UMvikeli weButho: Imizamo yeSILO yokugeza iButho kukhucululeke ipolitiki yamaqembu

Kulesi siqephu uMfo wakwaNomajalimane (onguMhluzi Omkhulu kwelaboHlanga) usilandisa ngemizamo yeSILO yokugeza iButho kukhucululeke ipolitiki yamaqembu.…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
UNomanzi: Masifundisane ngobumqoka bokulawula amanzi

UNomanzi (olifuzamuntu) ungowesifazane wasekhaya okhaliphile ofundisa umphakathi nobumqoka bokulawula amanzi....

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Iphodikhasti: UMsombuluko wesinqumo – Imithetho Yokhetho

Nina boHlanga, ukhetho lohulumeni bendawo selumenyezelwe. Ukhetho luzoba ngoMsombuluko mhla lu-1 kuLwezi ngowezi-2021. Lesi yisikhathi…

Iphodikhasti: Ipoliki yokhetho lohulumeni bendawo – Ingxenye 1

Nina boHlanga, ukhetho lohulumeni bendawo selumenyezelwe. Ukhetho luzoba ngoMsombuluko mhla lu-1 kuLwezi ngowezi-2021. Lesi yisikhathi…

Ubumqoka bokubhala nokushicilela ngesiZulu

Kulesi siqephu sokuqala uMfo waKwaNomajalimane uxoxa nongoti bolimi: uSolwazi u-Otty Nxumalo, uMnu uNhlanhla Xala (onguMhluzi Omkhulu kwelaboHlanga) neciko uMnu uMbuso Khoza mayelana nobumqoka bokubhala nokushicilela ngesiZulu.

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here