Now Reading
Ukuguqa kweTheku nengcindezi yokhetho kuKhongolose
Dark Light

Ukuguqa kweTheku nengcindezi yokhetho kuKhongolose

Idolobha iTheku (elike labizwa nge-Durban) labe lakhiwe ngenhloso. Ababusi bamakoloni lendawo babeyihlonze njengaleyo ezokwenza umnotho ugeleze. Kuyo bakha izimboni, izindlu nezikhungo ezahlukene.

Ngokuqonda ubumqoka beTheku emnothweni ababusi bangaleso sikhathi baze baqhamuka nohlelo lokusondeza aboHlanga ukuba bazoba yi ‘zimbamgodi’ ezizokwakha umnotho weTheku. Lolu hlelo lwabe luthatha abesilisa boHlanga ezindaweni zaMakhosi ukuzosebenza. Njengoba babe ngavunyelwe nje aboHlanga ukuhlala ezindaweni zakobelungu kwabe sekuqala uhlelo lwemizi namuhla ebizwa ngamahositela. Kwaqhubeka lapho kwase kuqhamuka izindawo ezaziwa ngamalokishi nayilapho izinkulungwane zaboHlanga zathutheleka khona. Kuze kube yinamuhla ubukhazikhazi baleli dolobha bakhiwe zingazi zaboHlanga abasebenza ezimbonini ezahlukene.

Namuhla yize lingeyona inhlokodolobha yesifundazwe kwabaningi iTheku liyisango lapho umnotho oza kulesi sifundazwe ungena khona ngenxa yechweba. Isikhungo samakhonteyina iDurban Container Terminal (DCT) eyakhiwe ngamangenalwandle amabili uPier 1 noPier 2 adlulisa amathrakhi ayizi-3 000 ngosuku athutha impahla. Lokhu kwenzeka ubusuku nemini futhi kuqashe abantu abevile ezi-2 500. Kamuva iDCT yaqopha umlando ihambisa izimoto eseziqediwe ukwakhiwa phesheya ezingaphezu kwezi-510 000 ngokuphela kukanyakamali owedlule.

Manxa ukude lesi sithombe sibeka leli dolobha njengendawo ehlelekile, enakekelayo nenabaholi abangenachashaza. Nokho akunjalo njengoba kuleli sonto kumenyezelwe ukuthi leli dolobha ngaphansi komthetho oyiSigaba 154 sesiqokelwe uMelusi, uDkt uCassius Lubisi. Ukuqokwa kukaLubisi nobenguMqoindisi-Jikelele ehhovisi likaMengameli wezwe kukhomba ukuthi inkulu inkinga kanjalo nengcindezi kulomasipala nakuzwelonke. Kepha ingcindezi enkulu kubukeka izokwehlela eqenjini elibusayo i-African National Congress (ANC).

Abe-ANC ngomlomo kaMnu uMlondi Mkhize bavumile kuleli sonto ukuthi sebazisiwe ngokuthunyelwa kukaLubisi. “Siyakwemukela ukuthunyelwa komelusi okwesekwa zinhlangothi zonke kuhulumeni kaKhongolose,” kusho uMkhize obuye wagcizelela ukuthi ukuthunyelwa kukaLubisi nethimba lakhe kuzoqinisa ukuthunyelwa kwezidingo emphakathini. Wengeze ngokuthi izakhamuzi zinawowonke amalungelo okufuna lokho okuzifanele nokusezingeni kulabo abasebenzela leli dolobha.

ISigaba  154 (1) soMthethosisekelo sivumela uhulumeni kazwelonke  “ukweseka nokushayelela isikhonkwane” komasipala ukuze bakwazi ukuziphathela izindaba zabo futhi babe nendlela yokufeza konke okuyizidingo zemisebenzi.’  Lesi sigaba sehlukile kunaleso somthethosisekelo esingu-139 esikhuluma Ngokuphucwa Amandla Nokuhlakazwa Kwemikhandlu yoMasipala.

Yize kunjalo lokhu okwenziwa kulomasipala kufakazela izinkulumo zamanye amaqembu aphikisayo nezinhlangano ezingekho ngaphansi kukahulumeni nebezisho ukuthi lomkhandlu uyadunguzela. Lokhu kwenzeka esikhathini esingangonyaka elakuleli lizoya okhethweni lukazwelonke nokungangabazeki ukuthi abaphikisayo bazongena ngenxeba basole i-ANC ngokuguqisa umasipala omkhulu kunayo yonke KwaZulu-Natal.

Lengcindezi ibukeka izohlala kuloyo oyiMeya uKaunda nowalandwa ngoba kuthiwa uzobhula imililo eyabe ibaswe ngokaMajola (uNkk uZandile Gumende) nezakhe. UKaunda, uNkk uWeziwe Thusi kanye noNks uBelinda Scot balandwa kade benekhono lokuba seSishayamthetho nakuhulumeni wesifundazwe ukuba bazoyilamula. Ababili kabasekho ngezizathu ezahlukene, osakhona nguKaunda. Ukhona nje uMbimbi (abakwaKauda) uhleli ngesinqe sinye njengoba wake waxakaziswa ngabakwakhe wabuye waxakaziswa ngamaqembu aphikisayo ngakho ngoba ngaphansi kobuholi bakhe izinombolo zikaKhongolose kazivumi, ukuze ubuse kumele uyonanela kwamanye amaqembu.

Abanye ababukeka bezoba nengcindezi ngokuguqa kweTheku wubuholi besifundazwe be-ANC ngaphansi kukaMnu uDuma. Lobu buholi busenkingeni njengoba kubukeka izimbangi zeqembu Inkatha Freedom Party (IFP) ibamise kabi okhethweni lokuchibiyelwa.  Uma kuwukuthi lokhu okwenzeka kweminye imikhandlu nasokhethweni lokuchibiyela kungaqhubeka iTheku kaliphephile. Uma bengalahlekelwa  yiTheku kuyosho ukuphela kokukoloda nokubusa uMkhandlu onomnotho njengoba naseMsunduzi kusazanywa ukubuyela emzileni.

Ukungahambi kahle kwingqalasizinda yeTheku edolobheni nasemalokishini kubukeka kuzofaka iqembu elibusayo kwingcindezi njengoba ngokungangabazisi amaqembu aphikisayo azokuqhakambisa lokhu kanti nabantu lapha enhlabathini kabasaneme.


Iwephi? Ukudunguzela kweTheku akukusha

Yize indaba egudwini ingamacala aloyo owayeyiMeya uNks uZandile Gumede nosolwa ngamacala abucayi aphathelene nenkohlakalo nokugxambukela ezindabeni ezithinta ukunikezwa kwemisebenzi. Izinkinga zobuholi kulomasipala zindala kanti zithinta ubuholi obuphezulu (osopolitiki nezikhulu) nomsanka wenkohlakalo.

Ngonyaka wezi-2011 kwaba nezinsolo zenkohlakalo yethenda yezigidigidi ezintathu zamarandi eyayithinta inkampani i-Environmental Waste Solution (EWS) okwavela ukuthi owayeyiMeya yoMkhandlu iTheku ngaleso sikhathi uMnu u-Obed Mlaba nomndeni wakhe babenevenge kuyo ngandlela thizeni. Ukukhuluma kwangaleso sikhathi kwabe kuthi uXimba (abakwaMlaba) nowayesezophuma esikhundleni wabe ‘eseqoqa’ ukuze kuthi angaphuma ungafi umbele.

Lezi zinsolo zaqina ngesikhathi kuvela ukuthi ngokwamaphepha umnikazi nowayenamasheya amaningi ku-EWS, kwabe kunguMnu uRichard Wardrop inkampani yakhe yaqokwa uMasipala njengengakwazi ukwenza umsebenzi wokuguqula imfucuza ikhiqize amandla kagesi esizindeni sokulahla udoti esikuBisasar Road, eThekwini. Okunye okwavela kwaba wukuthi i-EWS yaqokwa nakuba kwakunombiko kacwhepheshe wophiko lukadoti kulo Mkhandlu owawuveza ukukhathazeka ngokuthi ayinawo amandla okwenza lo msebenzi. Ngokwemibiko kachwepheshe eyathunyelwa ekomitini eliqoka izinkampani ezizokwenzela lo Mkhandlu imisebenzi, enye inkampani yaseThekwini iRe-Ethical yiyo eyayifake isicelo esiqondile futhi kwakufanele inikwe lo msebenzi. Okwabe sekuvela ukuthi amadodakazi kaMlaba nabanye babe sebesungula inkampani eyayibizwa ngokuthi yi-Own Environmental Waste Solutions (Pty) Ltd yanikezwa umsebenzi kwaphuma ekaWardrop.

Umbiko kaManase

See Also

Zaqhubeka nokumlandela izinsolo uXimba njengoba ngoNhlolanja wezi-2012 yena nowayeyiMeneja yalo Masipala, uMnu uMichael Sutcliffe, babalwa nezinye izikhulu ekungenzini kahle okuhlanganisa inkohlakalo, ukungaphathi kahle embikweni wophenyo olwalwenziwe iManase & Associates. Lolu phenyo lwalujutshwe uMphathiswa Wezokubusa Ngokubambisana KwaZulu-Natal, uNomusa MaDube Ncube, ukuphenya izinsolo zokukhwatshaniswa kwamathenda, inkohlakalo nokukhwabanisa okwakuthinta izikhulu eziphezulu kulo Mkhandlu.

Lokhu kwalandela umbiko wowayenguMcwaningimabhuku uMnu uTerence Nombembe wangowezi-2009/10 owathi uMkhandlu iTheku usebenzise kabi imali eyizigidi zamarandi ezingama-532.  Ngaleso sikhathi uMaDube Ncube wathi umbiko wathola ukusetshenziswa kwemali ngendlela engafanele wuMasipala iminyaka emithathu eyayibalelwa ngaphezu  kwezigidigidi zamarandi ezi-2.188.

Umbiko waveza nokuthi kwakungalandelwanga umthetho olawula ukusetshenziswa kwemali kaMasipala, iMunicipal Finance Management Act, kwasetshenziswa kabi umgomo wokukhishwa kwemisebenzi okuphuthumayo ukuze kunikwe imisebenzi izinkampani ezithandwa ngabathile.

Waphinde wadalula ukuthi kwakunobufakazi obanele bokuthi uMlaba wasebenzisa amandla akhe njengeMeya ngokungafanele ukunika inkampani ayenobudlelwano nayo umsebenzi kulo Masipala. Kwatholwa ukuthi uSutcliffe wehluleka ukubika izenzo zokukhwabanisa emaphoyiseni ngokwenzenjalo wephula uMthetho Wokusetshenziswa Kwemali KoMasipala noWokunqandwa Nokulwa Nezenzo Zenkohlakalalo (Prevention and Combating of Corrupt Activities Act. Ngokombiko, uSutcliffe waze waveza izenzo zenkohlakalo emuva konyaka lapho ayehlatshwa ngemibuzo abaphenyi ababehlanganisa lo mbiko. Kwavela ukuthi okungenani amakhansela ali-10 ayesasebenzela uMkhandlu nayengasekho nezikhulu ezingaphezulu kwezili-13, babesolwa ngenkohlakalo nokwephula umthetho ngokwenzela uMasipala imisebenzi nokwehluleka ukukuveza lokho.

Sekuwumlando ukuthi uMlaba owagcina ejutshwe ukuba yiNxusa lakuleli e-United Kindom (UK) emuva kokushiya kwesobuMeya, uke waphinde wasolwa ngokusebenzisa leli Hhovisi ukuzihlomulisa. Usolwe ngokusebenzisa isikhundla sakhe ukuzihlomulisa yena nenhlangano yakhe esiza umphakathi. Kuthiwa wayesebenzisa amaphepha anegama likaHulumeni waseNingizimu Afrika ukuhlanganisa izivumelwano zamabhizinisi akhe.

Ngesikhathi ekhonjwa indlela eLondon, abenhlangano iSouth African Business Abroad (SABA) nokuyiqoqo losomabhizinisi onhloso zabo kuwukukhongela elakuleli abatshalizimali, bathi ngomlomo womsunguli wayo uMnu uXolani Xala nowathi uMlaba ‘yiqola isibili’: “Inhlangano iSABA ayinandawo yemigulukudu, futhi asizihlanganisi nezigelekeqe. UMlaba kufanele aboshwe, akaboshwe avalelwe iminyaka yilapho okufanele ahlale khona nabangani bakhe. Simile ekwenzeni ngokusemandleni ethu ukuthuthukisa amabhizinisi hhayi imigulukudu,” kusho uXala.

Muva nje kuvele izinsolo ngaloyo osanda kuqokwa njengeMeneja kaMasipala uMnu uMusa Mbhele osolwa ngokungalivezi lonke iqiniso ngezinsolo abhekene nazo kandu kokuba aqashwe. Kuthe kusenjalo oyiNhloko yakwaNdabazabantu kuMasipala uNks uKim Makhathini kwavela izinsolo zokuthi waqashwa engenazo iziqu ezifanele kwathiwa waveza ezingumbombayi.

Scroll To Top