Now Reading
Ipolitiki yamaqembu: UMfundisi, ziyamthimula ezakwabo
Dark Light

Ipolitiki yamaqembu: UMfundisi, ziyamthimula ezakwabo

Siveza incwadi ethunyelwe nguMntwana imxusa ukuba angenelele


Ngesikhathi sekusele izinyanga ezimbalwa kube khona ukhetho loHulumeni Bendawo inhlangano i-Inkatha Freedom Party (IFP) ingahle iphoqeleke ukuthi ingenelele embangweni okhona kweminye yemikhandlu yayo emkhulukazi. 

ElaboHlanga selingakubika ukuthi umdonsiswano uphakathi kweMeya yaseZululand, uMfundisi uThulasizwe Buthelezi nabathile eqenjini. Lo mdonsiswani awumusha njengoba elaboHlanga like labika ngawo esaphakanyiswe yiqembu njengeMeya. 

Encwadini enamaphuzu alishumi ethunyelelwe owayenguMengameli weqembu, uMntwana waKwaPhindangene, yize kule ncwadi befakiwe nabanye abafana noMengameli weqembu uHlabisa kanye noNobhala walo uMnu uNgcobo, incwadi ibinxusa ukuba uMntwana angenelele:

“Wena weSILO Mageba. Sibhala le ncwadi siyazilahla wena weSILO Ndabezitha. Singamalungu eQembu kuMasipala iZululand. Sicela iqembu lisizwele lisuse lo Meya ophethe ngesandla sensimbi. Akuhlukene nokuthi sihleli epulazini leBhunu indlela anesihluku ngayo. Namakhansela ayesaba ukukhuluma ngoba uzowagudluza,” kusho isingeniso sale ncwadi.

La malungu asho nokusho ukuthi into okuthiwa wuzinzo kayikho ngaphansi kobuholi bukaMfundisi uButhelezi. “Iqembu alinazwi eZululand. Ngenxa yeMeya uTD Buthelezi. Ukuthula nozinzo sakugcina ngeNkosi yaseMbongombongweni, iSekela Sihlalo weQembu,” kusho incwadi. Phakathi kwezinto abakhala ngazo wukuthi amalungu eqembu akawatholi amathuba omsebenzi kunalokho iMeya itomula abathile abababize ngokuthi ngama-AU. Bathi nalapha eziketini kadlulwa ngoba umgcotshwa uqasha ‘izintombi zakhe’.

Uma ungasigqoki isiketi awuqashwa… uthandana nomfazi womuntu amqashe ehhovisi lakhe. Lo msebenzi kwakumele utholwe yikhansela leqembu ngokwamaphoyinti. Liyafa njalo iqembu,” kusho incwadi. 

Bamsolile uMfundisi nangokuxoshwa kwezimeneja zoMkhandlu. “Kuyoze kube nini kuxoshwa izimeneja ezingenacala. Waqala waxosha uSB Nkosi engenacala. Usexoshe uMcineka ngoba elwa nenkohlakalo,” kusho ababhali. Bathi kulokhu useqashe uManqele abagila naye imikhuba nabangabangani. 

Odabeni lwamanzi basole iMeya ngokuthi amanzi kawatholakali kuyo yonke iZululand. Bathi iqembu uma lingamsusi uMfundisi liyobona ngomopho.

“Uma iqembu lingamsusi uMeya manje ngeke liphumelele okhethweni. UMeya kumele adayiseke kubantu. Akadayiseki uMeya wethu uphakeme,” kuxwayisa incwadi. 

See Also

Akuqali ukukhuluma

Lezi zinsolo kanye nokudonsisana kulo Mkhandlu obukeka uyinhlizo ye-IFP akuqali. Ngonyaka wezi-2017 elaboHlanga libike kabanzi ngakho. Ngesikhathi esaphakanyiswe njengeMeya yeZululand uMfundisi uButhelezi kwaba khona ukuvungama kwabathile. Laba bagcine bebhale incwadi enjengalena ekhona manje nayilapho babesola uMfundisi ngokuningi.

Encwadini eyabhalwa ngomhla ziyisi-7 kuLwezi ngowezi-2017 neyayizama ukunxusa abaholi beqembu ukuba bangamqoki njengeMeya owayebhalile wasola uMfundisi ngokungathembeki, ukuthi wesula ku-IFP wabe esebalumbimbi neNational Freedom Party (NFP) kanye ne-African National Congress (ANC) nokuthe ngoba esewa emabhizinisi wabe esebuyela eqenjini. Incwadi yamsola nanokuba nohide lwamacala athinta ukukhwabanisa.  Akuyona imfihlo ukuthi iZululand imqoka ku-IFP, yilapho umsunguli wayo ehlala khona kanti kule minyaka belwenza kahle kule ndawo.

Engxoxweni nelaboHlanga  ngowezi-2017, uMntwana waKwaPhindangene akalifihlanga iphupho lakhe ngeZululand kanye neMeya entsha. Uthe iphupho lakhe wukuba kuthuthukiswe lesiya sifunda kunqandwe nenkohlakalo okuthiwa idla lubi. “Sekube nemibiko eminingi ngezinsolo zenkohlakalo eZululand. Lokhu akwehli kahle kimi naseqenjini lethu. Ngiyathokoza ukuthi uya lapha nje uMfu uButhelezi kunesinqumo seqembu ngokumele akwenze zisuka nje, lokho wukwenza uphenyo mayelana nalezi zinsolo. Asikwazi ukushanela amabibi kanti futhi angifisi ukuba igama lami neleqembu kulunjaniswe nenkohlakalo,” kusho uShenge.

Akungabazisi ukuthi lo mdonsiswano owabe ukhona engena uMfundisi uyavuka. Umbuzo uthi ngabe uyolenzelani iqembu uma kuyiwa okhethweni? Okunye okuvelayo wukukuthi njengoba kwaba njalo ngokwedlule nakulokho kuzoba nokuhlukana kwemibono kumalungu  nakubaholi mayelana nesikhundla seMeya.

Scroll To Top