangathi iLembe uqobo lilapha phambi kwakhe. Okuqaphelekayo ngaye uma ebongela amaKhosi yisigqi sakhe esiphethwe yiphimbo eliyisihosho. Umuntu ongakaze azwe uMsindazwe ebiza iSilo sasoNdini ngiyamkhuthaza, ake aziphe ithuba lokuzwa ubuciko bokuba yimbongi enephimbo elalidalelwe lento. Uma umlalela uyezwa ukuthi ulwimi alithanjisiwe, lusalokho ludephile njengemithi nezintaba zakwaZulu. Amazwi awaphimisayo ahlanganiswa ngokhoko bakhe ababeyiziMbongi zamaKhosi asendulo kuyazwakala ukuthi usawabiza ngendlela. Kodwa ngiyangabaza ukuthi babewabiza ngesigqi sakhe. Indlela yakhe iveza ubuciko. Uma ufunda izibongo bese ulalela uMsindazwe, kuyahlaluka ukuthi uzakhela isigqi bese ethayisela okwakhe ukuze ziphume ngendlela yakhe. Labo abakha izibongo zamaKhosi babezakhela ukubizwa nguye, kepha babengazi ukuthi bazakhela yena. Sekwaba yinto ejwayelekile ukuzwa iphimbo likaMsindazwe kulezi zingoma zemidanso ezidlalwa yintsha kakhulukazi emadolobheni. Engifisa ukukwazi wukuthi zikhona na izibongo ezalotshwa nguye? Ubuciko bakhe abugcini ekubeni yiMbongi, uyigagu phezu kwalokho. Amahubo uyawahlabelela ngalo lona lelo phimbo. Agide umgido wamahubo.

Okungihlabe umxhwele kakhlu ngoMsindazwe kube yifilimu eqoshwe yiNhlaka Productions esihloko sithi ‘Umlando NgeSilo UDinuZulu’. Le filimu iveza uMsindazwe ehola ibutho lamabhungu ehlathini lakwaCeza athi empeleni yisiGodlo seSilo sasoSuthu ngoba sahlala khona iminyaka emibili. Ongakayiboni lefilimu ngiyamkuthaza ayicinge ayibukele, iyatholakala mahhala. Mina se ngiyibukele angazi kangakhi. UMsindazwe uthatha ubuMbongi noma ubuNyosi ububeka esigabeni sokuba wuchwepheshe kwezomlando nakwezemvelo. Kuhlaluka kube sobala ukuthi labo abasungula lo msebenzi bakwenza ngenhloso yokulondoloza umlando. Njengoba wayehlezi esho umufi uSolwazi uReggie Khumalo ethi ‘umlando usezibongweni.’ 

Umlando oqukethwe wuMsindazwe ngellathi lakwaCeza mukhulu kakhulu kuno kuqukethwe yizibongo zikaMamonga woSuthu. Uthatha ibutho aye nalo emadlangaleni eSilo, lapho bafike bahube amahubo wamabutho bese beyakhuleka bese efundisa ngomlando wawo. Basuke bathathe intuba eya emgedeni lapho iSilo sasiphephele khona. Uhambo olubheke emgedeni olunzima kakhulu ngoba baqwala imimango, bagibele amadwala amakhulu ngendlela emangalisayo. Bahambe bazodlula amakhosomba  anezindonga ezingachazeki ukuphakama kwazo. Baye bayofika emgedeni omnyama ubusuku nemini. Khona kunetshe okwakuhlala kulo iSilo uMsindazwe athi lidinga ukuhlonishwa ngoba yisiHlalo sobuKhosi. 

See Also

Uxwayisa amabhungu ukuthi kungenzeki nangephutha umhlane wabo uvezelwe isiHlalo ngoba kuyobe basifulathele. Uthatha okuqukethwe yizibongo abe esekuchaza ngezigameko ezenzeka eHlathini lapho zenzeka khona. Ulihamba lonke iHlathi nebutho elikhombisa izindawo namatshe okwakuhlala kuwo iSilo noSuthu nezinhloli, badlule esivivaneni osekwamila imphepho eduzane kwaso. Kuningi okuvelayo kuleya filimu. Muhle kakhulu umsebenzi weNhlaka Productions. Usikhombisa ukuthi uma sifuna izinto zethu ziphile ziyophila uma sizamukela ukuthi ziyifa lethu. 

Lo mbhalo ngiwenza ngenhloso, hhayi yokuzokhuluma ngomsebenzi nomlando kaMsindazwe nje, kepha , yokuzothi sekufike isikhathi lapho kufanele sinikeze uMsindazwe okumfanele, okumlingene. UMsindazwe sekunesikhathi eside esilwela. Thina kasiboni kodwa ulwela thina nezizukulwane ezizozalwa yithi. Ngithi ke: Akahlonishwe. Yinto eyaziwa ngabanye bethu ukuthi lokhu okwenziwa nguMsindazwe kukhona okubajabhisayo ngoba bakubuka ngeso lohlobo oluthize lwepolitiki. UMsindazwe akapolitiki lutho, ndawo. Ngakho inhlonipho emfanele ayingavinjwa amabhoklolo. Umuntu onesiphiwo esihle nje ngesakhe, wasakha wasinakekela wasilola iminyaka saze saba yilokhu esiyikho. Ngumuntu ozimisele nowuthandayo umsebenzi wakhe. Manje, ngize lapha ngizophakamisa Elabohlanga, yiNdlu yabaholi bendabuko kwelikaMthaniya, yiSishayamthetho sesifundazwe, wuNdunankulu wesifundazwe, uNdunankulu kaZulu, abaholi beqembu elibusayo esifundazweni i-ANC, neqembu eliphikisayo INkatha ukuba basekele isiphakamiso sokuhlonishwa kukaMsindazwe wuMengameli weZwe  iNingizimu Afrika. UMengameli unezindondo ahlonipha ngazo abantu abenze imisebenzi emikhulu emikhakheni ehlukahlukene. Enye yazo ingangaye umfo kaSommbila. Eyiphi? Uma ngibona i-Order Of IKhamanga yeGolide ngiyizwa iqephuza uBuzetsheni wase Mdletsheni. Kanti nayo i-Order Of Maphungubwe ye-platinam iyamgidela uma ngiyibona nje. Ulwazi lwakhe lulodwa ngeSigodlo sakwaCeza lumthatha lumbeke kwesinye isigaba sokuba wuSolwazi noma uNgoti kwezomlando. Amagalelo akhe okulondolozwa kweHlathi lakwaCeza nomlando walo ngoba liyigugu, hhayi lakwaZulu kuphela, kepha leZwe iNingizimu Afrika makhulu kakhulu. Adinga ukuqhakambiswa. Lokhu okuncane osekwenziwe wuhulumeni nabanye ngeminikelo, yimisebenzi kaMsindazwe. Sekuneminyaka ehla enyuka ethungela ezama ukuhlanganisa indaba yakwaCeza. Njalo uma ethola ithuba lokuthi kube khona okwenziwayo ukuthuthukisa iHlathi uyakwenza. Nawo lawo mathuba abonwa nguye. Kancane kancane lento izohlangana, ibe yisimanga ngenxa yakhe. Ngakho mina, ngiyimina uJojilanga umfo kaThemba ngiyacela kuhulumeni  asenzele okuhle. Ahloniphe nansi inkanyezi kaMdletshe.

Scroll To Top