Now Reading
Ivangeli loMphrofethi uShembe ngobuNazaretha
Dark Light

Ivangeli loMphrofethi uShembe ngobuNazaretha

Ngalelisabatha funda ngevangeli loMprofethi uShembe ngobuNazaretha

SESIZIBALE zonke izindawo uMphrofethi azihamba, eshumayela ephilisa abantu ezifweni eziningi, umbuzo uthi kulo lonke leli lizwe uMphrofethi wayebatshelani abantu? Kuleli vangeli uShembe wayethi abantu abakhonze uJehova ngokugcina imithetho Yakhe.  Leli vangeli walibiza ngokuthi ubuNazaretha, kwathi abalandeli bakhe wababiza ngokuthi ngamaNazaretha.  Leli vangeli walichaza kahle esihlabelelweni sama-208.

UMphrofethi uthi zonke izizwe ilizwi eliyilo elivela kuJehova zolithola ebuNazaretheni, ngabo zikholwe zichichime. Lo myalezo uMphrofethi wawushicilela encwadini, ‘Izihlabelelo ZamaNazaretha’ Konke okukule ncwadi kwabhalwa nguMphrofethi. Yize wayengafundile, wakwazi ukuba nomabhalane ababebhala akushoyo ngaso leso sikhathi. UMphrofethi wayebiza noma ngubani ofundile, athi, ‘bhala engizokusho’ akhulume, umabhalane abhale.

Ngaphandle kwezihlabelelo, uShembe wabhala nezincwajana ezingashicilelwanga, kodwa eziyinqolobane yezimfundiso eziningi zoMphrofethi. Izihlabelelo ZamaNazaretha ziqukethe imithandazo emithathu, okunguMthandazo WokuVuka, WokuLala noWeSabatha. Emva kwale mithandazo kunamahubo oMphrofethi bese kulandela aweNkosi iLanga.

Izimfundiso eziningi nezisemqoka zoMphrofethi ziqukethwe yile ncwadi. Emithandazweni yomithathu, uma eqala ekhuluma kumaNazaretha uthi, “Bandla likaMenzi wezulu nomhlaba.” Lokhu kusifundisa ukuthi uShembe wayazi ukuthi iBandla lamaNazaretha akusilo elakhe, kodwa ngelikaJehova. Ukubiza uNkulunkulu ngokuthi, ‘Jehova’ yilona gama uShembe alisebenzise kakhulu kunawo wonke amagama asencwadini Izihlabelelo ZamaNazaretha.

Ukuba ngumNazaretha kusho ukuphila impilo yobungcwele uze uyokufa. Lokhu uShembe wakubhala kuyo yomithathu imithadazo lapho ethi: “Khumbula ukuthi namuhla usuwenze isivumelwano noJehova uNkulunkulu wakho, sokuthi uyohlala endlini kaJehova kuze kube sekupheleni kwezinsuku zakho.” La mavesi kuMthandazo WokuVuka asevesini lesi-9, kuMthandazo WokuLala evesini lesi-12 kanti kuMthandazo WeSabatha usevesini le-11.

Ngale nkulumo uShembe wayegcizelela ukuthi uma umuntu eba ngumNazaretha usuke ethatha isifungo sokuthi useyobuswa indlela yokukholwa ebekwe nguJehova kuze kube sekufeni kwakhe. Amavesi afakazelwa yilana yilawo atholakala evesini lesi-3 nelesi-4 eMthandazweni WeSabatha athi: “Mesabeni uJehova zizukulwane ngezizukulwane, nigcine imithetho yakhe owasilobela yona uJehova ngeNceku yakhe uMose, ukuze ukudumisa kwenu kwamukeleke kuThixo wemikhosi.  Ngokuba uma ningamdumisi ngemithetho yakhe akanakunehlisela izibusiso; akasoze ayemukela imithandazo yenu uma ningayilaleli imithetho yakhe niyigcine.”

UMthandazo WokuVuka wehlukaniswe izigaba ezimbili. Esokuqala sifundisa ngokukholwa, esesibili sifundise ngokusebenza. Evesini le-10 uShembe uthi: “Ungaphuthi ukumkhonza uJehova uNkulunkulu wakho ngale mini akuvuse ngayo. Umkhonze ngayo yonke inhliziyo yakho nangawo wonke umphefumulo wakho okungokukaJehova. Umkhonze ngokumthanda; noma uhamba endleleni emini mkhonze ngoba uthwelwe nguye nasekuhambeni kwakho; noma uhlezi endlini yakho emini mkhonze.”

Ekufundiseni ngokusebenza evesini lama-24 uMphrofethi uthi:  “Noma libalele lima, ngoba awusazi isikhathi uNkulunkulu ozonisa izulu ngaso. Noma liyana lima, uhlakule, ulinde, kungonakali okulimileyo nokuhlakulileyo. Uyoba uyezwa ke, ungabi isedeleli salamazwi.”

UMthandazo WokuLala ufundisa ngokudumisa uJehova kusukela ekuqaleni uze uyophela. Evesini le-16 uShembe uthi: “Ngezinsuku zonke zokuphila kwakho uma ulala ubomkhonza uJehova uNkulunkulu wakho, uThixo wakho. Ngosuku lwenhlupheko umbize uyakukulalela, uyakuza akusindise uma uyendlala ngezikhathi zonke inhliziyo yakho emkhondweni yezimemezelo zezwi lakhe.”

UMthandazo WeSabatha wehlukaniswe izigaba ezine. Esokuqala isihlabelelo esinamavesi esewonke angamashumi amabili nambili. Lesi sihlabelelo sikhuluma ngomlando waleli bandla. Uma eqala  echaza lesi sihlabelelo uShembe uthi, “Isihlabelelo senkumbuzo yezizukulwane, senkumbuzo yokuzila, senkumbuzo kaNkulunkulu.” Lesi yisihlabelelo esiqukethe ezombusazwe phakathi, kodwa esingazukuzichaza lapha. Ivesi lesi-7 laso lithi, “Sabusa phezu kwemizi yabo  echithekile; ngokuba umusa wakhe uhlezi phakade.”

See Also

Isigaba sesibili sifundisa ngokukholwa. Amavesi amabili okuqala okungumavesi esi-3 nele-4 esesiwachazile yiwona ayisisekelo semfundisonkolo yeBandla lamaNazaretha.  Esesithathu sifundisa ngeSabatha. Evesini le-19 uthi uShembe: “YiSabatha namuhla bantu nonke nina enimesabayo uJehova; nina nabantwana benu, gcinani umthetho weSabatha. Ngokuba kuyintokozo enkulu kuNkulunkulu ukugcina iSabatha. Mina ngiyanincenga maNazaretha ngegama leNkosi uJehova. Ningazenzi lukhuni izinhliziyo zenu bantwana bakaSenzangakhona.”

Isigaba sesine  sifundisa ngokuhlonipha. Evesini lama-34 uShembe uthi, “ UNkulunkulu akakunike wena ndoda oyinhloko yendlu yakho inhliziyo yokufundisa indodana yakho ukuhlonipha uyise, nokuhlonipha unina wayo; ukuze isono sokungahloniphi kwayo abazali bayo singabizwa phezu kwakho.”

Ngaphandle kwale mithandazo, uMphrofethi wabhala izihlabelelo ezingama-216 ezithinta yonke impilo yomuntu ngokwahlukana. Ziningi kakhulu lezi zihlabelelo ukuthi singakwazi ukuzichaza ngasinye, kodwa lezi zihlabelelo ziyimvuselelo yomuntu ezimweni eziningi. Ezinye izihlabelelo zikhuluma ngobukhulu bukaNkulunkulu, ezinye zikhuluma ngezulu, ezinye zikhuluma ngesihogo, ezinye ziyaduduza ezinsizini ezahlukene, ezinye ziyashumayela ezinye zifundisa ngeSabatha, njalo njalo. Ukunikeza isibonelo  sizobala izihlabelelo ezimbalwa njengalezi: Isihlabelelo 76 nesihlabelelo 195.

Kubalulekile ke ukuqonda ukuthi uMprofethi uma kuthiwa wayehamba eshumayela, kulezi zinsthumayelo ivangeli lakhe lalithini.

Scroll To Top