Yikuphi esingakufunda kuDkt uMartin Luther waseGermany?

Ngomhla zingama-31 ngenyanga kaMfumfu, kwagujwa iminyaka engama-500 kusukela kwaqalwa inguquko yebandla likaJesu Khrestu e-Europe ngokushumayela…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
ILanga lamaNazaretha iNkosi uJ.G. Shembe

Mhla u-Isaya Shembe eseba nguMphrofethi, iZwi elafika kuye lamyalela ukuthi ahlukane namakhosikazi akhe. UMphrofethi wayenamakhosikazi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ivangeli loMphrofethi uShembe ngobuNazaretha

Ngalelisabatha funda ngevangeli loMprofethi uShembe ngobuNazaretha SESIZIBALE zonke izindawo uMphrofethi azihamba, eshumayela ephilisa abantu ezifweni…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukuzalwa nokukhula koMqali Wendlela yamaNazaretha

Indaba kaShembe isukela kukhokho wakhe uMzazela Khumalo owayakhe kwaCeza esifundankantolo saseMahlabathini   IGAMA elithi “Shembe” lafika ngephupho…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
INkosi uVimbeni Mbusi Shembe: UThingo Lwenkosazana

IVESI lama-46 nelama-47 oMthandazo weSabatha uMphrofethi wabhala wathi: “Fundisa indodakazi yakho ingazoni. Wena-ke ndodakazi, lalela…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umlando ngomqambi wendlela yamaNazaretha

U-Isaya Shembe wayezalwa nguMayekisa kaNhliziyo, kaMzazela kaSokhabuzela kaNyathikazi Khumalo. Unina kwakunguSitheya Radebe. Isambulo ngoShembe savela…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Bambelela kokwakho ungafisi okukamakhelwane wakho

“Ungafisi indlu yomakhelwane wakho; ungafisi umfazi womakhelwane wakho, nenceku yakhe, nencekukazi yakhe, nenkabi yakhe, nembongolo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now