Now Reading
Ukucimakonga ugesi kunomlando wakho ngisho ngaphambi kowe-1994
Dark Light

Ukucimakonga ugesi kunomlando wakho ngisho ngaphambi kowe-1994

nguSikhumbuzo Ndlovu

Ukuhlupha kukagesi eNingizimu Afrika kwaqala kunganakekile phakathi kowe-1992 nowe-1994. Kwase kungukuqala kokucinywa kukagesi izikhawu ngenhloso yokuwonga nokubuyisa amandla awo, ukuphakela izwe.

Babembengceza noma babembangcaza, babelibalekela iqiniso, njengoba kwenza aboHlanga, mina nawe, izinhlangano, amaqembu epolitiki aboHlanga. Abakwa-Eskom babethi kwakudalwa ukwanda kwesibalo sabase besebenzisa ugesi.

Asilivume iqiniso, ngisasho namanje, ukuthi ukuphathwa kwezwe, kwe-Afrika ngaboHlanga, kwagcina mzukwana beqala, siqala ukusebenzisa imfundo, imali engokomqondo wabelungu.
Ukuba baliphethe izwe ngesingabo aboHlanga, nalabo abafuna ukuliphatha, ngabe sebangeza kudala ngesingabo ePhalamende nakomasipala. Hhayi umsindo sengathi lukhulu olusha abeza nalo.

Kwakufonelwa emisakazweni ukuthi izindawo zezinye izinhlanga wawungacimi ugesi njalo,ngeminyaka ebalulwe ngenhla nangeminyaka yowezi-2004 nowezi-2006.

Ingani u-Eskom wexwayisa ongqongqoshe ababekuHulumeni wamaBhunu, owawuholwa yiNational Party kowe-1992. Wexwayiswa nongqongqoshe ababekuHulumeni wedemokhrasi oholwa yi-ANC ngowezi-2004.

Ukuthi zasezindala izingqalazinda zokuphehla ugesi. Kwakudingeka izakhiwo, izindlela ezintsha nezinkulu zokuphakela izwe. Sasesandile nesibalo sabasebesebenzisa ugesi.

Kwakunesiqubulo kwa-Eskom sikaMnu u-Ian Campbell McRae, esasithi ugesi kuwo wonke umuntu. UHulumeni wobandlululo wawungakazimiseli ukufakela aboHlanga.

Kwakungenzeka babengeke besanakekela ugesi ngendlela nokunye, izwe selizophathiswa aboHlanga. Ukusula ubuthaphuthaphu kwababenolwazi kwa-Eskom, bangavinjwa ngoba babengancengiwe ngaboHlanga abasebewuHulumeni.

Kwakusaphathiswe uNgongqongqoshe uDawie de Villiers noGeorge Bartlett phakathi kowe-1989 kuya kowe-1994, ngenkathi uMengameli wezwe kusengumufi uFW de Klerk, kusukela zili-15 kuNcwaba we-1989, kuya kumhla zili-10 kuNhlaba we-1994, owashona zili-11 kuLwezi wezi-2021.

KuHulumeni wedemokhrasi, kwanguNgqongqoshe uMnu uPik Botha weNational Party ngowe-1994 kuya kowe-1996. Kwalandela abaHlonishwa be-ANC, uPenuell Maduna kowe-1996 kuya kowe-1999.

Kwaba nguNkk uPhumzile MaMlambo Ngcuka ngowe-1999 kuya kowezi-2005. Wayeyisekela likaMengameli wezwe uMnu uThabo Mbeki kowezi-2005 kuya kowezi-2008.

KwanguMhlonishwa uLindiwe Benedicta Hendriks zingama-22 kuNhlangulana wezi-2005 kuya kumhla zingama-22 kuNhlaba wezi-2006.

Kwalandela abaHlonishwa uBuyelwa Sonjica kusukela zingama-22 kuNhlaba wezi-2006 kuya kumhla zili–10 kuNhlaba wezi-2009. Kwawu-Elizabeth Dipuo Peters zili-11kuNhlaba wezi-2009 kuya kumhla zili-10 Ntulikazi wezi-2013.

Kwaba uMnu uDikobe Ben Martins zili-10 kuNtulikazi wezi- 2013 kuya kumhla zingama-25 kuNhlaba wezi-2014. UMhlonishwa uTina Monica uMaJoemat Pettersson zingama-25 kuNhlaba wezi-2014 kuya kumhla zingama-31kuNdasa wezi-2017.

Kwaphathiswa uNkk uMmamoloko uKubayi zingama-31kuNdasa wezi-2017 kuya kumhla zili-17 kuMfumfu wezi-2017. Walandelwa nguMnu uDavid Mahlobo kusukela mhlazili-17 kuMfumfu wezi-2017 kuya kumhla zingama-26 kuNhlolanja wezi-2018.

KwabanguMnu uThamasanqa Jeffrey ‘Jeff’ Radebe mhla zingama-26 kuNhlaba wezi-2018 kuya kumhla zingama-30 kuNhlaba wezi-2019. Manje kuphathiswe uMnu uGwede Mantashe kusukela zingama-30 kuNhlaba wezi-2019.

Wacinywa ugesi kulandelana ngowezi-2016, wokhetho loHulumeni Bendawo njengoba kwenzeka okhethweni loHulumeni Bendawo ngowezi-2021

Safihlelwa nguHulumeni ngenkinga kagesi ngaphambi kowezi-2004 nowezi-2006. Kwakuyizaba zokudayiswa kwezinkampani zikaHulumeni, ngokuyalelwa abelulekimbumbulu. Ingasaphathwa eyokwebiwa kwemali ngamasela nokungaqedelwa kwezakhiwo nokufakelwa kwezindlela ezintsha zikagesi.

See Also

Ngabe sengibhala uhlu lweminyaka emibili emva kokuqaphela kanzulu ukucinywa kukagesi ngowezi-2004.

Uhlu ngalutshengisa owayengusihlalo wethu uMnu. uMnyandu, nesekela uNtshangase bekomidi lentuthuko yomphakathi e-Extention One.

Ngaluhambisa loluhlu eThekwini, ehhovisini likaNkk. uLindiwe Mhlongo, owayeyikhansela laseChesterville uWadi 29, ziyisi-7 kuMfumfu wezi-2006, wangoMgqibelo.

Wabonga ukhansela, wathi lwaluzobasiza njengohlelo lomhlangano ngalelo sonto, ukutshengisa abakwagesi nababesebenza kwagesi lobo bufakazi obabumbeka.

Saziswa okokuqala ngabakwa-Eskom ngokucinywakonga ugesi, nohlu lwezikhathi ngowezi-2008. Kwaba sengathi u-Eskom noMasipala babelandele indlela engangibhale ngayo.Manje akusaqondakali.

Abantu ababenobufakazi ababubhalile, ngabakushoyo ukuthi abagcini icala,ukuthi kwaqala nini.

Ngawuhlaba inhlali, ngenqaba, bethi babezibhungela oMnyandu noNtshangase nabanye ukuba ngibe yikhansela.

Akavuselele izingqalazizinda zikaloliwe, zemizila, akhe nezinye. Akabenabaqaphi abaningi balezo zindawo futhi abakulezo zindawo.

Ugesi ucinywa abamathenda, befuna inkokhelo uma sebewulungisile. Basinda ngokulambisa emphakathini beyocima ugesi.

Scroll To Top