Now Reading
Inkulumo yeSILO uZwelithini kaBhekuzulu kumaNazaretha mhla zingama-23 kuLwezi wezi-2014, eNyokeni kwaNongoma
Dark Light

Inkulumo yeSILO uZwelithini kaBhekuzulu kumaNazaretha mhla zingama-23 kuLwezi wezi-2014, eNyokeni kwaNongoma

Inkulumo yami yokuvala ngiyafisa ukuba ngiyibhekise kuwe Nyazilwezulu ngoba kuthiwa kubalulekile ukuba kube njalo.

Ngingakakwenzi lokho ngiyafisa ukuba ke ngilungise nje umlando othize okumqoka ukuthi abakhona lapha kanjalo nalabo abasazozalwa bawazi. Ukuxhumana kwalelibandla akuqhamukanga ngenxa yamakomiti noma abantu abathize kepha kwaba ngenxa yombono umqali wendlela aba nawo.

Kulabo abafunda ibhayibheli kakhulukazi incwadi yaBehluleli (Judges) bazokuqonda ukuthi empeleni okwenziwa ngumqali wendlela kwakuwukuvuselelela umlando omdala. Uthini na lomlando?

Umlando uyakuveza ukuxhumana phakathi koBukhosi kanye nabaprofethi. Uyakuveza futhi ukuthi abaprofethi laba babengabesizwe esithize. Lokhu kumqoka ngoba sesike sizwe noma sifunde ukukhuluma okukhomba ukuthi lelibandla seliyandinda nje emoyeni kasekho ophumela obala othi leli bandla umqali wendlela walethula njengelesizwe samaZulu. Lokhu kagcinanga ngokuveza ngendlela okwakuqoshwa ngayo amahubo alo kepha ngisho nemvunulo imbala yayikhomba ukuthi leli ngelika Zulu!

Kanjalo noBukhosi ngaleso sikhathi njengoba kunjalo nanamuhla bakuqonda ukubaluleka kwabaprofethi eSizweni. Yingakho ukhokho wenu bantwana baka Mbombela isitimela samaMpondo amukelwa ngaphandle kokunanaza lapha eNdlunkulu.

Ngokwesiko elijulile lika Zulu ukhokho, wakho Nhlanzi wayezokwenza into ethi ayisondelane nokuthela amanzi. Amakhosi ezizwe akulelibandla ayakwazi engikhuluma ngakho nxa ngithinta udaba lokuthela amanzi.

Othela amanzi usuke esebhala ngokwesimanje incwadi yefa lapho ethi uma yena esehambile yebo umzimba uyosala emndenini kepha uBukhosi yibo obuyokhomba indlela uma sekunokuxokozela ngoba yena ngokomoya esesibayeni sakoMkhulu.

Ngiyamukela ukuthi abanye kungabathatha isikhathi ukuqonda lokhu engikushoyo ngoba khona kujulile, kepha kuliqiniso.

Bandla lamaNazaretha,

Mhlawumbe iningi kalinifundisi ngalokhu, ukuthi ukusuka lapho mhla ukhokho wenu efika lapha eNdlunkulu kwaba nokuthintana phakathi kweSihlalo kanye neBandla. Mina qobo uma ngingase nginidalulele ezinye zeziwombe lapho kunalokukuxhumana ningamangala.

Ekuxhumaneni kweSihlalo kanye neBandla bekukhona lapho kuboniswana khona ngezinto ezibucayi onhloso yazo kwakuwukiqinisekisa ukuthi lelibandla nobuZulu balo kungashabalali. Angingabazi ukuthi iningi lalokho kubonisana yikho namuhla okwenza lelibandla lime phezu kweminyaka engaphezu kwekhulu.

Kepha nakhu ke lapho ngikhona Nhlanzi ngoba ngifisa ukukhuluma kuwe njengoyihlo egameni lokhokho bakho.

Njengendodana ubhekene nokuvivinywa okumangalisayo. Ukujula kwalesisivivinyo kulele esihlabelelweni salelibandla esithi “Wonke ama-Nazaretha, awabe moya munye”.

Izolo ngikhulume ngokuthi kukhona osekhona kulelibandla futhi uyakhuluma kepha ngoba niyaxokozela ngeke nimuzwe. Lo engikhuluma ngaye usesangweni, ungumoya wobunye. Ufike ezogubha ikhulunyaka laleli bandla lasungulwa kepha waswela indawo yokuhlala.

See Also

Ngokubona ukuthi lapho ayethi uyofikela khona kwenile, ubuyele lapha e-Sibayeni eSikhulu, lapho ayeqale khona umqali wendlela. Uthi kuwe ndodana angikuyale  ukuthi ngeke umthole ezinkantolo noma emaphepheni ngoba kakade lelibandla kalakhiwanga yizinkantolo namaphephandaba noma imisakazo. Kepha uthi omfunayo uyomthola lapha e-Sibayeni eSikhulu lapho afike azethula khona.

Uthi ngenxa yokuxokozela ezweni sekuyaphazamiseka nasemkhathini ngale. Uthi kukhona njengawe abavathe ezimhlophe kepha abangasekho kulomhlaba inkinga yikuthi akuhambeki ngoba okonakele lapha kwelenyama kubasibhicongo esikhulu kwelemimoya. Uthi kuwe angikukhumbuze udaba luka-Abraham ebhayibhelini owaba nesivivinyo esimangalisayo lapho kuthiwa kayobulala indodana yakhe eyodwa ayenze umnikelo. Incwadi ithi kwathi nxa kumele indoda endala ikhuphuke intaba yase iqalaza yabheka emuva yabona ukuthi kukhona abayesekayo abafisa ukuba bahambe nayo kepha yathi cha abame ngoba intaba le eyayizoyikhuphuka akuyona eyezixuku noma umndeni kepha ngeyayo qobo.

Kuwe ke Nyazilwezulu, indodana ka-Abraham yilelibandla lika khokhowakho nebandla labazali bakho. Nawe kuthiwa khuphukela entabeni, lentaba akuyona eyabefundisi noma umndeni wakho kepha iqondene nawe siqu. Uma lokhu engikushoyo ukwenze ngokukholwa, uJehova uzoyiveza inqama njengoba enza ku-Abraham lisinde ibandla.

Ngithi khuphuka ndodana, khuphuka egameni lokhokho bakho. Uthi lo engikhuluma ngaye ekukhuphukeni kwakho ungalingisi umfazi ka Lothi, ubheke emuva ngoba uma wenze njalo ziyokonakala izinto zakho ithuba lidlulele kwabanye. Kuthiwa ke ndodana angikwazise ukuthi uhambo lwakho lwasentabeni ngonyaka ozayo lumqoka ukudlula zonke ezake zabakhona ngoba kulokhu akubalulekile ukubakhona kwezixuku noba abefundisi kepha okumqoka yikuthi wena uyobe ukhona yini ngokholo. Ngiyama lapho ndodana.

Uma sengibuya kini bandla lamaNazaretha kakhulukazi abefundisi. Myekeni usekhulile intaba yakhe le yonyaka ozayo. Mkhulekeleni ngeqiniso ukuze abuye nezinto ezimbili ezimqoka. NjengoMose endulo uma ehambe kahle uzobuya neBandla nemithetho eyoliqhuba kuze kube yingunaphakade. Kepha ikhona ingozi yokuthi uma nimonisile nangakhuleka ngokweqiniso kuyobuya indoda nje kepha ubungcwele buyo buseli entabeni.

Ngalamazwi ngithi nonke nihambe nomusa, ukukhanya kunilandele njalo. Amen.

Ngiyabonga

Scroll To Top