Now Reading
Izinkinga zamaqembu nokwehla kwevoti lawo
Dark Light

Izinkinga zamaqembu nokwehla kwevoti lawo

Owayeyilungu lePhalamende leqembu i-Inkatha Freedom Party uGavin Woods wake wabhala umbiko ngaleli qembu owawuqukethe izingqinamba ezabe zibhekene nalo. Kuningi okwabikwa ngabezindaba okwabe kuphethwe yilo mbiko.

Okunye okwashiwo nguWoods kwaba wukuthi i-Inkatha yabe ihluleka ukucisha isithombe esibi imiphakathi eminingi enaso ngayo, esabe sakhiwe yizimbangi zayo. Wathi lokhu yikho okwabe kuthena iqembu amandla okukhula, abaningi belibalekela. Noma uWoods engabekanga ngale ndlela kodwa yisona sithombe engaba naso kuvezwa umbiko wakhe. Kukhona nokunye akubika ngobuholi beqembu nangenqubomgomo yalo yokuphatha uHulumeni nokuhola umnotho nakho athi kuyinselelo eqenjini.

Yize lokhu engizokusho kungewona umphumela wocwaningo, kodwa kukhona okuvelayo ngalokhu okwabe kushiwo nguWoods. Inkatha yabe inamandla kakhulu emakhaya nasemadolobheni amancane bese i-ANC ibe namandla emadolobheni amakhulu nasemalokishini ngeminyaka ye-1990. Intsha eyabe isuka emakhaya yafika emadolobheni amakhulu izofunda, isebenze yiyo eyakhetha ukupha ivoti layo i-ANC kunokulinika i-Inkatha.
Ngakwezepolitiki intsha yasemakhaya yayikade ibhekene nengcindezi eyabe isuka kontanga yabo basemadolobheni nasemalokishini. Le ngcindezi yayivela ngokuthi bahlekwe ngoba bevela ezindaweni ezivotela i-Inkatha futhi kukhona nokusolwa ukuthi bayiyo yize kwakungavamile ukuthi baphumele obala ukuthi bayiyo.

Ngalesi sikhathi i-Inkatha kuningi okwabe kukhulunywa ngayo ezikoleni, emanyuvesi, emiphakathini nje jikelele, okwakungekuhle. Kukhona ababethi abaholi beNkatha ngasemakubo abafundile banamakhanda aqinile abatshelwa muntu.

I-Inkatha yabe inesithombe esibi emehlweni omphakathini kakhulukazi nasentsheni. Ukulahlekelwa kwayo abalandeli nevoti kwakwenzeka ngalesi sikhathi se-1990 nese-2000. Iqembu elibusayo i-ANC yilo elazuza kakhulu ngokwevoti ngokuthi i-Inkatha ilahlekelwe yisithunzi.

Ingabe kwenziwa yini iDA ingalitholi ivoti labantu basemalokishini nasemakhaya? Esengikubona mina wukuthi inkulumo ekhona emiphakathini yakoBantu negqanyiswa kakhulu ngabezindaba ethi iDA yiqembu laba mhlophe elinake izindaba zabo kuphela elingasikhathalele thina.

Iqembu elingabuyisa inqubo yobandlululo uma lingahola uHulumeni. Yinkulumo edala isithombe esibi ngeDA. Ukuthi iphatha kanjani lapho ibusa khona uHulumeni akushaywa mkhuba ngabavoti ngoba inkulumo ithi iDA ayingavotelwa ngoba yiqembu labagcwele ubandlululo. IDA igcine se ilahlekelwa yivoti nelabo laba okuthiwa inake bona kuphela, abamhlophe.

Ziningi izizathu ezibaluliwe eziholele ukuthi iDA ilahlekelwe yivoti kodwa lesi sesithombe abavoti abanaso ngeDA yiso esidale ukungavotelwa kwayo emalokishini nasemakhaya. Okunye engiyaye ngizibuze khona wukuba akukho yini engqondweni yethu ukuthi uma sivotela iDA empeleni sisuke sivuma ukuthi sihlulekile ukuphatha izwe njengoba kuyinkolelo yabaningi emhlabeni jikelele ethi abase-Afrika abakwazi ukuphatha uHulumeni wezwe?

Abamhlophe bayasihlula kakhulu ekuphatheni izwe nokwakha umnotho walo. Ngakho ngeke sayivotele ngoba sikholwa wukuthi asizona izahluleki. Noma akusona na isithombe esiyokwakheka uma sike sayivotela?

Eqenjini elibusayo indaba iqale lisaholwa ngowayenguMengameli uThabo Mbeki. ICOSATU neSACP bakha umbimbi lokuketula uMbeki embusweni wakhe ku-ANC kuqala kwalandela isikhundla sakhe sokwengamela uHulumeni. Kwakukhona ababethi uMbeki akalikhathalele elakuleli, uchitha isikhathi esiningi phesheya.

Kuthiwa uhamba ekhothamela abaphathi bakhe bakwamazwe aphesheya. Kuthiwa inqubomgomo kaHulumeni wakhe ivuna abaphethe umnotho kuphela, yibo abazuzayo. Ukuthi ngesikhathi sikaMengameli uMbeki umnotho wezwe wabe ukhula ngezinga elabe liphezulu. Izinga laba bengasebenzi lehla. Isimo sezimali zikaHulumeni sithuthuka.

Ubugebengu obuhleliwe bubhekene nombuso uholwa woFezela. Intuthuko ifika ezindaweni eziningi ezabe ziyidinga. Konke lokhu akushongo lutho kwaba bengaphakathi eqenjini lakhe. Akushongo lutho kubalandeli balabo aba befuna ashenxe esikhundleni sikamengameli weqembu.

Ngisho nasemiphakathini eminingi babesebekhuluma inkulumo yababehola umkhankaso wokumsusa esihlalweni. Kuthiwa nguye ocindezela owaye yisekela lakhe ukuba angakhuphukeli esikhundleni sokuba wuMengameli weqembu nezwe. Lamudla ivoti okhethweni lobuholi beqembu ngowe-2007.

See Also

Iqhubekile indaba lapho sekubusa uMengameli uZuma esejikelwa ngaba bemuseka kusabhekenwe noMbeki. Bathi uHulumeni wakhe ugcwele inkohlakalo kanti futhi naye uqobo wuhlohla esakhe ongena mkhawulo namthetho angawuthobela. Le nkulumo yenkohlakalo igcine imthulile uZuma esihlalweni.

Ingekamthuli bese iqalile ilahlekelwa yivoti i-ANC. Lokhu kwase kudalwa wukuthi okwakubonwa kuyizono zikaZuma kwase kuyizono zeqembu. Inkulumo yabeseyithi ngoba i-ANC iyahluleka ukuxazulula inkohlakalo kuHulumeni, bayahluleka futhi nokuqeda ukubulalana kubangwa izikhundla, kanti naba landeli emazingeni aphansi lishaywa indiva izwi labo.
Kwaphuma elithi abantu abazukuya ukuyovota. Laqhubeka njalo ukwehla ivoti eliya ku-ANC. Esikhundleni sokhuthi abantu bavotele elinye iqembu, bakhetha ukungavoti. Abanye bathi abazukuvota ngoba abazi bazo votela bani. Lapha kwa-Zulu abazuze kakhulu ngoku ngavoti kwabaningi kube yi-Inkatha.

Ukuqeda lenkulumo embi esabalele nge-ANC yiyona nselele ebhekene nayo. Ukukhalima ukwehla kwevoti kuzoqala ngoku yiguqula kuvele enhle ezolivuna iqembu. Bazo kwenza kanjani lokhu?

Inselele ebhekene neNkatha wukuba baligwema kanjani leli jozi le zimbangi lokwakha isithombe esibi ngabo, kuna lokho kube yiyo elawula isithombe esakhekayo ngayo emphakathini.

Yini ezokwenza abantu, kakhulukazi intsha, ikholelwe eqenjini i-Inkatha? Yini ezokwenza abasemadolobheni amakhulu nasemalokishini bakholelwe eNkatheni? Izowuguqula kanjani umqondo walaba abazi ukuthi uma bevota bavotela i-ANC kuphela? Kungenjalo abavoti.

Ilubangula kanjani uthando lwe-ANC olwaxhantela izingxabo zajula enhliziyweni yalaba bantu? Ngaphandle kokuphendula le mibuzo iphenduleke umbuso weNkatha nokukhula kwayo kuyohlezi kuse ngcupheni yokushabalala.

Scroll To Top