Now Reading
Sihlabe ngedolo phezu kwesihlangu iSILO sanxusela ama-Afrika
Dark Light

Sihlabe ngedolo phezu kwesihlangu iSILO sanxusela ama-Afrika

Umlayezo weSILO mhla zi-4 kuNtulikazi wezi-2020 ngosuku lokukhumbula ukubhujiswa kweSigodlo sasOndini ngowezi-1879 

Ngale ntambama ngikhuluma nani ngisezintabeni zasOndini. Ngembathe iNgonyama uCetshwayo kaMpande owama noyihlo kule ndawo bevikela lokho esabe siyikho, esiyikho nesisazoba yikho kuze kube ngunaphakade. Angimile lapha njengeNkosi yabanqotshwa kepha ngimi njengoziqhenyayo ngokuhlala eSihlalweni esakhonjwa ngumunwe womlando ukuba siyoba ngesikaZulu. Ngimi ngokuziqhenya ngoba ngiyazazi ukuthi ngizalwa ngobani. 

Unyaka we-1879 kwakungunyaka omqoka kuZulu. ISihlalo sikaZulu kanjalo nesizwe sabe siphambi kukaJehova yena owahlulela konke. Kwakungaleli langa mhla zizi-4 kuNtulikazi we-1879 lapho ukuphila kanjalo nekusasa likaZulu neSihlalo kwabe kusemseni kaJehova. Ngokwezinhlelo zabahlaseli leli kwabe kungelamanqamu ngoba nakanjani uZulu kwakumele ajeziswe futhi abhujiswe aphele ebalazweni lomhlaba. Kuleyo ntambama nakuloyo nyaka umlando kaZulu wabhala hhayi kuphela ezibhebheni zomlando kepha nasezinkanyezini. 

Kwathi ngoba konke akukhona okomuntu kepha kungokukaJehova yena wenqaba nathi njengoba kwathi noma kubhujiswa iSigodlo okuyinhliziyo kaZulu kepha kwakhona okuthize emlotheni nakhu nje namuhla sikhona. Ngikubalula lokhu ngoba ngiyakholwa ukuthi namuhla uZulu neNingizimu Afrika kanjalo nomhlaba jikelele babhekene nesimo esavelela oyihlo Ondini ngowe-1879 lapho uhlelo lwababi lwabe luzobhubhisa kepha isandla soMusa sala. Namuhla sibhekene nokhuvethe isiqhwaga uqobo lwaso. Ishinga elihlasela  lingakhethi lishiye kudangelwe.  Lolu hlobo lwesitha lwehlukile ngoba kalubonakali futhi luthola abagilwa umzuzu nomzuzu, usuku nosuku. 

Sikhuluma nje sebeyizigidi abathintekile, kanti izibalo ziyaqhubeka. 

Ukwesaba okukhona kukhulu njengoba amalungu emindeni kumele akhethe phakathi kokuphumela phandle eyoqhwanda impilo noma ahlale ezindlini. Kwabanye ngalesi sikhathi wukukhetha ukubulawa yindlala endlini noma ukubulawa wukhuvethe ngaphandle. Lesi yisikhathi esidinga ubuholi nabantu abamaziyo uNkulunkulu. Abaziyo ukuthi ngale kosizi kukhona ukuphila okungcono. Abaqondayo ukuthi ezinye izinto ezenzeka kithi kusuke kuyizithunywa zokusisondeza kuMdali. 

Namuhla iNingizimu Afrika nomhlaba kusondezwe phambi kukaSimakade. Ukhuvethe  lube yisithunywa sokuba sisondele. Ekusondeleni kwethu kuSimakade kuhle samukele ukuthi Yena wehlukile ngokwenza. Umlando kaZulu uwubufakazi balokho nobukhona bukaSimakade ngazo zonke izikhathi ikakhulukazi lezo ezimqoka.  

Lesi yisikhathi esimqoka kithi njengesintu. Yisikhathi lapho kumele sizibuze okuningi ngathi kusuka ekwenzeni kwethu nasekungenzini.

Ukhuvethe lusenze sahlala emakhaya nobekulithuba lokuvuselela lokho okungumongo wobu-Afrika okuwumndeni. Yize sizwe kweminye imizi nemiphakathi sekukhona abasebenzise ukuhlala kwethu emakhaya ukuhlukumeza abanye, inhloso bekungeyona leyo. 

Ekuhlalisweni kwethu emakhaya sinikwe ithuba lokuxoxa njengemindeni, ukulungisa lapho bekonakele khona. Ukufundisana ngesiqu semindeni kanye nokuvikelana kanjalo nokududuzana. Bekusezandleni zamalungu emindeni ukuba lokhu eselulekwa ngakho ngongoti mayelana nenhlanzeko selusane kukho. 

Esimweni esejwayelekile besingadingi phoyisa nagumgedlela ngoba uZulu ophilayo kadingi ukweluswa ekwenzeni okulungileyo. Ngubani nje okumele akweluse ngokuthi uhlambe izandla? Ukuthi uvikele umkakho nezingane uma uyindoda? Asikho isidingo sokufaka uHulumeni nalapho engangeni khona, ngoba uHulumeni akangeni emzini yawobaba yithi okumele siyinakekele, siyivikele. 

Yithi okumele sivikelane ngoba umndeni okhulayo yilowo ovikelanayo ezimpini nasezifweni. Ngalesi sikhathi siyadinga ukukhalimana kanye nokubabaza ngamachilo enziwa ngabanye abazalwe baba ngabesilisa phakathi kwethu. Ngisebenzisa leli lokuzalwa njengomuntu wesilisa nje ngoba sekukhona ukudideka ukuthi kucatshangwe ukuthi wonke umuntu wesilisa usengabizwa ngendoda. 

Umbiza kanjani ngendoda umuntu odlwengula ingane eneminyaka eyisikhombisa nesalukazesineminyaka eyikhului? Yena onukubeza abafana ecashe ngokhololo nesiko naye usengabizwa ngendoda? Ongondli ekhaya naye usengaklonyeliswa ngegama elikhulu kangaka lokubizwa ngendoda?

Cha ngiyaphika, ngoba njengamadoda asikwazi ukunikela ngaleli gama ezinswelaboyeni eziyidlanzana phakathi kwethu. Namuhla ngibuza umbuzo owabe ubuzwa njalo uma sekungabonakali okwenziwa ngamadoda ezweni, ngibuza khona ukuthi ‘Akuphi amadoda’. Kwathulwa nje izwe seliphethwe ngosidlame nabadlwenguli. 

NjengeNkosi yenu noCethswayo ophilayo ngiyanijuba ukuba ngalesi sikhathi sokuhlaselwa yizinswelaboya, yimani ngomumo, vikelani abesifazane nezingane.  Vukani madoda! 

Ngalesi sikhathi ngifisa ukukhuluma nabelaphi besintu  kanye nalabo bomphefumulo. Kubelaphi besintu ngithi yazini ukuthi njengalabo basentshonalanga nani nimqoka ohlelweni lwezempilo kuleli. Njengoba kuthungathwa ikhambi nje nani ningazithambisi. Funani nani kepha niqinisekise ukuthi enikutholayo akulimazi abantu. Qaphelani ukuthi kungabi khona abaniqolayo nabasebenzisa ubizo lwenu budedengu. Ziqheliseni kulabo ngoba nina okwenu akwakhelwanga ukubulala kepha kwakhelwa ukuphilisa. Nginani futhi ngiyafisa ukuba ngibe nethuba nani ukuze sibhunge kabanzi ngomsebenzi wenu esizweni. 

Kanti nakulabo belaphi bomphefumulo esibabiza ngamagama ehlukene. Sithi ngabefundisi, osobaba, abaprofethi , abashumayeli njalo njalo. Nani ngithi ubukhona benu esizweni kumqoka kakhukukazi ngalesi sikhathi. Abantu bakababa neNingizimu Afrika iyanidinga. Nina njengoba nami ngazi niyazi ukuthi isidalwa esingumuntu singephile ngokudla okungena emlonyeni kuphela. Niyazi ukuthi umuntu uyadinga ukondliwa ngokomphefumulo. Sinabantu okuthiwa banakho konke lapha emphakathi kepha uma usubuka ukwenza kwabo uyabona ukuthi sebekuphethe konke , abangenakho wukugcwaliseka emphefumulweni. Abantu lapha phandle bomele amaqiniso kamoya. Akekho uhulumeni noma iqembu elingabondla ngaphandle kwenu. Kepha sengikushilo lokho nakini ngithi qaphelani ngoba sebekhona abazibiza ngani, abajivaza lokho naloyo enimumele lapha emhlabeni. 

Nani ngiyanijuba ukuthi nisabalalise  nishumayele izindaba ezimnandi. Yondlani abantu bakababa ngeZwi. Baboniseni iqiniso lakudala nibabonise nokukhanya kwaphakade. Isizwe esingamazi uJehova sinqunu ngakho nina sembathiseni ngoba lolo wubizo lwenu.  

KuMakhosi ezizwe, abazukulu bamadoda alwa lapha Ondini nakuzo zonke izinkalo zeleNdlovukazi uMthaniya  yini engingayisho kini namuhla eningayazi? Uthando lwami ngani lwedlula konke. Nina niyimi njengoba nami ngiyini. Ubukhona kweSihlalo phakathi kwenu kuwubufakazi bokuthi ningoyihlo naphila kule nhlabathi njengoba nanamuhla nisabizwa ngabo oyihlo. Ngiyazi ukuthi izwe leli alikhona lokhu esikufisayo kepha lingelethu. Uholo lwenu ezintweni ezithinta umphakathi luyadingeka. Njengoba ngangikhona ngesiqu seNgonyama uCetshwayo endulo, nanamuhla ngikhona ukunihola. Futhi akukho okungangijabulisa njengokwazi ukuthi sindawonye kulenkonzo yesizwe. Thathani izihlangu zokhokho benu nime ngakimi, nime ngasesizweni. Ngithi kini egameni loyihlo, amadelamzimba. Manini eqinisweni, yibanini yizwi lobuqotho phakathi kwesizwe. Kini isizwe asibone okuhle, okwakhayo nokusulungekile. 

Bomama balesi sizwe nani madodakazi ami. Singayini isizwe ngaphandle kwenu boNomathemba? Sizalwa yini,  sikhuliswe yini siphinde siqondiswe yini. Namuhla ngiyazi nihlatshwe yiva elibuhlungu ngoba nihlukunyezwa ngamadoda, amadodana, abanewenu  nabazukulu benu. 

NjengeNkosi yenu ngiyashweleza esiqwini esingumama, uNomkhubulwana nakuzo zonke iZinyandezulu neziNdlovukazi zesizwe.  Uma kuphela lolu khuvethe ngiyafisa ukuhola umsebenzi wokugeza wonke amakhosikazi nezingane ezahamba kabi ngaphansi kwesimo sokuhlukunyezwa nokudlwengulwa. Ngiyasizwa isililo sabo ngoba bahamba bedumele, benukubezekile. Isizwe esingabavikeli abesifazane baso asikufanele ukuba nesabelo sokuphila nokuhlonishwa. 

Uma ngiqala inkulumo yami ngithe ngisezintabeni zasOndini nokwabe kuyihlokodolobha kaZulu. Ngamafuphi ngisenhliziyweni yoMbuso kaZulu. Khona lapho ngabuye ngathi sinaMakhosi ezizwe siphila ngaphansi kwezimo kokunye ezingahambisani nalokho okwabe kulusikompilo lwethu. Umlando uyasivezela ukuthi uMbuso kaZulu njengokubunjwa yiNgonyama uShaka kaSenzangakhona wabe ungabhekile nje kuphela inhlalakahle yabantu kepha wabe uqaphe futhi welusa nokulondolozwa kwemvelo. 

Yize abantu bengasasho nje, kepha  indawo le namuhla eyisiqiwi iHluhluwe yingxenye encane yalokho uMbuso kaZulu ngaphansi kweLembe owabe ukulondolozile. Kule ndawo eyabe inkulu ngendlela eyisimangaliso kwabe kuvunyelwe ukuba kuphile lonke uhlobo lwesilwane olwabe lwaziwa ezweni. Kunemithetho enqala eyabe iqinisekisa ukuthi kuphiliswana kanjani nezilwane. Kwabe kungagcini lapho ngoba nakuzo izitshalo kwabe kuyisimo esifanayo. Umuntu waye ngagawuli nje noma yinini. Ungazingeli nje izilwane ngesikhathi zisancelisa lokho kwabe kulicala elibovu. 

Engizama ukukusho lapha wukuthi izilwane eziyifa lethu kanjalo nezitshalo kusengcupheni ngesikhathi sethu. Ziyabulawa izilwane kusuka kobhejane nezingwe ngabantu abangazi ukuthi lokho kukhinyabeza kanjani imvelo. Abantu lapha bazigawulela nje izihlahla bethi benza imithi nakhona bengalandeli imithetho yesintu. Lobu budedengu busiqhatha nemvelo njengoba sesizwa ukuthi kunokuguquguquka kwesimo sezulu. 

Ngokwenkolo nangokosiko thina bantu singabavikeli bemvelo ngakho uma lifa ngathi likhulu icala esizethwesa lona. Asibuyele kulokho esabe siyikho, ukuba ngabavikeli bemindeni yethu kanye nemvelo esizungezileyo. Imvelo lena iyithi kanti nathi siyiyo. Uma sivikele yona sivikele thina qobo. 

Sengiphetha 

Ngikhuleka kuMvelinqangi, ngikhulekela ubunye ezweni. Ubunye kuHulumeni nasemaqenjini aphikisayo, ngaphakathi nangaphandle kwePhalamende. Ngikhulekela ubunye kuzo zonke izinhlanga ezikhona ezweni. Kulezo ezabe zilwa ngithi impi isiphelile, akubuyiswane kubanjiswane. 

Ngikhulekela ubunye kuwo wonke amabandla engaziyo ukuthi omubi uwaqondile ngenhloso yokuwisa ugange lukaMoya oluvikele isizwe.

Ngikhulekela izimpendulo zikaMoya zona ezibuka ngale kwengcebo emabandleni. Ngikhulekela nemindeni okwabekwa kuyo abaholi bezenkolo ukuthi ibumbane. Ngikhulekela ubunye ezinganeni zikaMasango. Ubunye ezinganeni zikaModise. Ubunye ezinganeni zikaLekganyana ubunye nasezinganeni zikaBhombela, uMqaliwendlela.  Ngithi le mizi yabe iphakathi kwethu ngesizathu sokondla imiphefumulo hhayi ukuxabana. Ngithi nezidalwa zale mizi aziphakame zinxuse kanye nami ukuba kube nobunye. Ngikhulekela ubunye kwabenkolo yobuSulumane, ubuKhrestu, amaHindu, amaRasta nabanye. Ngikhulekela ubunye kumaZiyoni kaJehova. 

Ngalesi sikhathi ngibeka imboni yamatekisi ngithi ayihlale phansi ibambe umthetho. Nayo ngithi ayisondezwe etafuleni, ingabukelwa phansi. Khona lapho nayo ngithi ayamukelane ixolelane ngoba seliliningi igazi elichithekile kungenasidingo. 

See Also

Nkulunkulu wabazali babazali bethu namuhla ngikhuphula izinsizwa obungiphe zona, aMakhosi ezizwe okuthe ngalo nyaka asishiya. Ngiyabonga ngokungiboleka wona angawakho ngiwanikela kwabakwabo ukuba edlulele kuwe. 

Ngikhulekela zonke izinhlaka zoBukhosi ukuba ngalesi sikhathi sokhuvethe ziphephe. Yilwa nabalwa nathi Simakade, mana ngakithi njalo hawu lethu lasendulo. 

KuNdlunkulu kaZulu yesikhathi sami ekhona nedlulile ngikhulekela ubunye ngokwazi ukuthi uma ilula yona nami ngiba lula nesizwe sibalula. Kuyo Simakade hlumelelisa ubuqotho, ukuzazi nokuzihlonipha. Buyisa isithunzi seNdlunkulu kaZulu, kwabancane bayo tshala lokho owakutshala kithi okuwuthando, ukuhloniphana nokuzwana. 

Simakade ngibeka lesi Sihlalo sakho owasiboleka uZulu. Usume naso kuzo zonke izivunguvungu. Wama naso sebefungile ukuthi ngeke siphakame . Siphakamise Simakade nangalesi sikhathi. Singesakho njengoba noZulu kungowakho. Yima nabama naso, ulwe nabalwa naso ngoba singesakho.   

Simakade ungaqheli kithi yize thina sesaqhela kudala kuwe. Lesi sifo, ukhuvethe  esaziyo ukuthi ngegama laKho singashabalala, ngiza kuwe ngembathe isililo sabantabakho. Ngembathe isililo sosonhlalakahle abasebenza ubusuku nemini nababona lukhulu. 

Ngembathe isililo semindeni ephoqeleka ukuba ngalesi sikhathi ifihle izihlobo zayo ngaphansi kwezimo ezingajwayelekile. Bazilondoloza bengazibonanga ngenxa yemithetho elawula izwe ngalesi sikhathi. 

Simakade ngiza kuwe kule ntaba nakulesi Sigodlo sakho Ondini, ngithi fihla Simakade ubuso bakho ezonweni zethu, ngokwenza nangokucabanga. Bese ubheka lokho okuhle esikwenzileyo ukuze ngathi Wena udunyiswe. 

Kumadodana kaZulu  asala lapha Ondini ngonyaka we-1879. Ngithi niyadela nina enabe nilapha. Ngithi phumulani Zulu impi isiphelile, nalwa ukulwa okuhle. Kumadodana abahlaseli asala lapha ngithi nakini impi iphelile nani seningabami sengimele oyihlo abanijubayo ngithi nani phumulani ngoba impi iphelile. 

Ngabe angenzi kahle uma ngingabeki izwekazi i-Afrika ngalo mzuzu. UZulu engiyiNkosi yawo uxhumene nama-Afrika onke ngakho ukukhwehlela kwethu kuwukukhwehlela kwe-Afrika. Ngalesi sikhathi sokhuvethe ngibeka amazwe kanjalo nabaholi base-Afrika. Ngibeka imiphakathi yakuleli lizwekazi, ngithi Nkosi Sikelela i-Afrika, yizwa imithandazo yethu ngalesi sikhathi. 

Ngithi ayithule inganono, awathule amabhomu. Kubakhuzi bezimpi ngikhuleka ukuba kufike kubo isithombe senhlupheko abayidalayo ngenxa nje yomgolo wamandla nengcebo. Abaqonde ukuthi abakwenza kubantu kudlavuza impilo kuqede namathemba ezizukulwane. Kulabo ababuthwa ukuba bayolwa ngithi nakubo akufike ukuthi kukhona ezinye izindlela zokulungisa isimo. Abangavumi ukusetshenziswa ezimpini zezigodi, zemikhaya nezamazwe. 

Kubaholi bamazwe ngithi lesi yisikhathi sokuma ndawonye. Ngiyazi ukuthi selokhu kwathi nhlo iqiniso lihlale liyintandane. Ngalesi sikhathi ngithi alithole umzali nabalingani kini. Melani iqiniso, lungisani amazwe enu, lungisani amazwe angomakhelwane, holani ngobuqotho. 

Aziphele izifo buphele nokweba kunalokho kuhlinzekelwe abampofu ngoba ingcebo uSomandla asipha yona isanele sonke uma singenawo umgolo. . 

Ubugebengu ezweni lethu budlangile. Phezu kwemizamo kaHulumeni nezinkantolo abantu bayaqhubeka nokugila imikhuba. Okubuhlungu wukuthi awasekho namahloni ngoba sekwebiwa nale yosizo. 

Siyazizwa izinsolo zalabo asebesavuna kuyo le yokhuvethe. Kulokhu sinxusa uHulumeni ukuba kaqaphe ngoba inkinga ikhona ngaphakathi kuye nangaphandle ngoba amaqola lawa acosha ulwazi kubo abangaphakathi. Kulabo abakuHulumeni sithi akubuye  unembeza, sithi buyani kuleyondlela yobumnyama ngoba kayigcolisi nina kuphela kepha iguqisa nomnotho wezwe.

 Ngala magama ngithi Zulu, Ningizimu Afrika, Afrika nomhlaba wonke asibuyele kuJehova yena oyisiphephelo sethu.

  • Le inkulumo yeSILO efingqiwe 
Scroll To Top