Now Reading
Igula likaJama lichithekile? Iminyaka yokuzanyazanyiswa kwesimiso sikaZulu
Dark Light

Igula likaJama lichithekile? Iminyaka yokuzanyazanyiswa kwesimiso sikaZulu

Uqhekeko eNdlunkulu, esizweni nasodabeni oluthinta ingubo kaZulu, umhlaba


UBukhosi bukaZulu bungobunye obuhlonishwayo emhlabeni. Ziningi izizathu zalokhu okubalwa ifagugu labo kanjalo nalokho kwabaningi yonke leminyaka obekuyinqabakutholwa- ubunye.  Ukuba yimbumba ekwenzeni kweSihlalo sikaZulu kwenze ngisho ngezikhathi zobunzima lapho izwe ligutshuzelwe ngohulumeni bamakoloni kanye nobandlululo iSihlalo lesi sakwazi ukuma. Ngisho nangaphansi kwezinselelo zentando yeningi lapho kukhona abahlose ukusechutha okuthile bethi lokhu bakwenza ngenhloso yokuba  iSihlalo lesi ‘sihambisane’ nezinguquko ezilethwa yintando yeningi  ubunye bukaZulu buyiphebezile lemizamo kwaze kwaba manje.

Nokho  emuva kokwebuza kweBhubesi elidala izigameko zakamuva ngaphakathi nangaphandle kweNdlunkulu kaZulu zidale imibuzo engelula ukuba iphenduleke.  Kuqala ngokuba kube khona ukungaboni ngasolinye kwabeNkosi ngaloyo oyoba yiNkosana kaZulu. Lolu daba olungathinti iNdlunkulu nje kuphela kepha elithinta uZulu wonkana kuyimanje lisezithebeni zenkantolo. Kumafelankosi elaboHlanga elakhuluma nawo mhla kuqala lomsindo okukhulu nabakhathazeke ngakho yisithunzi seSihlalo kanjalo nokuhlonipheka kweBhubesi elidala elabe lilethe isigqi esimangalisayo eSihlalweni.  Lokhu kukhathazeka kukhona nakhona eNdlunkulu.

ElaboHlanga likhulume nomunye wabaNtwana nothe unxusa ukungadalulwa ngoba kafisi ukungena kulokhu akubize  ngezinhlangothi uthe: “UBhejane wabe eyiNkosi yokuthula, yebo kukhona amabatha mhlawumbe abanye abangawakhomba kuye kepha ekugcineni iminyaka yakhe ibe ngeyokuthula nobunye ekhaya kanye nasesizweni.”.

Uqhube wathi: “Kubuhlungu kuyaqaqamba ukuthi kungathi nje kungakapheli neminyaka emingaki uBhejane ehambile bese ikhaya nesizwe sihlakazeka. Okubi isizwe sihlakazwa yithi, thina Ndlunkulu.”   Kamuva nje ukungaboni ngasolinye kolweNkosana kaZulu sekugxile kubaNtwana wakwaDlamahlahla  uBuzabazi kanye noMntwana uSimakade abakhiphela inselelo loyo osamukelwe njengeNkosana kaZulu, iNdlulamithi.  Abantwana bakaBhejane kababodwa ngoba nabantwana abangoyise nonina nabo behlukene phakathi. UMntwana waseKhwezi (uMntwana uMbonisi kaBhekuzulu) nabanye abanekwabo bathi kayikabi bikho kwaZulu inkosi.  Nokho lombono uphikiswa zinkulungwane zabantu  ababethakasela ukungena kweNdlulamithi esibayeni mhla zingama 20 kuNcwaba kwaKhangela kanye nalezo ezabe zithe shaye ezinkundleni iMabhida bephelezelwa ngabaholi emikhakheni eyahlukene.

Uqhekeko lakamuva olufufusayo ngelithinta ingubo kaZulu umhlaba nokubonakale buphazamise ubunye baMakhosi esifundeni esihlonishwayo iKing Cetshwayo.  Lokhu kungaboni ngasolinye kube sobala ngesikhathi aMakhosi alesi sifunda ebiza abenzidaba ephikisana nezindaba ezithi omunye wabo iNkosi uThanduyise Mzimela usekhonjwe njengesandla sokuphosa seSILO ohlakeni loBukhosi Ingonyama Trust. 

Amagama okwabikwa ukuthi aphinyiswa kusithangami sabezindaba nokho aphikwa ngaMakhosi yiwo avusa ukwesaba  ngoqhekeko. Ngokwemibiko yabanye bezindaba aMakhosi athi iSILO esibusayo neNkosi uMzimela “ basebancane” nokwahumusheka njengokwedeleleka. Nokho aMakhosi athi umbiko wabe uhlanekezelwe ngenhloso ngoba wona ayesho ukuthi ISILO neNkosi yaseMazimeleni basebasha ezihlalweni abakuzo nokungakuhle ukuthi bathathisele odabeni lomhlaba ngoba lingumongo kaZulu.

Akugcinanga lapho ngoba loludaba oluthinta uSihlalo webhodi selukapakele nakuhulumeni , ephalamende nayilapho okokuqala ngqa kubonakala obala ukuthi kukhona ukwehlukana.

Ngesonto eledlule uNdunankulu kaZulu kulandela ukucelwa yiSILO ube nomhlangano noMdala Ondini. Ngokusho koMntwana lomhlangano ubucelwe yiBhubesi qobo.  Elandisa ngalokhu uMntwana wakwaPhindangene uthe: “NgokweSigaba  2A(3)(a) soMthethi waKwaZulu-Natal Ingonyama Trust Act, ISILO siyahlala eBhodini le-Ingonyama Trust njengoSihlalo, ngaphandle uma siqoke umuntu othile ozoba yiso laso. Loyo osuke eqokwe ISILO eBhodini ube eseba nguSihlalo.

“Ngesikhathi singena eSihlalweni, ISILO uMisuzulu kaZwelithini wakuqinisekisa ukuthi uMehluleli uJerome Ngwenya osehlale isikhathi eside kulesi sikhundla nguye amqokayo.

UMhlonishwa uNgwenya ube eseqhubeka njengoSihlalo weBhodi.

Muva nje kube namahlebezi asabalele abethi ISILO sinxuse Inkosi uThanduyise Mzimela ukuba athathe isikhundla. Inkosi uMzimela yacela ukuthi igama layo lingaphakanyiswa” kusho uMntwana .

Uqhubeke wathi: “NgoLwesihlanu zingama-28 kuMbasa ngokunxusa kweSILO, kwabanjwa umhlangano ukuze mina neSILO sidingide izinto ezithinta i-Ingonyama Trust. ISILO sangibeka esithombeni ngokuqhubekayo nami ngasitshela ngomlando we-Ingonyama Trust, njengomsunguli womthetho owaholela ekuzalweni kwe-Ingonyama Trust, futhi njengoNdunankulu weSILO.

“Umhlangano wethu wawuhanjelwe ngaBantwana baseNdlunkulu, okuhlanganisa nabaNtwana abaKhulu uThulani Zulu, uThuthukani wakwaNxangiphilile, uNdabuko was’Onkweni, nendodana yami uMntwana oMkhulu uNtuthukoyezwe Buthelezi. Kwakukhona noMeluleki Womthetho weSilo neMeya uThulasizwe Buthelezi.

Kulowo mhlangano, ISILO sashayela ucingo, Inkosi Mzimela wasamukela isicelo sakhe sokuhoxisa ukuphakanyiswa kwakhe. ISILO sabe sesishayela ucingo uMhlonishwa uNgwenya eqinisekisa ukuthi uyaqhubeka njengoSihlalo weBhodi.”

See Also

Akuphelanga mahora amangaki kube nomhlangano kanye nesimemezelo esivela kuMntwana kwase kuba nokuphikisana. Okhulumela uMnyango owengamele ukusebenza kwebhodi kuhulumeni kazwelonke uMnu uReggie Ngcobo ucashunwe ethi okushiwo nguMntwana akunamsebenzi.

“Sizibonile izitatimende zikaButhelezi, kepha kithina azisho nokuncane futhi asifuni nokuphawula ngazo ngoba aziyithinti Inkosi Mzimela nesikhundla sayo ku-Ingonyama Trusts. UMnyango uzoqhubeka nokuthatha Inkosi Mzimela njengoSihlalo kuze kube welulekwa iSILO ngokumele kwenzeke. Ku-Ingonyama Trust asikho isikhundla sikandunankulu,” kuphetha uNgcobo

Akuphelanga mahora amangaki uNgcobo esho lokhu iNkosi uMzimela yabe isihambela okokuqala umhlangano wekomiti lasePhalamende nayilapho yethulwe khona njengoSihlalo we-Ingonyama Trust.

Okubukeka kumqoka

Okumqoka kukho konke lokhu kubukeka kungekhona   ukuthi ngubani onguSihlalo ngoba lokho uholo ngokwesimiso sikaZulu kanjalo nomthetho owengamele iTrust kungumsebenzi weSILO ukusho ukuthi nezwi laso  lingujuqu. Okumqoka wukuthi engabe isimiso soBukhosi sizokwedlula yini kulesi sivunguvungu.

Ukuthi ngabe iNdlunkulu iyobuyisana yini kube njengoba kwakunjalo ngesikhathi seBhubesi elidala. Nokuthi engabe udaba lokumele abe nguSihlalo wengubo kaZulu luzowugcina ubumbene yini uZulu njengoba lobu bunye obebaziwa buncike ekuhloniphaneni nasekwamukeleni ukuthi aMakhosi nezizwe zawo bangabalingani beSihlalo. Ihhovisi likaNdunankulu kaZulu liyoqhubeka yini linikwe indawo yalo lihlonishwe njengomlomo weSILO nguhulumeni? Wona uhulumeni uzoluyeka yini uhlaka loBukhosi lusebenze ngezinhlaka zabo.

Kuyo yonke leminyaka isithako sokuhlonipha nokubuyisana kukaZulu yiso ebesenza igula lihlale lithule du ligcwele izaqheqhe-umbuzo uthi kuyoqhubeka yini kube njalo ngesethu isikhathi.

Scroll To Top