Now Reading
AmaNgisi azama ngazo zonke izindlela ukuhlambalaza iSilo uCetshwayo
Dark Light

AmaNgisi azama ngazo zonke izindlela ukuhlambalaza iSilo uCetshwayo

Kuqhubeka oshicillelweni olwedlule: Wakusho waphumisela encwadini yakhe i-All Sir Garnet. Waze wabhalela ubabekazi wakhe owayesegugiile ngakho wathi: Ayikho into emnandi njengokubulala abantu uma uqeda isizungu. Waze waqala nje, kungabe sengathi ungaphindaphinda ubulale. Kuyinto emnandi kabi kabi”

Ukuhlukaniswa kombuso kwaZulu
Uhambo lokuya ejele leNkosi uCetshwayo aluphelanga oNdini. Bamhambisa ngezinyawo ibanga elalingamakhilomitha cishe ayeyi-140 ukuyofika ogwini lapho ayelindwe khona umkhumbi. Wafika isithunzi sakhe singathintekanga nakancane. Kodwa ambhuqa amaNgisi, akhuthaza abafazi nezingane zabo ukuthi zimjikijele ngamatshe njengojesu eya eKhalivali.

Wayevunule ephelel kodwa amaNgisi amphonsela ngengdwangu yetafula( idamask) ukuba amboze umzimba wakhe ngayo. Wanqaba, ayesemsabasi ngkumkhumula abenqunu phambi kwabantu. Kwayima esezimboza-ke.

Amlindisa isikhathi eside ngaphambi kokuba agibele umkhumbi. Izigi zakhe zazamazamisa umhalaba eseyongena emkhunjini wezimpi iHMS Natal mhla ziyi-4 kuMandulo ngowe-1879. Wayehamba nentandokazi yakhe uNompaka kaSekethwayo nabanye oNdlunkulu kanye nabaphelezeli basebukhosini.

Lapho umkhumbi unyelela usuka esikhumulweni semikhumbi sesikhashana ePort Durnford ecelemi lapho umfula uMlalazi ungenisa khona ngaseMpangeni, uCetshwayo wayokuma emphemeni. Wema wabuka ugu lombuso wakhe luhlehla. Inhliziyo yakhe yasala kumindlunkulu eyayilila ogwini, wafunga buthule ukuthi wayezobuya , futhi wayezobuya ephila.

Kwathi befika eKapa wayesegqoke isidu emnyama bhuqe nesigqoko sakhona eside esimnyama ngoba wafuna izimpahla zabamhlophe kulaba ababembophile. Akwangabonakala ukuthi wayeqala ngqa ukugqokaezabamhlophe ngoba wayekhululekile futhi zimfanela kabi. UCestwahyo wayebuse iminyaka eyisithupha nje, owakhe kwakuwumbuso owawunezibhelu ngempela yeka eneminyaka eyayingama-52 kuphela.

See Also

Wayesenqobe isizwe somhlaba kodwa naku wayeseyisiboshwa sabo manje. Kuphinde futhi, isizwe samaZulu singabi nankosi kodwa kulokhu uMkabayi kwakukade esaba mathambo amhlophe. Ikusasa lalibukeka lifiphele kanti noMntwana owayekhethelwe ubukhosi uDinuzulu kwakusengumfanyana nje eneminyaka eyayi-12 kuphela.

Emva kokuhlazeka e-Afrika kude le ngale komhlaba-10 Downing Street, e London babethathe isinqumo sokusishanyela masiqede siphel;e nya isizwe samaZulu, singasoze siphidne sivuke ftuhi. Ngakh-ke ukubanjwa kukaCetswhayo kwakuungundabazekwayo emazweni omhlaba , kanti onke amehlo ayekubheke ngabomvu ukuthethwa kwecala lakhe.

UWolseley wayebize imbizo kazwelonke ethafeni leMfolozi mhla lulu-1 kuMandulo ukuzomemezela imibandela yesivumelwano soxolo. Kwafika amakhosi ayengaphezu kwama-200 nabantu bengamanzi okuphala izikhumba.

Scroll To Top