Now Reading
Abawuvali umlomo osomabhizinisi abancane ngoxhaso
Dark Light

Abawuvali umlomo osomabhizinisi abancane ngoxhaso

Kuqhume enkulu inhlokomo emcimbini wokunikezela ngezinsizakusebenza kosomabhizinisi abasafufusa abakhele uMasipala Wesifunda iKing Cetshwayo.

Lo mcimbi ubuyizolo ngoLwesibili eMelmoth Rugby Field, ngaphansi kukaMasipala uMthonjaneni, ube impumelelo enkulu njengoba ubuthanyelwe nangaMakhosi. 

Lolu xhaso oludle izigidi ezili-R10 lwenzelwe ukukhuthaza abantu ukuthi bangene emabhizinisini bakhe namathuba omsebenzi kuxoshwe ububha nendlala.

Balinganiselwa kwabali-100 osomabhizinisi abasafufusa abakwazile ukuthi bahlomule ngezinto akade bezicele ukuba belekelelwe ngazo ukuze bezoqhubeka namabhizinisi abo. 

ISifunda iKing Cetshwayo sinoMasipala abahlanu okubalwa uMthonjaneni, iNkandla, uMhlathuze, uMlalazi neMfolozi. 

Ezintweni ezithengelwe laba osomabhizinisi abahlomulile kubalwa izimbuzi, imishini yokuthunga, imishini yokugunda utshani, eyokulima, imishini yokudayisa i-airtime. kanye nezinye izinsiza zokulekelela amabhizinisi.

Omunye ohlomulile nokhulume nelaboHlanga uNks uNonkululeko Myiko wakaDlangezwa kuWadi 10 noneminyaka yobudala engama-32, oyilunga leBhekinhlanhla Project uthe: “Usuku lwanamhlanje luyisibusiso kakhulu, lide ibanga esesilihambile nozakwethu. UMasipala ulokhu uqhubekile nokusixhasa, sike sahamba ukuyofunda ukuthi ziphatgwa kanjani izimbuzi eCivic Centre nase-Owen Sithole College. Vele besinazo izimbuzi phambili lezi uMasipala asezingezile, zizosilekelela ukuthi siqhubekise ibhizinisi.”  

IBhekinhlanhla Project yaqala ngonyaka wezi-2015, iphethwe abantu besifazane abane nabesilisa ababili.

“Sahlangana sasungula leli bhizinisi ngoba sibona ukuthi amathuba emisebenzi ayamfimfa. Sasifuna ukuba sikwazi ukuziphilisa. Njengoba sithole lezi zimbuzi sithemba ukuthi kuzovula amathuba omsebenzi okuyinto esihlezi siyifisa” usho kanje. 

Utuse ukubambisana nokuhloniphana okuyikho okudala leli bhizinisi liqhubeke nokuma. 

See Also

Kuphinde kwathulwa amathrakhi aphatha amanzi azolekelela ukuwahambisa ezindaweni lapho kungekho khona amanzi. 

UMnu uThami Ntuli oyiMeya yesifunda iKing Cetshwayo uthe: “Siyababongela laba abahlomulile sifisa ukuba beqashe abantu bakhona endaweni. Lokho kobe kusho ukuvela kwamathuba emisebenzi lena engekho. Kuphinde kuthuthuke umnotho waseKing Cetshwayo ngoba abantu bangaphandle bazofuna ukuzothenga imikhiqizo yakhona lapha.”  

UMnu uNtuli uthe kusazoqhubeka ukuthulwa kwamanzi, ezindaweni eziningi njengoba behlezi benza. 

Izinga lokwentuleka kwamanzi lehlile esifundeni iKing Cetshwayo lisuka kumaphesenti angama-23 laya kwali-17 wamaphesenti, kusukela uMnu uNtuli engenile njengeMeya.

Scroll To Top