Now Reading
UMnyango uyaziphungela
Dark Light

UMnyango uyaziphungela

Siyabonga ngokunikezwa ithuba lokuthi uMnyango uphendule kulolu daba ukuze kuqondiswe izinto ezimbalwa ezibekeka sengathi ziyisiminya kanti akunjalo.

Asiqale sicacise ukuthi uMhlonishwa uHlomuka akanayo inzondo ngoMnu uNtanzi futhi engenayo inzondo kunanoma ubani osebenzela umasipala kulesi sifundazwe. UMhlonishwa kumele asebenze ngendlela engenakho ukuchema, kuze kube manje iyona indlela asebenza ngayo.

Okwesibili, iqiniso lithi izinkinga ezibhekene noNtanzi aziqali ebaQulusini, nephephandaba iBAYEDE like labika kabanzi ngalokho. Kuyamangaza-ke manje uma sekudwetshwa isithombe sengathi izinkinga zikaNtanzi ziqale ngoba uMhlonishwa uHlomuka enamazondo naye. Ngaphandle kokwanda kakhulu, kuyinto eyaziwayo ukuthi uNtanzi akahambanga kahle kwabanye omasipala ake asebenza kubo kubalwa eNewcastle, ebaQulusini (ngenkathi enza ihlandla lokuqala), kanjalo nakwaNongoma. Kuhle sikhumbuze abafundi ukuthi uMasipala wakwaNongoma wawusuqala ukumbizela esigcawini sokuqondiswa ubugwegwe uNtanzi ngenkathi eshiya khona eya ebaQulusini. UMnyango unawo amaphepha awubufakazi balokho. Kungebelona iqiniso ukuthi kwakhiwe isithombe sokuthi uyasukelwa. Sekuyinsakavukela ukuthi uNtanzi enze amaphutha lapho ehamba khona bese kuthi uma kuthiwa akaphendule abaleke noma afake ipolitiki njengoba enza nje ebaQulusini.

Kubalulekile ukuthi umlando walolu daba ubhalwe ngendlela okuyiyo necacile. NgoNhlolanja wezi-2019 iKhabhinethi yaKwaZulu-Natal yanquma ukungenelela ebaQulusini kulandela izinkinga ezazikhona. Kwaba wuye uNtanzi oweluleka uMkhandlu ukuthi uye eNkantolo uphikisane naleso sinqumo. Kwakhokhwa imali engaphezulu kwesigidi ngalelo cala okwaqala ngokuthi kukhokhwe izi-R540 000 ukhokhelwa inkampani yakwaGarlicke and Bousefield.

Lelo cala lawulahla uMkhandlu. NgoNtulikazi wezi-2019 uMlawuli uDladla wammisa emsebenzini uNtanzi. Yena uNtanzi ehlangene neSekela leMeya noSomlomo (kunezincwadi ezifakaza lokho) bambuyisa emsebenzini isikhathi singakapheli. Bakwenza lokhu ngoba bethi isinqumo seKhabhinethi asiphasiswanga eMkhandlwini Wezifundazwe Kuzwelonke (NCOP). UMnyango waya eNkantolo ngalokho isinqumo savuna uMkhandlu ngenxa yokuthi isikhathi sokuqala sokuqondiswa kwakhe ubugwegwe sasesidlulile. Akukho lutho olungalungile ngokuthi uMnyango wafaka isicelo sokubuyekezwa kwaleso sinqumo, ngesikhathi esifanayo iKhabhinethi yathatha isinqumo sokwelula amandla omlawuli.  Isithombe esibekwa umbono ka-Adv uMathenjwa asisho lutho ngoba ubeka umbono wakhe. Okungachazwanga embikweni wephephandaba lakho ukuthi uMkhandlu waya eNkantolo ngoNhlangulana wezi-2020 uphikisana nokwelulwa kwamandla omlawuli. INkantolo yavuna iKhabhinethi kulolo daba esinqumeni esaphuma mhla zingama-31 kuNtulikazi wezi-2020. Ingakho umlawuli enawo lawo mandla futhi ewasebenzisa. UMkhandlu usuchithe izigidigidi uvikela uNtanzi. Uma ubheka izigameko esezibalulwe ngenhla kusobala ukuthi akuyona ‘inzondo’ kaMhlonishwa kodwa kunento eyenza uMkhandlu uchithe lezi zigidi zezimali zabakhokhi bentela uvikela uNtanzi. Kukuwona uMkhandlu ukuchaza ukuthi kungani. Emuva kwesinqumo sangoNtulikazi umlawuli okhona manje umbizele esigcawini sokuqondiswa ubugwegwe uNtanzi. USekela Meya noSomlomo baphinda babhala izincwadi ezisabisa uMhlonishwa noMnyango ngeNkantolo uma kuqhutshekwa nokuqondiswa ubugwegwe uNtanzi.   

Kubalulekile ukuthi sichaze ukuthi ngokomthetho obusa ukusebenza komasipala, kumele uma isikhulu esisezingeni likaNtanzi sisolwa ngokuthile kuqokwe ozocwaninga akhiphe umbiko. Umbiko kaNMK uqhamuka lapho. UMnyango uyazi ngemizamo kaNtanzi yangoMandulo wezi-2019 yokuvimba ukwenziwa kwalo mbiko lapho asabisa khona ngisho onogada ababheke izakhiwo zoMkhandlu efuna ukungena emahhovisi ngendlovuyangena. Umbiko wagcina uphelile. Yiwo oyisisekelo sokuqondiswa kukaNtanzi ubugwegwe okuqhubekayo.

See Also

UNtanzi uqhubekile nokungafuni ukulalela imiyalelo kamlawuli elekelelwa uSekela Meya benoSomlomo. Ngaphezu kwalokho besebephazamisa nokusebenza kukamlawuli okwaphoqa uMnyango ukuthi ubuyele eNkantolo. Nangempela ngomhla zingama-31 kwekaMfumfu wezi-2020 iNkantolo ikhiphe isinqumo esivimba laba bobathathu Kanye nawo uMkhandlu uqobo ukuba baphazamise ukusebenza kukaMlawuli. INkantolo iphinde yavuna isinqumo sakhe uMlawuli sokumisa uNtanzi emsebenzini. Kuthe kungakapholi maseko umkhandlu naye uNtanzi bafaka isicelo sokudlulisa leso sinqumo. Kuyilungelo labo kodwa isigcawu sokuqondiswa ubugwegwe siyaqhubeka. Kungebelona iqiniso ukuthi uNtanzi uyasukelwa.

Umbiko wesibili wahlelwa ngokweSigaba 106 we Systems Act. Lo mbiko awukakhishwa ngenxa yokuthi awukakapheli. Uzokwethulwa uMhlonishwa noma izithunywa zakhe uma usuphothuliwe.  

  • Lolu daba luwuchungechunge, luyaqhubeka nangesonto elizayo. Zonke izinhlangothi zimenyiwe ukuba ziphawule.
Scroll To Top