Now Reading
AmaNgisi anonya emizamweni yawo yokuthola ISilo uCetshwayo
Dark Light

AmaNgisi anonya emizamweni yawo yokuthola ISilo uCetshwayo

Abantu abaningi bahlukunyezwa ngendlela eyayinonya, bashiselwa nemizi kodwa iningi labo laqoma ukufa kunokusikhaphela iSilo samabandla Onke. ISILO uCetshwayo wagcina eboshwe mhla zingama-28 kuNcwaba kwaDasa enkabeni yeNgome. Kwathi laphp amaNgisi ebona amaqhugwana aqiniseka ukuthi ayesemtholile.

AmaNgisi ayefuna ukuqiniseka ukuthi uCetshwayo wayeseqhugwaneni elalikhulu aselayela uMartin Ofteborro owayeyindodna yomumishinali owayebaphelekezela ukuba ammemeze. Wasememza ngegama lakhe lobunsizwa wathi: Magwegwana. Ucetswhayo wayemazi kakhulu lomfana kusukela ebuncaneni bakhe.

“Uyihlo wayengesiye yini umngani wami isikhathi eside ukuze ungenze nje?’ UCetshwayo ambuze ediniwe.

UMartin wabindeka. UCetshwayo waqakla wenqaba ukuzinikela esotsheni elalingelona uJenene, kodwa waphokqeka ukuthi azinikele ngoba amaNgisi amthembisa ukuthi ayezomdubulela khona lapho. Wasephuma-ke. Waphuma hhayi ngoba esaba ukufa kodwa waphumela ukuzokwazi ukuhola isizwe sakhe esasikhubazekile nangomuso. Wagcina elibhadula ngezinyawo izinsuku ezintathu lapho amabutho amaNgisi ayejabaule efa, egibele amahhashi wona. Bbabuyela Ondini.

Inhliziyo yakhe yayibuhlungu okwakungenamkhawulo lapho efica kusele amalawu ayeyishumi kuphela Phakathi wezinkulungwane ezazingqongqisiwe zingumlotha. Kwathi eholelwa ethendeni lalowo owayehola amasotshaamaNgisi eNatal uSir Garnet Wolseley kwenzeka into eyayikushiya ubambe ongezansi ngempela.

Ibutho lombimbi lwamaNgisi (BIF) elalinqontshwe iSilo Samabandla Onke labonisa inhlonipho eyayisimanga ngokuthi lapho uCetshwayo edlula Phakathi kwezinhlaka zamasotsha amhlophe, ashaye indesheni egxumeke izijula.

Akekho owayecabanga ukuthi ayengenza into enjena. Ngaaphandle kokupholisa amaseko uWolseley wabikela uCetshwayo ukuthi umbuso wakwaZulu wawusuhlakazekile. Kanto lonke izwe lamaZulu lalizohlukaniselwa abantukazana namakhosi ayesekela amaNgisi ngempi.
Kodwa akusho emva kwalokho kwamphula inhliziyo kakhulu nokwenza uCestwhayo.

See Also

Wasemtshela ngenkulu indellelo ukuthi wayengeseyona inkosi kodwa wayeseyisiboshwa sezimpi (prisoner of war) esasizoyiswa ejele kude le eKapa. Wasesukuma esihlalweni sakhe uWolseley waqonda kumgexo wasebukhosini wezinzipho zembube owawusentanyeni kaCetshwayo, wawudluthuyla, maqede wasemkhakhabisa ethendeni lakhe.

Akenze lutho uCetswhayo, wamane wathuula nje esenza amasu esikhathi esizayo. UWolseley wansondo wathumela umgexo wembube kumkakhe uLouisa eNgilandi. Wamyalela ukuba makawuhlukanise, bese uzipho ngalunye alubhale: Cetshwayo 28 August 1879. Emuva kwalokho awanike abangani babo besifazane.

Nguye kanye loWolseley owayeyingweti yojudubula owalwa empini yaseKrayimeya. Lapho wayechitha khona isikhathi ngokudubula amaRashiya ayevathazelak

Scroll To Top