Now Reading
Imibhikisho iveza obala inkohlakalo kuMasipala Ingquza
Dark Light

Imibhikisho iveza obala inkohlakalo kuMasipala Ingquza

Ozul azayithole

Yenekwe obala inkohlakalo eMkhandlwini Ingquza esifundazweni i-Eastern Cape ngesikhathi izakhamuzi ebezibhikisha zibambisene kanye nosomabhizinisi bendawo okubalwa kubo abadayisa emgwaqweni bemisa yonke into emadolobheni iLusikisiki neFlagstaff angaphansi kwalo Mkhandlu befuna ukuchazelwa ngokwenziwe ngombiko nezincomo zoMnyango Wozokubusa Ngokubambisana Nezindaba Zomdabu kulesi sifundazwe.

Lo mbhikisho othathe izinsuku uqale ngoMsombuluko abadayisi befuna nokwazi ukuthi uMkhandlu wenzani ngemali abaxhaswa ngayo uHulumeni wamaNtaliyani ebalelwa ezigidini ezinhlanu zama-Euro ngaleso sikhathi yokubakhela indawo ehlelekile ezoheha abantu ukuze namabhizinisi abo akhule.

Kuthiwa esikhundleni salokho uMkhandlu wabathengela amatafula ungavumelananga nabo abangakawasebenzisi kuze kube yimanje ngoba bathi kabawafuni futhi awayona ingxenye yesivumelwano abasenza noHulumeni wase-Italy.

Kulo mbhikisho bebefuna nokwazi ukuthi kwakuyimalini uma isibuyiselwa kumarandi njengoba yafika iyimali yase-Italy engaphezulu kwerandi okusho ukuthi ingaphezulu kwalena okukhulunywa ngayo. 

ElaboHlanga linawo umbiko wezincomo obizwa ngokuthi: Report on The Investigation In Terms of Section 106 (1) (B) of The Local Government: Municipal Systems Act, 32 of 2000, Into Allegations of Fraud, Corruption and Maladministration at Ingquza Hill Local Municipality. Lo mbiko wenziwa ithimba elaqokwa uMnyango udalula inkohlakalo kulo Mkhandlu ngesikhathi iMeneja kunguMnu uMluleki Fihlani iMeya kunguMnu uPat Mdingi. 

UFihlani uxoshwe kulo Mkhandlu ngoNhlangulana nonyaka emuva kokwehluleka ukuthumela iziqu zemfundo ephakeme yakhe eMnyangweni ezinesingxivizo samaphoyisa okwakusho ukuthi uthathwa njengomuntu ongenazi nokukhokhela inkampani iSiva Pillay imali ebalelwa kusigidi esi-R 1. 2 yize wayesemisiwe eMkhandlwini kanye nokuyalela izisebenzi zikaMasipala  ukuthi ziyodiliza izindlu eNew Rest (Joe Slovo) ngoba ethi kwakhiwe emhlabeni kaMasipala ngokungemthetho lapho kwagcina kushone umuntu wagula ngenxa yokwethuka. 

Waphinde wasolwa ngokuyalela izisebenzi zoMkhandlu ukuthi ziyoqamba amanga enkantolo ngaphansi kwesifungo ukuthi ziphike ukuthi yizo ezadiliza izindlu nokuthi umyalelo wawusuka kuyena. 

UMdingi yena useyikhansela loMkhandlu. 

Izindlu ezadilizwa zazingama-36 kanti iNkantolo Enkulu mhla ziyisi-6 kuNcwaba wezi-2016 yakhipha umnqamulajuqu wezinsuku eziyishumi ukuthi zakhiwe kabusha uMkhandlu wangawugqizi qakala kwagcina kuboshwe uMdingi ngecala lokwedelela umyalelo wenkantolo kwathi uFihlani wabaleka wayocasha. 

Nokho kwagcina kuqokwe izinkontileka iMabozela Trading and Enterprise ngemali engangezi-R863 680.56 neFlagsik Projects kodwa yona yagcina isikhuphukile imali eyayiqokwe ngayo yasuka ezi-R985 308.50 yaya esi-R1 584 311.30. Kwaphinde kwaqokwa inkampani ILiqaba Projects ngezi-R74 800.00 ukwakha izindlu zangasese zesikhashana. 

Ngale kwalokho kunomhlaba wenkosi obangwayo khona eNew Rest kodwa osewadayiselwa abantu uMkhandlu njengoba iningi selakhe imizi ebizayo kuwona. 

Phakathi kokunye okuvela kulo mbiko ukukhokhelwa kwamaholo amakhansela okubalwa kulo nele-African Peoples Convention (APC), uMnu uVuyani Gwegwe, ebelingasasebenzi eMkhandlwini njengoba lase lixoshiwe yiqembu lalo. 

Ukukhokhelwa kwamaholo oSotswebhu ababili boMkhandlu uTenyane noNkungu yize amakhansela ayesethathe isinqumo sokumsusa uTenyane mhla ziyisi-7 kuNcwaba wezi-2018 afaka uNkungu. 

Ukungenelela kwekhansela lwakuward-15 ekuqokweni kwezinkampani ezazisebenza ewadini yalo. 

Ukwenziwa kwezitifiketi amakhansela eziqinisekisa ukuthi imisebenzi yamathenda isiqediwe yize kungenjalo okugcina kukhokhelwa izinkampani ngayo. Ukusetshenziswa kohlelo lokuqokwa kwezinkampani ezibize kancane kodwa imali igcine isikhushuliwe. 

See Also

Kulokhu kuyavela ukuthi yize uphenyo lukhomba izimeneja zoMkhandlu ezithile okubalwa nezikhipha amathenda kodwa akekho othathelwe izinyathelo njengoba ezinye zisasebenza. 

Kokunye kuvela ukwakhiwa kwamahhovisi oMkhandlu lapho inkampani yokuqala yaqokwa ngezigidi ezingama-R 50 kodwa yagcina ikhuphuka mali yaba izigidi ezili-R 100. 

Kuyavela ukuthi uMkhandlu walahlekelwa yimali ebalelwa kuzigidi ezingama-R 33 kwisabelomali sezi-2011/12 kanti kwesowezi-2013 walahlekelwa ebalelwa kuzi-R 3 961 191, 85. 

Noma kunjalo kakukho noyedwa oke wabhekana nomthetho bonke abathintekayo basasebenza. 

Kwenzeka lokhu nje intuthuko iyagqoza emadolobheni angaphansi kwalo Mkhandlu iLusikisiki neFlagstaff njengoba ugesi ungakhanyi kahle, izakhamuzi zizikhululela ezingangeni naseduze kwemifula, udoti awuthathwa, imigwaqo esolobheni inemigodi emgwaqweni osedolobheni nabantu babhalwe indlala ebusweni.

Ngale kwalokho uMkhandlu uyala ukulandela izincomo zoMnyango ezisayindwe nguMphathiswa uXolile Nqatha. Okhulumela uMphathiswa, uMnu uMakhaya Komisa, uthe uMkhandlu akufanele ngabe uphikisa lo mbiko nokuthi uma kukhona ongagculisekile ngako kufanele uye kubameli. 

Ucingo lweMeya uMnu uBambezakhe Goya belulokhu luvaliwe ngesikhathi ithintwa. 

Scroll To Top